Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 36. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

Про написання прислівників, утворених поєднанням прийменника й інших частин мови, разом, а співзвучних сполук - окремо

ПРИГАДАЙМО. Що таке прислівники? На які питання вони відповідають?

321. А. Зверніть увагу на написання виділеного прислівника (перше речення) й сполуки (друге речення).

1. Не встигли поговорити, як надворі швидко стемніло.

2. Дрова складено на дворі дідусевої хати.

Б. Чи можна дібрати означення до слова двір? А до слова надворі? У якому випадку йдеться про предмет, а в якому лише абстрактно вказується на місце дії?

В. Зробіть висновок, як можна розрізнити прислівники й співзвучні сполуки.

Прислівники

Потрібно відрізняти прислівники від співзвучних сполук, утворених поєднанням прийменника з іменником чи словами інших частин мови. Наприклад: збоку, вгорі (прислівники) - з боку, в горі (співзвучні сполуки). У співзвучних сполуках іменник завжди зберігає своє лексичне й граматичне значення, називає конкретний предмет (якийсь двір, якийсь день, якусь гору), а прислівник лише абстрактно вказує на місце, напрямок, час тощо.

Написання

Прислівники, утворені злиттям прийменника з іменником (прикметником, числівником), пишемо разом, а співзвучні з такими прислівниками сполуки - окремо або через дефіс.

Прислівники

Співзвучні сполуки

згори

Подивився згори.

з гори (прийменник + іменник) Альпіністи спускалися з гори.

вдень

Закінчили роботу вдень.

в день (прийменник + іменник) Побачилися в день зустрічі.

напам’ять

Вивчив вірш напам’ять.

на пам’ять (прийменник + іменник) Бабуся скаржиться на пам’ять.

поволі

Річка тече поволі, стиха.

по волі (прийменник + іменник) Чи по волі своїй, чи по неволі?

по-новому

Тепер живемо по-новому.

по новому (прийменник + прикметник) Туристи пішли по новому мосту.

вдвох

Вони вдвох швидко прибігли.

в двох (прийменник + числівник) Жили в двох кімнатах.

уперше

Він приїхав до нас уперше.

у перше (прийменник + числівник) Постукав у перше вікно.

Зверніть увагу!

Іноді розрізнити прислівники й співзвучні сполуки допомагає наголос. Наприклад: навіки - на віки, набік - на бік, насміх - на сміх.

322. Спишіть, знімаючи риску, спочатку сполучення слів, у яких виділені слова пишемо окремо, а потім ті, у яких - разом. Обґрунтуйте написання.

їхати на/зустріч вітру, маю надію на/зустріч, побачилися в/день, прийшов у/день народження, кульки злітають у/гору, літак врізався в/гору, підійшов до/купи іграшок, усі зібралися до/купи, відпочивали в/трьох, світилося в/трьох вікнах, ходили по/нашому полю, усе зробили по/нашому.

Коло думок

323. Поміркуйте, як зміниться зміст речення, якщо виділену в ньому сполуку написати разом.

Щука-риба в воді по волі гуляє (Нар. творчість).

Попрацюйте в парах

324. І. Розподіліть між собою завдання. Скласти й записати речення: 1) з першим словом кожної пари; 2) з другим словом. Перевірте одне в одного правильність виконання.

Збоку - з боку; по-перше - по перше; на пам’ять - напам’ять.

325. Спишіть прислів’я, уставляючи на місці пропуску подані поруч слова чи сполуки.

326. Виберіть із кожної пари слів те, яке можна поставити на місці пропуску в прислів’ях.

1. Велике дерево … росте. по волі; поволі

2. У гурті робити, що … бігти. з гори; згори

3.Поглянь … - знатимеш, який хазяїн, на двір; надвір

4. … і кінь жвавіше біжить, до дому; додому

5. Не дери ніс …, бо перечепишся і впадеш. до гори; догори

327. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть прислівники та співзвучні сполуки як члени речення.

1. (У)перше вона побачила його в своїх сусідів (М. Стельмах). 2. І посадила я тополю (в)день народження Кобзаря (Ю. Яновський). 3. Книжко-розрадо, (в)день і вночі ти до життя добираєш ключі (О. Підсуха). 4. Як у травні дощ (на)дворі, то восени хліб у коморі (Нар. творчість). 5. Під ним коник вороненький (на)силу ступає (Т. Шевченко). 6. І залюбки, не з наказу вірші (на)пам’ять вчать (М. Шеремет). 7. Ріка під містком розділялася (на)двоє (Я. Баш).

328. Складіть і запишіть по одному реченню з поданими словами та сполуками.

Назустріч, на зустріч, усередині, у середині.

Прислівникові сполучення

Частину прислівників (прислівникових сполучень), утворених поєднанням прийменника з іменником (зрідка - прикметником, числівником), пишемо окремо. Наприклад: без сумніву, на радість, по закону, в основному, з розгону, до діла, по двоє.

Між прийменником та цим іменником можна вставити прикметник або займенник: на щастя - на моє щастя; з болю - із сильного болю.

Найуживаніші прислівникові сполучення

прийменник + іменник (прислівник)

без відома, без жалю, без кінця, без сумніву, в міру, в ногу, до відома, до вподоби, з радості, з переляку, на відмінно, до завтра, до діла, до ладу, до побачення, до речі, до смаку, до сьогодні, з болю, з розгону, на бігу, на весну (але: навесні), на світанку, на віку, на диво, на жаль, на зло, на льоту, на мить, на ніщо, на радість, на сором, на сміх, на ура, на ходу, на щастя, під силу, по закону, по можливості, по правді, по суті, по черзі, тим часом, уві сні, через силу, як слід, у стократ

прийменник + прикметник

в цілому, в основному

прийменник по + збірний числівник

по одному, по двоє, по троє і т.д.

329. І. Запишіть, знявши риску.

До/пуття, без/вісти, до/вподоби, до/останку, попід/тинню, до/відома, по/заторік, до/побачення, на/радість, на/відріз, на/жаль, на/відмінно, на/льоту, на/диво, без/відома, що/години, без/сумніву, о/пів/дні, на/ світанку, на/сором, на/швидку, уві/сні, у/стократ, по/одному, за/вдовжки, по/можливості, через/силу, на/встіж.

II. Складіть і запишіть два речення з поданими прислівниками (прислівниковими сполученнями).

330. Уявіть, що учні вашого класу хочуть провести спортивні змагання або майстер-клас із писанкарства для молодших школярів. Вам потрібно отримати дозвіл директора школи. Напишіть письмове прохання (4-6 речень) відповідного змісту, використавши кілька з поданих прислівників чи сполук.

У/ранці,

в/день,

по/можливості,

на/радість,

до/відома,

під/силу,

на/дворі,

у/перше,

в/середині,

до/вподоби,

на/зустріч,

в/основному.

331. Виконайте тестові завдання.

1. Разом треба писати виділене слово в реченні

А В/день такий розцвітає весна на землі… (В. Сосюра).

Б Це правило слід шукати в/середині розділу (3 посібника).

В 3 гори і сани біжать, а на/гору і віз не їде (Нар. творчість).

Г Сашко ледь тягнув ноги, як на/зустріч затемніла скирта сіна (М. Вінграновський).

2. Виділене слово є прислівником, і його треба писати РАЗОМ у реченні

А Вивчення на/пам’ять має бути свідомим.

Б Порожній пакет кинули до/купи сміття.

В У/голос додалася сумна нотка.

Г Діти піднялися на/гору Шаян.

3. Окремо треба писати всі слова в рядку

А без/відома, до/речі, на/жаль

Б на/відмінно, з/ранку, до/смаку

В до/побачення, без/сумніву, по/тихеньку

Г на/вздогін, на/диво, з/радості


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити