Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 26. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ. СПРОЩЕННЯ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

Про те, як замість одного звука з’являється інший, як змінюються приголосні при збігові їх, а також про те, чому випадають приголосні

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке словотворення? 2. Які слова називають спільнокореневими?

225. А. Прочитайте слова. Які чергування відбулися в коренях дієслів?

Проходити - проходжу; полетіти - полечу; мастити - мащу.

Б. Змініть слова так, щоб приголосні, позначені виділеними буквами, прочергувалися.

Доріжка, кожух, пиріг.

В. Зробіть висновок про можливі чергування приголосних в українській мові.

Чергування голосних звуків

Звуки, що чергуються

Приклади

[о], [е] з [і]

коні - кінь, колесо - коліс

[о] - [а]

схопити - хапати, гонити - ганяти

[е] - [і]

пекти - випікати, стерти - стирати

[е] - [и]

Примітка. [і] або [и] в колені дієслова вимовляємо перед суфіксами -а- (-я-), -yвa-

[о], [е]

садок - са дка, вітер - ві тру

з нулем звука

Примітка. [о] та [е] випадають

[е] - [о]

четверо - чотири, женити - жонатий

Примітка. Чергування відбувається після шиплячих

Чергування приголосних звуків

Зверніть увагу!

Чергуються звуки, а не букви.

227. Доберіть до поданих слів форми або спільнокореневі слова із чергуванням голосних чи приголосних. Підкресліть букви на позначення цих звуків.

Четвертий, Тернопіль, Миколаїв, випікати, витерти, флешка, Кременчук, Ольга, кожух, будити, їздити, любити.

Коло думок

228. Поміркуйте, чому подані слова вважаємо спільнокореневими, хоча корені в них не співзвучні.

Зміни приголосних перед суфіксами -ськ-, -ств-

Інші зміни

Виняток: казах - казахський; тюрки - тюркський; баски - баскський; Цюрих - цюрихський; Мекка - меккський; Дамаск - дамаський; Нью-Йорк - нью-йоркський.

Водночас при творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- спостерігаємо й такі зміни:

✵ суфікс -к- випадає: Бородянка - бородянський, Жмеринка - жмеринський;

✵ суфікс -ц- випадає: Капустинці - капустинський;

✵ в окремих словах з’являється суфікс -івськ-, -инськ- або -енськ-: Буки - Буківський, Баку - бакинський, Рівне - Рівненський.

Зверніть увагу!

Якщо основа слова закінчується на [т], то на письмі ніяких змін не позначаємо. Наприклад: брат - братський, братство; солдат - солдатський; студент - студентський, студентство. Проте вимовляємо [студе́н'с'кий], [студенство] і т.д.

229. Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Запишіть утворені слова, позначте в них суфікси.

Сиваш, Кривий Ріг, Дрогобич, Запоріжжя, Південний Буг, Париж, Прага, казах, француз, Гаага, Мекка, турист, емігрант, парубок.

Два - чотири - усі разом

230. Знайдіть з-поміж поданих слів три, від яких утворюємо прикметники із суфіксом -ств(о).

Юнак, дивак, птах, ткач, вояк, товариш, убогий, парубок, боягуз, пірат, козак.

231. Утворіть усно від поданих слів іменники із суфіксом -ин(а). Які зміни приголосних при цЬОМУ відбуваються?

Хмельницький, івано-франківський, миколаївський, львівський, донецький, полтавський, прилуцький, чернігівський, німецький.

Зверніть увагу!

Правильно: Вінниччина; Туреччина; АЛЕ: Галичина.

Спрощення в групах приголосних

Спрощення відбувається й позначається на письмі:

Спрощення відбувається у вимові, але не позначається на письмі, тобто звук [т] не вимовляємо, проте букву т пишемо у словах:

шістнадцять, зап’ястний, хворостняк, контрастний, баластний, компостний, аванпостний, форпостний

кістці, невістчин, гігантський, студентство і под.

Не відбувається спрощення у словах пестливий, хвастливий, кістлявий.

232. Замініть подані словосполучення на синонімічні з прикметником (за зразком). Утворені словосполучення запишіть.

ЗРАЗОК. Документ для проїзду - проїзний документ.

Рідина для захисту, ремінець на зап’ястя, розпорядок на тиждень, слова зі злістю, вчинок заради користі (наживи), землі області, яма для компосту, лінія захисту, засіб для очистки, служба на аванпостах.

233. І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися?

ОСТРОГ

Незважаючи на те, що місту понад дев’ятсот років, головні події, які закарбувалися золотими літерами в історії України, відбувалися кілька століть тому. Вони пов’язані з династією князів Острозьких, завдяки яким Острог на якийсь час став центром культури й освіти країни. Цей факт підтверджують і багато пам’яток, які дійшли до нашого часу.

Архітектурною домінантою міста є замок князів Острозьких, а точніше те, що від нього залишилося. Особливе місце з-поміж давніх споруд посідає Луцька надбрамна башта, яка протягом багатьох років була важливим захисним пунктом. Нині в приміщенні башти працює музей, у якому зберігаються давні унікальні книги, виготовлені в Острозі. Розповідаючи про місто, не можна не згадати й про його символ - Острозьку академію. Це перший вищий навчальний заклад у всій Східній Європі (За М. Мельниченко).

Острозький замок

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Обґрунтуйте творення й написання виділеного слова.

2. Знайдіть слово, у якому відбулося спрощення.

3. Доберіть 2-3 приклади слів, у яких можливе чергування звуків.

234. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрібно, на вашу думку, відбудовувати пам’ятки архітектури? Чому? Якщо так, то на яких засадах це варто робити?

235. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Чи погоджуєтеся ви з думкою, висловленою в першому реченні?

1. На мою думку, щас(т)ливими стають ті, хто за жодних обставин (не)опускає руки (С. Вакарчук). 2. Я вхо(д)жу в ліс - трава стає навшпин(ь)ки, кошлатий морок руку подає (Л. Костенко). 3. Добре ім’я - найкраще бага(т)ство (Нар. творчість). 4. Генії - це в(е)ликий талант, який помножили на каторжну працю й поділили на безжаліс(т)ну втому (Античне прислів’я). 5. У 1921 році було укладено Ри(з,жс)ький мирний договір, який ознаменував закінчен(н)я польсько-радянської війни. 6. Упродовж ХV-ХVІІ століть Магдебур(гс,з)ьке право було надано Ки(є,ї)ву, Львову, Кам’янцю-Подільському та іншим містам (3 підручника ).

II. Підкресліть граматичні основи в 3-му і 4-му реченнях. Поясніть уживання тире в реченнях вправи.

Ситуація

236. З’ясуйте, які звукові зміни відбулися при утворенні поданих назв. Напишіть невелике повідомлення (3-4 речення) в соцмережах про відвідування одного із зазначених місць або про бажання побувати там.

✵ Збаразький замок

(м. Збараж, Тернопільщина)

✵ Буцький каньйон

(смт Буки, Черкащина)

✵ Урочище «Гайдамацький Яр»

(м. Буша, Вінниччина)

✵ Заказник «Бурлуцький»

(ж. Великий Бурлук, Харківщина)

✵ Азово-Сиваський природний парк

(озеро Сиваш, Херсонщина)

✵ Комплекс «Запорізька Січ»

(о. Хортиця, м. Запоріжжя)

✵ Празька фортеця (м. Прага)

✵ Паризький діснейленд (м. Париж)

Бабак (заказник «Бурлуцький»)

237. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією, зіставте його вимову й написання.

Радіс..но, віс..ник, студен..ство, щотиж..невий, заздріс..ний, кіс..лявий, хвас..ливо, шіс..надцять, безжаліс..ний, виїз..ний, контрас..ний, швидкіс..ний, совіс..ний, зап’яс..ний, перехрес..ний.

II. Утворіть письмово від поданих слів нові за допомогою суфікса -ськ- або -ств-. З одним утвореним словом складіть і запишіть речення.

Козак, ткач, агент, птах, Кременчук, Овруч, Збараж, Рига, Нью-Йорк, Страсбург.

238. Виконайте тестові завдання.

1. Прикметник із суфіксом -ськ- утворюємо від обох іменників у рядку

А Золотоноша, Мекка

Б брат, Луцьк

В Дрогобич, Черкаси

Г латиш, юнак

2. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

А проїз..ний, тиж..невий, облас..ний

Б почес..ний, зап’яс..ний, шіс..надцять

В агентський, щас..ливий, радіс..ний

Г ус..ний, пес..ливий, шіс..сот

3. Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в обох словах рядка

А переїз[..]ний, хо[..]ьба

Б боро[..]ба, ві[..]різати

В тиж[..]невий, водоспа[..]

Г похі[..], бу[..]жу

4. Спрощення приголосних треба позначати на письмі при утворенні прикметника за допомогою суфікса -н- від іменника

А баласт

Б область

В аванпост

Г компост

Для вас, допитливі

Багатьох цікавить питання, як правильно писати - Запорозька Січ чи Запорізька Січ. В останні роки запорозький почали вживати тоді, коли йдеться про добу Козаччини, а запорізький - у назвах, пов’язаних із сучасністю. Проте відомий мовознавець Олександр Пономарів називає таке розрізнення штучним і радить: «Як свою прадавню столицю ми звемо Київ у всіх випадках, так само й Козацьку Республіку маємо називати Запорізька Січ - відповідно до законів нашої милозвучної мови».

Цю та багато інших порад уміщено в книжці Олександра Пономарева «Культура слова: мовностилістичні поради».

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання. Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А слов’янський, маслюк, джазист

Б осяяння, юнацький, беззастережний

В блищить, каяття, європейський

Г колючий, в’юнище, дзюркотіти

2. Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

А му[..]рість, [..]жерельний, досві[..]

Б пі[..]бити, баске[..]бол, електропоїз[..]

В тиж[..]невий, водоспа[..], [..]алекоглядний

Г пере[..]овсім, по[..]звонити, [..]ублікат

3. Правильну вимову відображає фонетичний запис обох слів у рядку

А ходьба [хот'ба́], джміль [джм’і́л']

Б займаєшся [займа́йе ис':а], свято [свйа́то]

В джерело [дже ире ило], вокзал [воґза́л]

Г колеться [ко́ле ит'с'а], сніг [с'н'іх]

4. Уподібнюються під час вимови приголосні в усіх словах рядка

А відходити, (на) стежинці, просьба

Б збираєшся, казка, співачці

В насіння, стіжки, зчистити

Г боротьба, пісня, легко

5. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А тр..мтіти, ст..хати, р..читатив

Б зал..вати, квітень леб..диний

В ос..литися, к..шеня, бер..гиня

Г майст..р, чер..да, шел..стіти

6. Знак м’якшення НЕ пишемо в усіх словах рядка

А нян..чин, Уман..щина, порт..єра

Б мен..ший, тьмяний, камін..ці

В віс..сю, ін..ший, хатин..ці

Г піднос..ся, ріж..мо, Натал..чин

7. Апостроф пишемо в обох словах рядка

А багр..яний, нев..їжджений

Б транс..європейський, черв..як

В міжгір..я, рутв..яний

Г тьм..яний, торф..яний

8. Правильно написано прикметник

А гаазький

Б пражський

В гадячський

Г калушський

9. Доберіть 2-3 приклади слів, у яких спрощення позначаємо на письмі.

10. Утворіть прикметники від назв Париж, Великий Бурлук, Бахмач.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити