Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ВСТУП

§ 2. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

Про енциклопедичні й лінгвістичні словники та про основні принципи їх укладання

7. Прочитайте завдання. Які словники допоможуть вам їх виконати? Виконайте декілька поданих завдань (на вибір). За потреби скористайтеся відповідними словниками.

1. Доберіть щонайменше чотири слова, якими можна назвати лінію зіткнення неба із землею.

2. Вимовте уголос правильно слова: чорнозем, солодощі, ринковий, легкий, курятина.

3. Назвіть дії, які будуть протилежними до міліти, форсувати, працювати, шити, аргументувати.

4. З’ясуйте, що означають імена Олександр, Олег, Софія.

Енциклопедичні

Енциклопедичні словники описують світ; містять відомості про знаменитих (інколи й одіозних) осіб, про країни й міста, про визначні історичні події; пояснюють терміни, факти, явища, поняття з найрізноманітніших галузей життя - науки, економіки, мистецтва, політики, релігії, права тощо. Наприклад: «Соціологія: Короткий енциклопедичний словник», «Філософський словник», «Словник-довід ник з екології», «Українська мова. Енциклопедія» та ін.

Термінологічні

Різновидом енциклопедичних є термінологічні словники, у яких зібрано терміни, уживані в певній галузі знань, подано тлумачення їхнього значення з указівкою на походження. Наприклад: «Словник термінів ринкової економіки», «Короткий словник філософських термінів», «Словник лінгвістичних термінів», «Словник медичних термінів» та ін.

Лінгвістичні

Лінгвістичні (загальномовні) словники пояснюють слова як лексичні одиниці (значення, походження, написання, вимову, граматичні й стилістичні ознаки тощо).

Багатомовні

Багатомовні (частіше - двомовні) лінгвістичні словники — це перекладні словники, у яких слово в його різних значеннях перекладається відповідниками з іншої мови. Наприклад: «Німецько-українсько-російський словник», «Англо-український словник».

Види одномовних лінгвістичних словників

Коло думок

8. І. Поміркуйте, чому для пояснення слів першого рядка ми можемо скористатися енциклопедичними словниками, а для пояснення слів другого - не можемо.

• Україна, Чумацький Шлях, кардіограма, оберіг.

• Лишенько, нашого, невже, немовбито.

II. Поміркуйте, які словники (енциклопедичні чи лінгвістичні) пояснюють усі типи слів, їхні граматичні та стилістичні ознаки, особливості функціонування.

9. Прочитайте зразки словникових статей. З’ясуйте, з якого виду словника взято кожну статтю. Обґрунтуйте свою думку.

РОЗМОВЛЯ́ТИ, я́ю, я́єш. 1. Усно обмінюватися думками, вести розмову, бесіду з ким-небудь. // Передавати свої думки, почуття за допомогою міміки, жестів. // Підтримувати стосунки, спілкуватися з ким-небудь. 2. Мати здатність, уміти говорити, висловлювати свої думки, почуття. 3. Говорити, володіти якою-небудь мовою.

РОЗМОВЛЯ́ТИ - балакати, говорити, вести розмову, перекидатися словами, ляси точити, теревені правити, спілкуватися.

РОЗМОВЛЯ́ТИ - мовчати, ні пари з вуст.

СЛОВО - від праслов’янського slovos (словос) - те, що можна почути, вимовити.

ГОВІРКИЙ // ГОВІРКОВИЙ

Говірки́й, а, е. Охочий до розмов, балакучий.

Говірко́вий, а, е. Який стосується говірки як різновиду загальнонародної мови, поширеного на невеликій території, діалекту.

ТЕРЕВЕНІ - теревені правити (вести) - говорити нісенітниці, нічого не роблячи.

ПЛІТКА

Плі́тка1 - пересуди, чутки, неправдива інформація про когось або щось: поширювати плітки.

Плі́тка2 - невелика прісноводна риба, що належить до ряду коропоподібних: у сак попалася плітка.

Попрацюйте в парах

10. І. Розподіліть між собою групи фразеологізмів. Скориставшись словниками, поясніть одне одному значення фразеологізмів своєї групи.

ВІТЕР

• вітер у кишені гуде (гуляє)

• звідки вітер віє

• пустити за вітром

• шукати вітра в полі

• як вітром здуло

ВОВК

• вовком дивитися

• голодний як вовк

• за вовка промовка

• морський вовк

• не бачити смаленого вовка

II. Доберіть фразеологізми зі словами розум, камінь, вода.

11. І. З’ясуйте за етимологічним, термінологічним словниками або за словником іншомовних слів значення поданих іменників. Розкажіть про принципи укладання й особливості будови словникових статей у цих словниках.

Мегафон, моціон, плеяда, бестселер, гідрант, тандем.

II. Складіть і запишіть речення з трьома словами (на вибір).

III. Поясніть значення та походження вислову працювати в тандемі.

12. Запишіть слова кожного рядка за алфавітом. Скориставшись відповідними словниками, поясніть лексичні значення слів третього рядка та позначте наголоси в словах четвертого.

1. Бобслей, батерфляй, ватерполо, бодібілдинг, боулінг, велобол.

2. Марокко, Філадельфія, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія, Філіппіни.

3. Ефективний, кипарис, перлина, збудований, кисень, збіжжя, пролісок.

4. Пуловер, жалюзі, каталог, міліметр, експерт, граблі, камбала.

13. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Укладання словників завжди вважали важливим загальнокультурним завданням. Кожна людина, яка дбає про свій розвиток, повинна читати словники. Максим Рильський писав:

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Поясніть, як ви розумієте мудру пораду поета. Чому він вважає словники пишним яром? Які плоди кожен може там зібрати для себе?

14. І. Складіть (не користуючись словником) словникові статті до одного з поданих слів для таких типів словників: 1) тлумачного словника, 2) словника фразеологізмів, 3) словника синонімів. Чим різнитимуться словникові статті в кожному із цих словників?

вогонь, дорога, земля

II. Скориставшись відповідними словниками, відредагуйте свої словникові статті. Поясніть, які помилки ви допустили, тлумачачи слово, добираючи до нього синоніми чи записуючи з ним фразеологізми.

15. І. Заповніть вільні місця в реченнях поданими словами й запишіть. Ви можете використати кожне слово лише один раз. Зверніться за допомогою до паперових чи електронних версій тлумачних словників або словників паронімів.

1. Документи отримали … квартири.

На цій землі здавна жили … життя.

2. У день голосування працює … комісія.

Вакантною залишилася … посада.

3. Додаток до наказу має вагоме … навантаження.

Потрібно намагатися вести … життя.

власники,

володарі

виборна,

виборча

змістовне,

змістове

II. Поясніть усно різницю в значеннях паронімів співак - співець, показник - покажчик. Складіть і запишіть речення з кожним словом.

16. І. Прочитайте текст. Чи згодні ви з висловленням Джима Рона? Обґрунтуйте свою думку.

МАРКЕТИНГ

За висловленням відомого психолога, філософа у сфері бізнесу Джима Рона, успіх складається на 20 % із вашого досвіду й кваліфікації та на 80 % - із вибраної вами стратегії дій.

Успіх маркетингової діяльності значною мірою залежить від працівників маркетингових служб, які безпосередньо контактують з покупцями. Якими ж якостями мають бути наділені ці працівники? Маркетологи виділяють такі: цілеспрямованість, енергійність, наполегливість, розвинений інтелект, доброзичливість, уміння спілкуватися з людьми, здатність перейматися почуттями клієнтів, коректність, уміння одягатися відповідно до обставин…

Що ж хочуть покупці від продавців, а разом з ними й від виробників? По-перше, придбання якісного товару за прийнятними цінами, виробу модного, надійного, довговічного, зручного в користуванні, безпечного, з гарним дизайном і упаковкою. По-друге, компетентності, уважного і ввічливого ставлення до себе під час вибору товару. По-третє, мати можливість повернути бракований виріб з мінімальними матеріальними й моральними втратами (Із журналу).

II. За допомогою словників запропонуйте тлумачення 2-3 виділених у тексті слів (на вибір) різними способами. Ви можете скористатися поданою нижче пам’яткою.

Способи тлумачення лексичного значення слова

• дати розгорнуте пояснення

• розкрити походження

• дібрати переклад з іншої мови

• дібрати синоніми

• дібрати антонім

• показати слово в контексті

17. І. Виконайте завдання одного з варіантів.

А Скориставшись орфографічним словником чи словником наголосів, виберіть 15-20 слів, у наголошуванні яких ви або ваші однокласники найчастіше помиляєтеся. Укладіть словник-мінімум «Складні випадки наголошування». Поділіться цим словником з однокласниками, друзями в соціальних мережах.

Б Перегляньте декілька паперових або електронних публікацій у засобах масової інформації. Виберіть 15-20 слів, лексичного значення яких ви або ваші однокласники не знаєте. Укладіть словник-мінімум «Незнайомі слова». Поділіться цим словником з однокласниками, друзями в соціальних мережах.

II. Проведіть у класі у вільний від уроків час інтелектуальну гру «Складні випадки наголошування» та «Незнайомі слова» за матеріалами укладених вами й вашими однокласниками словників-мінімумів.

Проект

ФЛЕШМОБ

Для розширення свого світогляду та збагачення словникового запасу проведіть разом із друзями флешмоб «Прикрась життя українською». Умови участі:

• обрати зі словника одне ваше улюблене слово або малознайоме слово;

• написати це слово на аркуші паперу (можна надрукувати, оформити);

• з написаним на папері словом зробити фото або селфі;

• опублікуватифотоабофотоколажзісловомнасвоїйсторінцівсоціальнихмережах;

• у коментарях подати тлумачення обраного слова;

• запросити до участі двох друзів, передавши їм естафету.

Розрізняймо

КУБКА І КУБКУ

У спорті Кубок (Суперкубок) - це приз (ваза з коштовного матеріалу) і самі змагання, ігри, у яких його виборюють, наприклад: Динамівці Києва проведуть дві зустрічі з мюнхенською «Баварією» за Суперкубок. Тлумачні й орфографічні словники української мови чомусь не розмежовують цих двох значень слів Кубок, Суперкубок і в родовому відмінку однини подають для них закінчення -а. Воно стало єдиним у спортивному вжитку. Проте це суперечить правилові чинного «Українського правопису», згідно з яким іменники, що означають «змагання, ігри», у згаданому відмінку мають закінчення -у. Отже, слова Кубок, Суперкубок зі значенням «приз» у родовому відмінку однини потрібно вживати із закінченням -а (Футболісти не вибороли Кубка), а зі значенням «спортивні змагання, ігри» - із закінченням -у (1/8 фіналу Кубку світу з футболу) (За К. Город енською).

Говорімо правильно

Ві́тряний

Вітряни́й

Вітрови́й

день, ранок, ліс,

двигун, млин,

порив, режим, удар,

дорога, погода, небо;

електростанція,

ерозія, сила, крило,

юнак, дівчата, юність

віспа

скло

квиток

білет

військовий,

екзаменаційний,

проїзний,

банківський,

театральний

лотерейний

барва

фарба

осені,

олійна, зелена,

веселки,

для малювання

художні


показник

покажчик

рибний

риб’ячий

продуктивності

зупинок,

магазин,

хвіст,

праці, добробуту,

дорожній,

промисловість,

голова,

життєвого рівня

алфавітний,

фарш, паштет,

кістка,


бібліографічний

страва

жир

Корисно знати

НАРОД КАЖЕ

Вислів

Значення

веремію закрутити

затіяти колотнечу

вискочити на сухе

уникнути покарання

умивати руки

ухилятися від відповідальності

попасти пальцем у небо

помилитися


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити