Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 29. ПОДВОЄНІ БУКВИ

Про те, як на межі частин слова збігаються однакові приголосні звуки, як подовжуються приголосні і як позначаємо їх на письмі

ПРИГАДАЙМО. 1. Як визначити префікс і суфікс у слові? 2. На які питання відповідають іменники в орудному відмінку?

246. А. Прочитайте виразно слова. Які особливості вимови звуків, позначених виділеними буквами?

Закарпаття, Запоріжжя, Поділля, Полісся, Сухолуччя.

Б. Поставте усно іменники у формі О. в. однини. Чи чуєте подовження окремих приголосних?

Подорож, печаль, пам’ять.

В. Зробіть висновок про те, для чого використовуємо на письмі подвоєні букви і як вимовляємо позначені ними звуки.

Збіг приголосних

Подвоєння маємо при збігу однакових приголосних на межі частин слова.

Наприклад: відділити, денний, спорттовари.

У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ан- (ян), -ин-, -їн-, букву н не подвоюємо. Наприклад: глиняний, журавлиний (від журавель), солов’їний.

Подвоюємо букви в словах: ссавці, ссати, лляний, овва, бовваніти, Ганна (і Ганнин).

Подовження

Двома однаковими буквами на письмі позначаємо приголосні, які подовжуються.

Подовжуються приголосні [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [я'], [н'], [ж’], [ч’], [ш’] між голосними в таких випадках:

в іменниках середнього роду на -я

Виняток: назви малих за віком тварин (гусеня, каченя)

Приклади

збіжжя, гілля, читання

у деяких іменниках чоловічого й жіночого роду на я

Виняток: слово стаття у формі Р. в. мн. - статей

суддя, Ілля, рілля, стаття

в іменниках жіночого роду, що закінчуються на приголосний, у формі орудного відмінка однини

піч - піччю; подорож - подорожжю

у формах дієслова лити та споріднених дієсловах

ллю, зілляти

у прислівниках на -ння, -нню

спросоння, попідтинню

Зверніть увагу!

1. Якщо приголосні стоять не між голосними, то подовження не відбувається. Порівняймо: миттю - радістю.

2. Не подовжуються губні приголосні та [р]: матір’ю, любов’ю, кров’ю.

н і нн у суфіксах

Пишемо нн у наголошених суфіксах —е́нн-, -а́нн- (-янн-)-:

• у прикметниках, які вказують на більшу, ніж звичайна, чи найвищу міру якості: товстенний, невблаганний;

• у прикметниках старослов’янського походження: священний, огненний, благословенний, блаженний, стражденний.

В інших прикметниках (та в дієприкметниках) у суфіксах -ен-, -ан- пишемо одну букву н: жаданий, шалений, нежданий (звичайна міра якості), нескінчений, довгожданий.

РОЗРІЗНЯЙМО:

Прикметник

Дієприкметник

(має наголошений суфікс)

(наголос не на суфіксі)

здійсненний

здійснений

нездоланний

нездоланий

Зверніть увагу!

Подвоєні букви зберігаємо й у всіх похідних словах: гілля - гіллячка; туманний - туманно; незбагненний - незбагненність; шалений - шалено.

247. І. Спишіть. Уставте, де потрібно, пропущену букву.

Спросон..я, істин..ий, глинян..ий, від..авна, статтями, стат..ей, суміш..ю, гіл..ячка, качен..я, роззброїти, фіззарядка, божествен..ий,

Поділля, глазур..’ю, Іл..я, свіжіст..ю, пониз..я, дол..ємо, скажен..ий, жадан..ий, здоровен..ий, несказанний, несказанний, воз..’єднан..я.

II. Виділені слова розберіть за будовою.

248. І. Прочитайте мовчки текст. Укажіть ключові слова.

ПОХВАЛА ДЛЯ КОЖНОГО

Уміння радіти чужим успіхам - мірило шляхетності. Якщо людину підтримати, похвалити, підкреслити щось хороше в ній, вона намагатиметься дорівнювати уявленню, яке про неї склалося.

Ось чому так важливо з дитинства культивувати в людині почуття власної гідності, відчуття певної «собівартості», аби згодом не склався комплекс меншовартості. Недарма кажуть: якщо казати людині постійно, що вона свиня, то згодом вона зарохкає. Не ввічливо кидати компліменти малознайомим або незнайомим людям. Краще зачекати, познайомившись ближче чи навіть заприятелювавши з ними. Але пам’ятаймо, що слова похвали потрібні кожному (Із журналу).

Переможці Міжнародної олімпіади з інформатики (2017 р.)

II. Знайдіть слова з подвоєними буквами та обґрунтуйте написання.

Коло думок

249. І. Поміркуйте, яка різниця в значеннях поданих прикметників. Від яких іменників їх утворено?

1. Горобиний скік - горобинний відвар.

2. Журавлиний ключ - журавлинний відвар.

II. Поміркуйте, чому перше слово пишемо з двома буквами н, а інші - з однією.

Священний, священик, освячений, свячений.

250. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Наш старовин(н)ий герб окраса міста, наш оберіг, ст(е,и)жина в товщу літ (О. Будугай). 2. Гріш збережен(н)ий не гірший від гроша зароблен(н)ого працею (Чеське прислів’я). 3. Моя Полтаво ти благословен(н)а минулим і майбутнім у віках (М. Бойко). 4. Прислухаюся до (не)вгамовного жайвора й ві(д,т)чуваю гомін степу його нескінчен(н)у пісню (Олесь Гончар).

5. Вочевидь доля мови невід(д)ільна від долі народу (В. Радчук). 6. Збагни глибин(н)о і затям з краплин утворюється море (Д. Луценко).

II. Перебудуйте усно останнє речення на складнопідрядне.

Попрацюйте в парах

251. Поставте по черзі усно іменники у форму орудного відмінка однини. У яких словах подовжуються приголосні?

Рось, Прип’ять, міць, честь, подорож, мідь, щедрість, завзятість, вись, якість, паморозь, медаль.

252. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою одного із суфіксів: -н-, -ан- (-ян-), -ин-. Утворені слова запишіть.

Еталон, горобина, буря, гречка, південь, гостини, тополя.

253. І. Спишіть фразеологізми, уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть значення двох висловів (на вибір).

Об..ивати пороги, під..авати жару, сон..е царство, на пташин..их правах, об..ігти десятою дорогою, камін..е серце, як осін..я ніч, ран..ій птах, лебедин..а пісня, корон..ий номер, ден..о і нічно.

II. Пригадайте інші фразеологізми, у складі яких є слова з подвоєними буквами.

254. Напишіть висловлення (5-8 речень) на одну з поданих тем, у якому обґрунтуйте свій вибір. Використайте три або більше слів з подвоєними буквами. Ви можете скористатися поданою нижче довідкою.

1. Електронна чи паперова книжка?

2. Улюблений вид мого дозвілля.

3. Мій вибір - здоровий спосіб життя.

Довідка

Читання, сприйняття, покоління, уміння, запитання, цінний, старання, старанно, сумлінний, бездоганний, бездоганно, відмінний, протиріччя, враження, використання, незмінність, поєднання, дозвілля, відновлення сил, заняття, бажання, безмежжя, планування, пізнання, відчуття, терпіння, щоденно, дотримання, захворювання, харчування, навантаження, формування, оздоровлення.

255. І. Спишіть. Уставте, де потрібно, пропущену букву.

Радіст..ю, подорожжю, проллється, Вінниця, Поліс..я, узвиш..я, сировин..ий, міц..ю, олов’ян..ий, благословен..ий, невин..о, заметіл..ю, священ..ик, освячен..ий, Сухолуч..я, межиріч..я, ..савці, міськком, від..алік, милосерд..я, шален..ий, силен..ий, довгождан..ий, від..звеніти, гіл..ястий, суддівський.

II. Позначте у виділених словах можливі частини для перенесення з рядка в рядок.

256. Виконайте тестові завдання.

1. Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини іменника

А радість

Б любов

В глазур

Г подорож

2. Подовження приголосних зберігається у формі Р. в. множини іменника

А суддя

Б стаття

В узбіччя

Г узбережжя

3. Подвоєні букви треба писати в кожному слові рядка

А жит..євий, безсмерт..я, передгроз..я

Б від..зеркалення, осин..ий, підніж..я

В Ган..уся, зран..я, вихован..ість

Г об..ризкати, л..яний, гостин..ість


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити