Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 32. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Про те, коли складні слова пишемо разом, а коли - через дефіс, а також про роздільне написання деяких сполучень

ПРИГАДАЙМО. Які слова є складними?

279. А. Зіставте написання іменників у колонках. Які з них утворено за допомогою сполучного голосного, а які - без нього?

Б. З кожної пари слів утворіть усно іменник за допомогою сполучного голосного. Як потрібно писати ці іменники - разом чи окремо?

1. Ліс, сплавляти. 2. Ніс, ріг.

В. Зробіть висновок про особливості написання складних іменників.

Написання складних слів разом і через дефіс

Пишемо РАЗОМ:

Пишемо ЧЕРЕЗ ДЕФІС:

слова, утворені поєднанням залежних одне від одного слів (від одного слова до іншого можна поставити питання): снігопад, водоочисний

слова, утворені поєднанням рівноправних слів (частини слова можна з’єднати сполучником і): купівля-продаж, північно-східний, чорно-білий

іменники, утворені за допомогою сполучного голосного: лісостеп, верболози

іменники, утворені без сполучного голосного: жар-птиця, стоп-кран, блок-система

слова, першою частиною яких є кількісний числівник: сімдесятиріччя, семиразовий; АЛЕ: 50-річчя, 16-поверховий

відтінки кольорів: темно-зелений, ніжно-рожевий; АЛЕ: жовтогарячий, червоногарячий

слова, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт

близькі за значенням слова, що передають єдине поняття: хліб-сіль, батько-мати

слова, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток

назви проміжних частин світу: норд-вест


прикметники глухонімий, хитромудрий, зловорожий

назви професій, звань, посад, спеціальностей: лікар-еколог,

генерал-майорназви рослин: брат-і-сестра, розрив-траваназви казкових персонажів: Лисичка-Сестричка


усі складноскорочені слова й похідні від них: меддопомога, дитмайданчик.

Сюди належать і слова з першими частинами: авіа-, авто-, аеро-, аудіо-, біо-, водо-, гідро-, електро-, вело-, мото-, мікро-, мега-, супер-, псевдо-, кіно-, теле-, фото- й подібні: авіакаса, мікрохвильовий

слова, утворені повторенням того самого слова, поєднанням слів з

однаковим коренем, синонімічних або антонімічних слів: білий-білий,

великий-превеликий, тишком-нишком, більш-менш;

АЛЕ: кінець кінцем, чин чином тощо

прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військово-морський; АЛЕ: військовозобов’язаний, військовополонений (іменники)


слова, які мають першу частину віце-, екс-, максі-, міні-, лейб-, обер-:

екс-чемпіон


Зверніть увагу!

Першу частину пишемо окремо, а дві наступні через дефіс у прислівниках без кінця-краю, з діда-прадіда й под. Через два дефіси пишемо прислівники пліч-о-пліч, віч-на-віч і под.

Пишемо ОКРЕМО:

✵ два однакові іменники, з яких один має форму Н. в., а другий - О. в.: кінець кінцем, одним одна, чин чином, честь честю;

✵ прислівникові сполучення: день у день, з дня на день, час від часу й под.

Слова з пів-

Складні слова з пів- (напів) пишемо через дефіс, якщо друга частина слова є власною назвою. Наприклад: пів-Києва, пів-Європи.

У решті випадків складні слова з пів- (напів-) пишемо разом. Наприклад:

півдороги, півбака, пів’яблука, пів’юрти, напівсон.

282. Прочитайте слова, поясніть написання.

Сонцезахисний, віце-прем’єр, народно-визвольний, науково-фантастичний, військово-стратегічний, українсько-французький, жовто-синій, давньогрецький, міні-пекарня, прес-конференція, перекотиполе, бал-маскарад, інтернет-магазин, спортбаза, шестиденка, прем’єр-міністр, євшан-зілля, Вовчик-Братик, вищезгаданий, кінець кінцем.

283. І. Запишіть слова, знімаючи риску.

Море/продукти, тишком/нишком, видимо/невидимо, щиро/сердний, право/захисник, батько/мати, радий/радісінький, сила/силенна, боє/ здатність, світлий/пресвітлий, грушо/подібний, зроду/віку, чотири/ місячний, сімдесяти/річчя, не сьогодні/завтра, нор/вест, час/від/часу, пів/овал, прес/реліз, аква/парк, екс/капітан, міні/футбол, чар/зілля, військово/зобов’язаний.

II. Позначте у виділених словах можливі частини для перенесення з рядка в рядок.

Коло думок

284. Поміркуйте, чому в першому реченні виділене слово пишемо разом, а в другому - через дефіс.

1. Перебуваючи в Києві, всесвітньовідомий винахідник Стів Возняк розповів про своє українське походження.

2. Всесвітньо-історичний процес умовно поділяють на хронологічні періоди.

285. І. Прочитайте текст. З якою метою створено це висловлення?

Чому українців досі так вабить козач(ч)ина? І зачаровує їх не тільки буйний, як вітер, козацький кінь із бе(з,с)страшним вершником. Їх цікавить ще й мислення тієї історичної доби, того/часний побут, стосунки в родині, національне піднесення, мереж(е,и)во почут(т)ів і цінності запорожців. Цікавить світ свободо/любивого, гордого, велико/душного людського життя. Ми просто переконан(н)і в тому, що козацтво й (не)воля - то дві протилежності, два (не)сумісних у житті поняття. Саме козацтво виражало воле/любність та незборимість як спосіб існування українського народу.

Сьогодні українські козацькі традиції та звичаї можуть стати ліками від бездуховності й аморальності. Ці ліки спроможні пробудити й підтримувати в українцях почут(т)я національної гідності, відповідальн(н)ості перед самим собою, перед народом, Батьківщиною (За В. Лупійчуком).

II. Знайдіть і запишіть правильно складні слова та слова, у яких треба розкрити дужки.

286. Утворіть від кожної пари слів складне слово й запишіть.

Садиба, музей; загальний, освітній; мовний, літературний; фабрика, кухня; трактор, тягач; важко, доступний; західний, європейський; глухий, німий; всесвітній, історичний; авто, стоп; хліб, сіль; легкий, крила.

Два - чотири - усі разом

287. Виберіть з-поміж поданих слів три, які треба писати через дефіс.

Міні/гольф, судо/устрій, напів/пальто, відео/файли, суддя/доповідач, загально/визнаний, нац/комісія, супер/маркет, воєнно/стратегічний, п’яти/зірковий, пів/лимона.

Ситуація

288. Уявіть, що ви перебуваєте в магазині техніки чи в продуктовому супермаркеті. Складіть і запишіть діалог (6-8 реплік) на тему «У магазині», використавши З складних слова - назви товарів. Ви можете скористатися поданими назвами.

289. І. Запишіть слова, знімаючи риску.

Гірсько/лижний, теле/шоу, військово/морський, серцево/судинний, часто/густо, держ/охорона, максі/спідниця, сама/самотою, мікро/ хвильовий, супер/герой, багато/багато, година/дві, взаємо/вигідний, пів/ Європи, пів/ящика, мало/ймовірний, мати/й/мачуха (рослина), розрив/ трава, генерал/полковник, віце/прем’єр, зимонька/красуня, путь/дорога.

II. З одним словом (на вибір) побудуйте складнопідрядне речення.

290. Напишіть висловлення (6-10 речень) на одну з поданих тем: «Гуманний світ», «Уміння бути щасливим», «Уміння любити», «Благодійність як норма життя», «Волонтерство в сучасній Україні», «Життєві цілі». Використайте 2-3 складних слова.

291. Виконайте тестові завдання.

1. Разом треба писати обидва слова в рядку

А Мін/освіти, Нац/банк

Б Каб/мін, Івано/Франківськ

В Нац/гвардія, прем’єр/міністр

Г Київ/рада, Кам’янець/Подільський

2. Через дефіс треба писати всі слова в рядку

А пів/Вінниці, жовто/гарячий, південно/західний, веб/сервер

Б осінньо/зимовий, смс/повідомлення, пів/апельсина, віце/адмірал

В компакт/диск, прем’єр/міністр, греко/католицький, лікар/хірург

Г мікро/скопічний, науково/технічний, піар/кампанія, сон/трава

3. Разом треба писати частину пів- з кожним словом у рядку

А пів/відра, пів/Європи

Б пів/Одеси, пів/метра

В пів/Дніпра, пів/городу

Г пів/ложки, пів/абрикоси


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити