Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 33. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Про те, коли в словах іншомовного походження пишемо букви и та і, подвоєні букви, апостроф, а також знак м’якшення

ПРИГАДАЙМО. Що таке слова іншомовного походження?

292. А. Прочитайте власні назви іншомовного походження. Укажіть орфограми.

Бразилія, Растреллі, Х’юстон, Болонья.

Б. З’ясуйте правильне написання поданих слів іншомовного походження. Пр(и,і)нтер, спаге(т)і, ін(’)єкція, кан(ь)йон.

В. Зробіть висновок про те, які труднощі можуть виникнути під час написання слів іншомовного походження.

Букви и, і в словах іншомовного походження

Букву и пишемо:

1. У загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед буквою на позначення приголосного (крім [й]): диплом, риф, капучино, чипси, джинси, чизбургер, дизель.

Це так зване «правило дев’ятки» (букву и в загальних назвах пишемо після дев’яти вказаних букв). Усі ці букви є в реченні «Де ти з’їси цю чашу жиру».

2. У географічних назвах:

а) які закінчуються на -ида, -ика: Атлантида, Корсика, Мексика;

б) після ж, ч, ш, щ, ц: Чилі, Алжир, Вашингтон, Чикаго, Лейпциг;

в) зі сполученням -ри- перед буквою на позначення приголосного: Крит, Париж, Мадрид; АЛЕ: Австрія;

г) у деяких назвах після д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою: Аргентина, Бразилія, Ватикан, Сирія, Сицилія, Братислава.

Букву і пишемо:

1. На початку слів: ідея, Іліада.

2. У кінці невідмінюваних слів: журі, таксі.

3. Перед буквами на позначення голосних звуків та [й]: геніальний, аудієнція.

4. Після букв, що не входять до «дев’ятки»: бізнес, мюслі, фініш.

5. У власних назвах після букв на позначення приголосних, крім шиплячих: Лісабон, Міссісіпі, Сідней, Дідро, Грімм, Арістотель, Дізель.

ПРИМІТКА. Пишемо и, а не і:

а) у словах, що давно засвоєні українською мовою: лимон, миля, спирт, вимпел, єхидна, кипарис та ін.;

б) у словах церковного вжитку: диякон, єпископ, митрополит тощо.

293. Прочитайте вголос словосполучення й поясніть написання виділених букв и, і в словах іншомовного походження. Сформулюйте «правило дев’ятки».

Знайомий силует, бразильський карнавал, новий рингтон, широкий монітор, смачні чипси, міфічна Атлантида, київське «Динамо», новорічна гірлянда, брати Грімм, танцювальні ритми.

Правило дев’ятки

294. І. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву и або і. Підкресліть орфограму.

1. Роум..нг, ч..пси, парк..нг, принтер, д..плом, м..трополит, директор, гладіолус, аргентинський, ц..стерна, мексиканський, С..дней, Вашингтон, Ч..лі, Сінгапур, Сан-Франц..ско, Лейпциг, Ватікан, ч..збургер.

2. Кембридж, Г..ппократ, Ц..церон, Ж..зель, Т..бет, Мадр..д, Мексика, бут..к, капуч..но, ван..лін, нотір..ус, асп..рин, приор..тет, ман.жюр.

II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть спонукальне речення.

Коло думок

295. Поміркуйте, чому слова першої колонки пишемо з буквою и, а другої - з буквою і.

таксист

таксі

радист

радіо

дизель

Дізель

301. Виберіть з довідки правильну відповідь на запитання (деякі варіанти відповідей є зайвими). Вимовте слова-відповіді та поясніть їхнє написання.

1. Як називають розмову між двома особами?

2. Хто ставить фільми?

3. Хто керує оркестром?

4. Як називають розміщення столових приборів?

5. Хто керує підприємством?

6. Чим можна накреслити коло?

7. Від якого цитрусового фрукта стає кисло?

Довідка

Директор, актор, режисер, яблуко, лимон, диригент, музикант, сервіровка, сервіз, периметр, монолог, діалог, циркуль, лінійка.

Два - чотири - усі разом

296. Знайдіть два словосполучення, у яких пропущено букву і.

Аргентинське танго, чилійська сосна, лівійська нафта, мексиканський серіал, тибетська медицина, мадридський «Реал», ліванський кедр, бразильський карнавал.

Подвоєні букви в словах іншомовного походження

У загальних назвах іншомовного походження букви звичайно не подвоюємо. Наприклад: сума, піца, спагеті, маса, грип, шасі, інтермецо, бароко.

Подвоєні букви зберігаємо:

• в окремих загальних назвах: ванна, тонна, вілла, панно, панна, манна, мадонна, нетто, брутто, бонна, пенні, мотто, білль, мулла, булла, мірра*;

• у власних назвах та похідних від них словах: Голландія, Марокко, Брюссель, Таллінн, Магеллан, Руссо, Гіппократ, Будда, Одіссей, Растреллі, голландський, марокканський;

• при збігу однакових приголосних звуків префікса й кореня: інновація, ірраціональний, сюрреалізм.

*Не́тто - вага товару без упаковки; брутто - вага товару з упаковкою; бонна - гувернантка; білль - документ; мірра - рослина.

Зверніть увагу!

Пишемо: імміграція (іммігрант), АЛЕ: еміграція (емігрант).

297. Утворіть від поданих власних назв іншомовного походження прикметники й запишіть. Чи в усіх утворених словах зберігаються подвоєні букви?

Брюссель, Голландія, Андорра, Калькутта, Яффа, Ніцца, Міссурі.

298. І. Спишіть слова, уставляючи на місці крапок, де потрібно, пропущену букву. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи подовжені звуки.

Реклам..а, піц..ерія, мас..ажист, віл..а, аш.етит, ал..ея, нет..о, Дік..енс, бравіс..имо, кол..ектив, тон..а, груп..а, ван..а, мадон..а, ір..еальний, контр..еволюція, Растрел..л, Гіп..ократ, Шил..ер, Магел..ан, Ахіл..ес.

II. З одним поданим словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

299. Уставте, де потрібно, пропущену букву.

Бас..ейн, шос..ейний, проф..есор, тон..а, еспрес..о, брут..о, Брюс..ель, Магел..анова протока, Міс..лсіпі, пан..о, ір..аціональний, гол..андський, ман..а, грам.., спагет.л, ап..етитний, ін..оваційний, бравіс..имо, ван..а, піц..ерія, двотон..ий, буд..ист, сюр..еалізм, ем..ігрант, лібрет..о.

Апостроф у словах іншомовного походження

Апостроф у словах іншомовного походження пишемо перед я, ю, є, ї після:

• букв б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: комп’ютер, кар’єра, Монтеск’є, Руж’є, миш’як, прем’єр;

• префікса, що закінчується буквою на позначення приголосного: ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

Апостроф не пишемо, коли букви я, ю позначають один звук [а], [у]: бюджет, мюзикл, Мюллер, бязь*.

*Бязь - густа бавовняна тканина.

300. І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, апостроф. Правильність написання перевірте за словником.

Грав..юра, кур..єр, п..юре, Х..юстон, М..юнхен, м..юзикл, б..юро, п..єдестал, прем..єра, прем..єр-міністр, бар..єр, інтерв..ю, Г..юго, ад..юнтант, миш..як, б..юджет, кон..юнктура.

II. Із двома словами (на вибір) складіть і запишіть словосполучення. Визначте головне й залежне слово.

Знак м’якшення в словах іншомовного походження

Знак м’якшення в словах іншомовного походження вживаємо для позначення на письмі м’якості приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [л'], [н'] у таких випадках:

• перед я, ю, є, що позначають звуки [йа], [йу], [йе]: ательє, мільярд, конферансьє;

• перед йо: каньйон, бульйон;

• у кінці слова: Рафаель, медаль;

• після л перед буквою на позначення приголосного: альбатрос.

301. Прочитайте виразно слова, звертаючи увагу на вживання знака м’якшення. Значення не відомих вам слів з’ясуйте за словником іншомовних слів.

Льюїс, шампіньйон, монпансьє, бельетаж, Болонья, сеньйор, барельєф, жульєн, консьєржка, компаньйон.

302. І. Спишіть слова, уставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення. За потреби скористайтеся орфографічним словником.

Кол..є, Д..юма, порт..єра, Н..ютон, міл..йонер, конферанс..є, дос..є, кан..йон, монпанс..є, бракон..єр, ател..є, д..юбель, ал..янс, павіл..йон, він..єтка.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

Два - чотири - усі разом

303. З’ясуйте, яке з поданих слів пишемо з апострофом, яке - зі знаком м’якшення, а яке - без цих знаків.

304. Уставте, де потрібно, апостроф або знак м’якшення.

Інтер..єр, конс..єрж, ад..ютант, ател..є, п..єдестал, б..юджет, б..ювет, інтерв..ю, бульйонний, н..юанс, міл..ярд, кар..єр, транс..європейський, конферанс..є, б..юлетень, прем..єрний, м..юслі, він..єтка, ін..єкція, бра- кон..єр, грав..юра, м..юзикл, к..ювет, порт..єра, жул..єн.

Попрацюйте в парах

305. Випишіть кожен (кожна) зі словника іншомовних слів 6-8 слів, щоб проілюструвати всі вивчені орфограми в словах іншомовного походження. Продиктуйте ці слова однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

Ситуація

306. Уявіть, що до вас прийдуть друзі. Складіть перелік із 10 страв і напоїв, якими за бажання можна було б пригостити друзів. Використайте щонайменше 5 поданих назв.

• еспрес..о

• лат..е

• капуч(і,и)но

• л(і,и)монад

• пуд(і,и)нг

• фонд(ь)ю

• жул(ь)єн

• піц..а

• бул(ь)йон

• ч(і,и)пси

• м(’)юслі

• панакот..а

• шампін(ь)йони

• п(’)юре

• спагет..і

• олів(’)є

Попрацюйте в парах

307. Прочитайте слова іншомовного походження. Виберіть із них кожен (кожна) 6-8 слів і продиктуйте однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

Конферансьє, ательє, портьєра, мільярд, лібрето, мільйон, фюзеляж, каньйон, барельєф, Нью-Йорк, альбатрос, досьє, жульєн, кольє, віньєтка, інтермецо, бар’єр, кар’єра, Монтеск’є, миш’як, прем’єр, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура, інтер’єр, саміт, конфеті, еміграція, імміграція, бароко.

308. Уставте на місці пропуску букву и або і.

Ват..кан, капуч..но, Великобр..танія, Ч..каго, С..дней, Амер..ка, держава К..пр, острів Кр..т, ек..паж, аз..мут, с..рена, реформ..ст, практ..ка, р..кошет, атлет..ка, ол..фа, Антаркт..да, р..нгтон.

309. І. Доберіть і запишіть зі словника іншомовних слів 7-10 слів з орфограмами щодо написання букв и, і, знака м’якшення, апострофа, щоб ці слова асоціювалися з однією із зазначених сфер діяльності.

Сфери діяльності: медицина, сільське господарство, культура, спорт, промисловість, туризм, економіка, література.

II. Складіть з кількома дібраними словами два речення.

310. І. Запишіть слова групами залежно від орфограми:

букви и, і

подвоєні букви

апостроф

знак м’якшення

Гар(р)і Пот(т)ер, пр(і,и)нтер, міл(ь)ярд, атлет(і,и)ка, ауд(і,и)торія, ін(н)оваційний, грав(’)юра, аж(і,и)отаж, Корс(і,и)ка, барок(к)о, п(’)юре, гол(л)андець, груп(п)а, тон(н)а, віл(л)а, марок(к)анець, Атлант(і,и)ка, Мавр(і,и)танія, Ваш(і,и)нгтон, порт(ь)єра, спагет(т)і, ател(ь)є, прем(’)єрний.

II. З одним словом (на вибір) складіть спонукальне речення.

311. Виконайте тестові завдання.

1. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А дж..нсовий, д..скотека, б..знес

Б Атлант..да, реж..сер, мон..тор

В д..станція, г..рлянда, д..плом

Г ц..стерна, д..ректор, Аргент..на

2. Правильно написано всі слова в рядку

А вілла, портьєра, Сідней

Б Париж, інєкція, оперета

В адютант, Мольєр, ательє

Г однотоний, Х’юстон, монпансьє

3. Знак м’якшення на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А Мол..єр, він..єтка, н..юанс

Б міл..ярд, кан..йон, бел..етаж

В конферанс..є, бул..йон, Д..юма

Г Рафаел.., міл..йон, іл..юзія

4. Апостроф треба писати в обох словах рядка

А премьера, к..ювет

Б кол..є, ад..ютант

В прем..єрний, ін..єкція

Г порт..єра, п..єдестал

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити