Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 28. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ СЛІВ

Про те, які буквосполучення не можна розривати під час перенесення слів, а також про те, як скоротити слова без утрат

інформаційного наповнення

ПРИГАДАЙМО. Що таке склад слова? Як ділимо слова на склади?

Частини слів з рядка в рядок переносимо за складами. Наприклад: ком-байн, ко-ло-дязь. При цьому потрібно дотримуватися викладених нижче правил.

Правила перенесення

Одну букву не залишаємо в попередньому рядку і не переносимо в наступний

Приклади

Не можна розривати буквосполуки дж, дз, якщо вони позначають один звук - [дж], [дз] або [дз']

Знак м’якшення й апостроф залишаємо біля попередньої букви

роз’-яснити, шість-ма

Не можна відривати одну букву від префікса й початкову букву від кореня

При переносі складних слів не можна залишати в попередньому рядку букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу

Не можна розривати буквосполуки йо, ьо

Не можна відривати скорочення від слів, яких вони стосуються

ра-йон, давньо-го

2012 р., 5 кг,

Т. Г. Шевченко

Зверніть увагу!

У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами. Наприклад: Дні про й Дніпро; се-стра й сест-ра; суспіль-ство й суспільст-во, зем-ля і зе-мля; жит-тя і жи-ття.

240. Спишіть слова, позначаючи можливі місця переносу.

Район, смартфон, надзвичайний, підземний, пів’ящика, суспільство, Дніпро, колосся, далекосхідний, восьмигранний, знайомий, польовий, зненацька, узагальнений, естетичний, комп’ютер.

241. Визначте, у яких словах неправильно позначено місце можливого переносу. Випишіть ці слова й виправте помилки.

Погод-жувати, пі-дзеленити, се-стрин, перед-умати, гор-дістю, навко-лосвітній, перево-джу, сон-ний, зад-зеркалля, куль-овий, новов-ведення, Дес-на, коха-ння, північнос-хідний.

Найпоширеніші загальноприйняті графічні скорочення

акад. - академік

м - метр

вул. вулиця.

м. місто

гр. - громадянин

напр. - наприклад

грн — гривня

н. е. - нашої ери

див. - дивись

№ пор. - номер порядковий

ім. — імені

о. - острів

і т. д. - і так далі

обл. - область

і т. ін. - і таке інше

оз. - озеро

і под. - і подібне

пор. - порівняйте

кв. - квартира

проф. - професор

р-н - район

т. - том

р. - рік, річка

т - тонна

рр. - роки

тт. - томи

с. - село; сторінка

у. о. - умовна одиниця

ст. - сторіччя; стаття (закону)

ч. - частина (статті закону)

Правила скорочення

Графічні скорочення слів (крім стандартних скорочених значень метричних мір: м - метр тощо) пишемо з крапками на місці скорочення. При цьому зберігаємо написання великих та малих літер і дефісів, як і в повних назвах. Наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн. крим. канал (Північнокримський канал).

Слова не скорочуються на букву, що позначає голосний звук, якщо вона не початкова в слові, і на ь. Наприклад, слово селянський може бути скорочене: сел., селян., селянськ.

Інші написання

Існують так звані дефісні скорочення: р-н (район), вид-во (видавництво), л-ра (література), к-сть (кількість).

Через скісну риску пишемо скорочення а/с (абонентська скринька), в/ч (військова частина).

Зверніть увагу!

Скорочення кг, см, млн, т (тонна), грн (гривня), год (година) тощо пишемо без крапки. Скорочення тис. (тисяча) пишемо з крапкою.

242. Запишіть слова (сполучення), використовуючи графічні сполучення.

Білоцерківський район, озеро Світязь, місто Дніпро, 1970 рік, 2015- 2018 роки, південно-західний, північно-східний, громадянин Коваленко, 6 кілограм, 8 мільйонів, абонентська скринька, сторінка 25, наприклад, видавництво, академік Борис Патон, Північнокримський канал, стаття З Конституції України, 90 гривень, річка Тиса, університет імені М. Коцюбинського, XXI сторіччя, і подібне, селянський.

Ситуація

243. Уявіть, що до вас звернулися з проханням допомогти надрукувати заяву до органів соціального забезпечення. У документі необхідно зазначити адресу заявника. Запишіть подану нижче адресу, використовуючи загальноприйняті графічні скорочення.

вулиця Паркова, 28, квартира 2,

село Лукашівка,

Липовецький район,

Вінницька область

244. Спишіть речення, замінюючи виділені слова графічними скороченнями.

1. Місто Рівне розташовано на річці Устьє. 2. Залишок на картковому рахунку - 94 гривні 70 копійок. 3. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», заклади освіти зобов’язані оприлюднювати фінансовий звіт. 4. Софійський собор побудовано у 20-30-ті роки XI століття. 5. Сьогорічний урожай зернових становить 32 мільйони тонн. 6. До Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, що в Харкові, завітав професор Ломаченко.

245. Виконайте тестові завдання.

1. Правильно позначено місце переносу у слові

А довгож-даний

Б вищез-гаданий

В давньог-рецький

Г південно-східний

2. Правильно позначено можливі місця переносу в обох словах рядка

А на-крити, від-звучати

Б ка-стинг, зна-йомий

В без-межжя, ход-жу

Г ша-хтар, Мін-’юст


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити