Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 30. ПРАВОПИС СУФІКСІВ І ПРЕФІКСІВ

Про букви е - и, з - с у префіксах пре-, при-, роз-, без-, з- (с ), а також про використання букв е, и для позначення сумнівних звуків у суфіксах

ПРИГАДАЙМО. 1 . Які особливості вимови префіксів з-, роз-, без-? 2. Що таке склад слова?

257. А. Визначте, яке з поданих слів виражає: а) наближення до чогось; б) неповноту дії; в) розміщення біля чогось. Який префікс мають ці слова?

Приїхати, прикрутити, прикордонний.

Б. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса пре-. Чи виражають утворені слова найвищий ступінь ознаки?

Високий, дорогий.

В. Зробіть висновок про правопис префіксів пре-, при-.

Префікси пре-, при-, прі-

пре-

Префікс пре- пишемо в прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки. Цей префікс за значенням відповідає слову дуже. Наприклад: премудрий (дуже мудрий), превисокий.

Префікс пре- пишемо також у запозичених зі старослов’янської мови словах презирство, презирливий, преосвященний, преподобний, престол і подібних.

при-

Префікс при- пишемо в словах, що означають:

✵ наближення, приєднання до чогось: приїхати, приклеєний;

✵ неповноту дії чи ознаки: присісти, приморожений;

✵ розміщення біля чогось: прикордонний, пригірок (при гірці)

прі-

Префікс прі- пишемо в словах прізвище, прізвисько, прірва.

Префікси з- (с-, зі ), роз- (розі ), без-

з- (с-, зі-) На письмі перед буквами к, п, т, ф, х префікс з- передаємо відповідно до вимови буквою с. Наприклад: сказати, сфотографувати. Перед усіма іншими приголосними префікс з- передаємо на письмі буквою з. Наприклад: зшити, зносити.

роз-, без-

Префікси роз-, без- завжди пишемо з буквою з. В українській мові префіксів рос-, бес- немає. Наприклад: розказати, безпечний, безхитрісний.

Зверніть увагу!

Якщо корінь починається двома приголосними, то вживаємо префікси зі-, розі-. Наприклад: зіставити, зіщулити, зіграти, розіграти.

Букви е, и в суфіксах іменників

-ив-, -ев-

Суфікс -ив(о), який уживаємо для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, пишемо тільки з и. Наприклад: паливо, вариво, печиво, прядиво. Суфікс -ев(о) пишемо в словах марево, зарево.

-ичок-,

-ичк-

Суфікси -ичок, -ичк(а) бувають тільки в іменниках, що походять від слів із суфіксами -ик, -иц(я). Наприклад: ножичок (від ножик), горщичок (від горщик), горличка (від горлиця).

-ечок-,

-ечк-

В інших випадках уживаємо суфікси з буквою е (є): -ечок, -ечк(о), -ечк(а). Наприклад: вершечок, віконечко.

-ен-

Суфікс -ен(я) вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живих істот. Наприклад: каченя, вовченя.

Букви е, о в суфіксах прикметників

-ев- (-єв-)

Суфікс -ев- (-єв-) уживаємо в прикметниках, у яких наголос падає на основу і які утворено від іменника з основою на м’який або шиплячий приголосний. Наприклад: січневий (від січень), грушевий (від груша), алюмінієвий (від алюміній). В інших випадках у прикметниках уживаємо суфікс -ов-. Наприклад: калиновий, дощовий, гайовий.

258. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Прочитайте слова вголос, дотримуючись орфоепічних норм.

Бе(з,с)печний, (з,с)цілйти, (з,с)планувати, Пр(е,и)карпаття, пр(е,и)гадано, пр(е,и)вокзальний, пр(е,и)подобний, пр(е,и)чудово, печ(е,и)во, мереж(е,и)во, лож(е,и)чка, варен(е,и)чок, масл(е,и)чко, матч(е,о)вий, магні(є,йо)вий, борщ(е,о)вий.

II. У виділених словах позначте префікс і суфікси.

Коло думок

259. Поміркуйте, чому слова першої колонки пишемо з префіксом пре-, а другої - з при-.

пречерствий

прекрасний

прегіркий

причерствілий

прикрашати

пригірклий

260. І. Прочитайте текст і розгляньте плакат. Що спільного, а що відмінного в тематиці цих двох інформаційних джерел?

САМОДОПОМОГА НА ВОДІ

Якщо перекинувся човен, потрібно зберігати спокій і до прибуття рятувальників триматися за нього.

Опинившись у воді під час шторму, необхідно обрати найбільш сильну попутну хвилю, приблизитися на ній до берега й вибігти на нього. Якщо це не вдається, то треба схопитися за водорості чи прибережне каміння, а коли хвиля спаде, зіскочити й вибігти за межу прибою.

Від переохолодження або різкого переходу із зони теплої води в зону холодної з’являються судоми. Головне - не розгубіться! Треба негайно змінити стиль плавання, найкраще лягти на спину й плисти до берега.

Плавець, який заплутався у водоростях, не повинен робити різких рухів, інакше петлі рослин затягнуться щільніше. Необхідно лягти на спину та спробувати м’якими, спокійними рухами виплисти туди, звідкіля приплив. Якщо це не допоможе, потрібно підтягти ноги й обережно звільнитися від рослин руками.

Якщо ви потрапили у вир, наберіть якнайбільше повітря, занурьтесь у воду і, зробивши сильний ривок убік за течією, спливайте на поверхню (3 посібника).

II. Знайдіть слова з префіксами з- (с-), роз-, при-. Обґрунтуйте написання.

261. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які розваги молоді можна вважати небезпечними? Що ви порадите підліткам, які обирають саме такі розваги?

262. Виконайте письмово завдання.

1. Утворіть від поданих слів нові за допомогою префікса з- (с-).

Прямувати, мастити, сунути, фотографувати, берегти, турбувати, кликати.

2. Доберіть до поданих слів спільнокореневі з префіксом пре- або при-.

Дніпро, копати, святий, чудовий, лаштувати, чіпляти, мудрий.

3. Утворіть від поданих іменників нові за допомогою одного із суфіксів: -ичок, -ечок, -ечк-, -ичк-.

Ножик, племінник, стежка, стрічка, Оля, мішок, вогник.

263. І. Поясніть значення фразеологізмів. З одним сполученням складіть усно речення.

Розкривати карти, розплутувати клубок, розсипатися бісером, прихилити небо, прикусити язика, на краю прірви.

II. Доберіть інші фразеологізми зі словами з префіксами роз-, без-, при-.

264. Прочитайте наведені з вайбера повідомлення, у яких автори припустилися помилок. Користуючись своїми технічними засобами, надішліть по черзі одне одному ці репліки правильно.

265. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи потрібно, на вашу думку, дотримуватися орфографічних і пунктуаційних норм під час електронного спілкування?

266. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

Пр(е,и)завзято, пр(е,и)стосовуватися, пр(е,и)мотаний, пр(е,и)зирство, ро(з,с)шукати, (з,с)сунути, (з,с)худнення, не(з,с)проста, (з,с)формулювати, добр(е,и)во, мар(е,и)во, дон(е,и)чка, садівн(е,и)чок, вікон(е,и)чко, павич(е,о)вий, яблун(е,ьо)вий, кварц(е,о)вий.

II. З одним словом (на вибір) побудуйте безсполучникове складне речення.

267. Виконайте тестові завдання.

1. Букву е на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А Пр..дніпров’я, пр..мудрий

Б пр..буде, пр..зручно

В пр..спокійний, пр..снився

Г пр..чистий, пр..гарно

2. Букву с на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка

А розплавити, ..пиляний, ..тримувати

Б ..тулити, ..плавити, ..чепити

В ..кладено, ..ходити, ..формувати

Г ..хибити, ..шитий, розхитаний

3. Букву и на місці пропуску треба писати в обох іменниках рядка

А печ..во, вул..чка

Б річ..чка, мороз..во

В вогн..чок, вікон..чко

Г лев..ня, рушн..чок

4. Букву є треба писати в прикметнику, утвореному від іменника

А плащ

Б яблуня

В взуття

Г алича


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити