Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 37. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Про написання не та ні з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками й дієсловами разом і окремо

332. А. Прочитайте подані парами слова й порівняйте їхні лексичні значення.

нездужати

- не здужати

недоїдати

- не доїдати

(хворіти )

(не змогти)

( голодувати )

(залишати рештки)

Б. Чи завжди не з дієсловами пишемо окремо?

В. Зробіть висновок про особливості написання не з дієсловами.

НЕ пишемо РАЗОМ:


якщо слово не вживається без не

негода, непорушно, неволити, незчутися, нехтувати


у складі префікса недо-, який означає дію, стан, ознаку або якість, яка виявлена неповною мірою

недобачати, недописаний, недочуває, недоказувати, недолюблює

АЛЕ: не дочитав (не вдалося дочитати)


з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони в сполученні з не утворюють нове поняття (можна замінити синонімом)

неспокій (тривога), немалий (великий), недалеко (близько)


з дієприкметником у ролі означення (а не присудка) й без пояснювальних слів

нез’ясовані питання, незакінчена праця

АЛЕ: Питання ще не з’ясовані.


у заперечному слові немає (можна замінити формою нема)

У нього немає олівця. АЛЕ: Він не має олівця.


НЕ пишемо ОКРЕМО:

з іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, якщо є протиставлення або заперечення

літає не високо, а низько; нітрохи не цікава розповідь; зовсім не великі обсяги

з дієсловами, дієприслівниками, дієслівними формами на -но, -то

не бачити, не підходячи, не закінчено

АЛЕ: неславити (ганьбити) і не славити (не прославляти) тощо

з дієприкметником, прикметником у ролі присудка

Контрольна робота не написана.


Він не схожийна інших.

Ця річка не широка.

АЛЕ: Ця неширокарічка красива.

з дієприкметником, якщо він має при собі пояснювальне слово

не засаджена квітами площа; ще не прочитана книга

із числівниками, займенниками, прислівниками (займенникового походження)

не третій, не наш, не інакше

Зверніть увагу!

У багатьох випадках написання не з прикметником і прислівником залежить від змісту речення. Якщо часткою не щось заперечуємо, то її пишемо окремо (між не й відповідним прикметником-присудком можна вжити є (був, була тощо). ПОРІВНЯЙМО:

1. Цей будинок не старий, (не є старий)

2. Цей будинок нестарий, (є нестарий, тобто відносно недавно збудований)

Попрацюйте в парах

333. Хтось із вас має виписати лише ті сполучення слів, у яких не з різними частинами мови пишемо разом, а хтось - у яких пишемо окремо. Зіставте свої записи й з’ясуйте, чи немає у вас двічі виписаних сполучень.

Говорити не/правду; урок зовсім не/цікавий; нікому не/відомий художник; не/відомий молодий художник; написав не/правильно, а з помилками; закреслити не/правильно написане; не/политі кімнатні квіти; досі не/ завершена робота; не/дофарбований учора паркан; біля не/добудованого стадіону; питай не/старого, а бувалого; позбутися не/веселих думок; не/ хтуючи правила поведінки; не/дочув моїх слів; не/можливо працювати; позбутися не/другів; не/правдиве слово; друге завдання не/виконане.

334. І. Прочитайте речення. Поясніть за допомогою правил кожен випадок написання не окремо чи разом.

1. Неправдою далеко зайдеш, та назад не вернешся (Нар. творчість). 2. Ще зовсім недавно, де б не йшла вона, людські очі, немов здивовані зорі, осявали її (М. Стельмах). 3. Вітер несамовито стугонів віконницями, гудів у комині (О. Донченко). 4. Згода дім будує, а незгода руйнує (Нар. творчість). 5. У лісі поночіє, але темрява не густа, а прозора (Леся Українка). 6. Кому власна батьківщина з малих літ не дорога, той непевна є людина (П. Грабовський). 7. І не всі теореми доведені, не дочитані всі казки (Б. Олійник). 8. Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні (В. Симоненко).

II. Визначте частини мови в останньому реченні.

НІ пишемо РАЗОМ:

НІ пишемо ОКРЕМО:

із займенниками й прислівниками: нікого, ніякий, ніколи, ніскільки, нізвідки; ^ якщо слово без ні не вживається: нікчемний, ніяковий, нівроку

якщо ні вжито для заперечення чогось або для підсилення висловлення: ні кроку далі, ні так ні сяк, ні один не зробив', якщо між часткою і займенником стоїть прийменник: ні з кого, ні до чого, ні при кому

335. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання не, ні з різними частинами мови.

1. Микола вже був (не) молодий хлопець, а чоловік з довгими вусами (І. Нечуй-Левицький). 2. Сонце, ще (не) сховане за хмари, пекло щедро (В. Собко). 3. Прикрощі (ні) кого ще (не) зблизили, (не)вдачі теж (В. Шевчук). 4. (Не) має на світі нічого страшнішого за (не) людяних людей (І. Жиленко). 5. (Не) зчувся - літо проминуло (Л. Горлач). 6. (Не) переможним є все, що роджене для творчості, для радості… (І. Багряний). 7. З його засмаглого обличчя, либонь, (ні) коли (не) сходило літо (М. Стельмах). 8. Без мистецтва життя було б холодним, (не) затишним, (не) привітним (Л. Дмитерко).

II. Підкресліть граматичні основи. Знайдіть вставне слово й доберіть до нього синонім.

336. Виберіть із поданих дієслів-присудків ті, якими можна заповнити пропуски в реченнях. Ви можете використати кожен із присудків лише два рази. Обґрунтуйте свій вибір.

не має, немає

1. Хто нічого не робить, той ніколи … часу.

2. Без охоти … роботи.

3. … пісні без любові.

4. Хто розуму …, тому й коваль не вкує.

337. Перебудуйте речення так, щоб не з виділеними словами можна було писати окремо.

1. Немолодий чоловік у плащі підійшов до залізничної каси. 2. Досвідчена архітекторка повернула замовнику незавершений проект. 3. Нерозкрита таємниця вічного життя. 4. Брат залишив на кухні непомитий посуд. 5. На мою думку, слідчі висунули необґрунтоване звинувачення. 6. Нелегко бути людиною.

338. Складіть і запишіть речення з поданими словами й сполуками.

Недочувати, не підписаний, непідписаний, нездужати, не здужати, не високо.

339. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки.

1. Дім у якому (не) має книги подібний до тіла позбавленого душі (Цицерон). 2. Читати (не) роздумуючи усе одно що їсти й не переварювати (Е. Борк). 3. Книги потрібно читати так само неквапливо й дбайливо як їх писали (Г. Торо).

II. Прокоментуйте записані висловлення відомих людей про читання та про книги.

III. Напишіть невеликий (5-7 речень) твір-обґрунтування свого вибору на тему «Електронна чи паперова книга?» Підкресліть орфограму «Написання не, ні з різними частинами мови».

340. Виконайте тестові завдання.

1. Орфографічну помилку допущено в реченні

А Діти бігли, не дивлячись під ноги.

Б Яблуньки довкола були зовсім не високі.

В На роздоріжжі ріс незахищений від вітру дуб.

Г Невмирущі пісні склав наш народ.

2. Разом треба писати не з дієприкметником у кожному реченні, ОКРІМ

А Ми підійшли до (не) пофарбованого паркана.

Б У мене багато (не) реалізованих мрій.

В На заводі відновлено (не) завершену перевірку.

Г Залишився на полі ще (не) зібраний урожай.

3. Разом треба писати обидва слова в рядку

А (ні)чий, ні(з)ким

Б (ні)кого, (ні)звідки

В (ні)один, (ні)коли

Г (ні)який, ні(в)кого

Проект

Об’єднайтеся в групи. Створіть рекламу орфоепічних або орфографічних норм української літературної мови. Мета реклами: спонукати носіїв мови дотримуватися норм мови.

Поради щодо роботи

1. Оберіть предмет вашої реклами (це буде тема в цілому чи окремий її фрагмент).

2. Визначте, на яку цільову аудиторію розраховано вашу рекламу.

3. Продумайте форму реклами (реклама на телебаченні, радіо, білборді, у друкованих засобах масової інформації тощо), її тривалість (обсяг).

4. Зверніть увагу, що в рекламі кожне слово, зображення чи дія має велике значення.

5. Телевізійну рекламу можна інсценізувати або підготувати її словесний опис.

Можна провести в класі конкурс реклам. Обрати журі, яке присвоїть кожному проекту одне із звань: найоригінальніший, найаргументованіший, найкумедніший, найяскравіший тощо. Кращі проекти запропонуйте адміністрації вашого навчального закладу для їх показу.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Які основні норми вимови голосних звуків? Наведіть приклади.

2. Які основні норми вимови приголосних звуків? Наведіть приклади.

3. Чому українську мову називають милозвучною? Розкажіть про чергування у-в, і-й.

4. Поясніть основні правила написання ненаголошених [е], [и] в корені слова. Наведіть приклади.

5. У яких випадках ставимо апостроф, а в яких - знак м’якшення?

6. Наведіть приклади чергування голосних і приголосних, зміни приголосних при творенні слова та спрощення.

7. Доберіть 5 слів на різні правила написання префіксів і суфіксів.

8. Як пишемо складні слова?

9. Якими правилами керуємося, пишучи слова іншомовного походження?

10. Розкажіть про написання не, ні з різними частинами мови.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання. Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Подвоєні букви треба писати в усіх словах рядка

А роздоріж(ж)я, стат(т)ей, священ(н)ий

Б священ(н)ик, далеч(ч)ю, перел(л)ю

В заборгован(н)ість, спросон(н)я, безсон(н)ий

Г гуаш(ш)ю, істин(н)ий, осеред(д)я

2. Букву и треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

А пр..стосуванець, пр..озерний

Б пр..жалібний, пр..міський

В пр..світити, пр..подобний

Г пр..боркання, пр..важливо

3. Букву з треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

А бе..порадний, ..формувати

Б не..ліченний, ..корочення

В ро..цінка, ..чеплення

Г не..проста, ..шивати

4. Суфікс -об- треба писати в прикметнику, утвореному від іменника

А плече

Б читач

В ситець

Г овоч

5. Правильно написано всі назви в рядку

А станція Жмеринка, день Учителя

Б народний артист, Спортивний Клуб «Надія»

В сузір’я Велика Ведмедиця, вулиця Високий Замок

Г Азовське Море, Балканський півострів

6. Разом треба писати обидва слова в рядку

А п’яти/кутний, мало/помалу

Б авто/заправка, три/чотири

В авіа/салон, три/поверховий

Г супер/танкер, батько/мати

7. Букву и на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

А Ар..стотель, кос..нус

Б ауд..єнція, С..мптоми

В глад..олус, к..парис

Г ч..пси, Ват..кан

8. Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку

А Апенніни, каса, еміграція

Б Міссурі, іммігрант, тонна

В Брюссель, буддист, хоббі

Г Канни, колектив, брутто

9. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини: глазур, папороть, упертість.

10. Складіть речення зі складним словом, яке пишемо через дефіс.

Антисуржик

УНИКАЙМО СЛІВ-ПОКРУЧІВ

Правильно

НЕправильно

навчальний центр

учбовий центр

зіставляти, порівнювати явища

співставляти явища

суд вищої інстанції

вищестоящий суд

проблема полягає в тому…

проблема заключається в тому…

подати (показати) довідку

представити довідку

навести (подати) нові дані

представить нові дані

їхній привілей

їхня привілегія

укладати договір

заключати договір

щиро запрошую

милості прошу

завдати збитків

причинити збитки

виявляти увагу

оказувати увагу

недбале ставлення

халатне ставлення

не допускати, класти край (покласти край), припинити

присікати

траплялися труднощі, подолали труднощі

стикнутися з труднощами

Наприклад:

Наприклад:

Які труднощі траплялися під час зйомок фільму?

3 якими труднощами довелося стикнутися під час зйомок фільму?

Які труднощі довелося подолати?


Розрізняймо

ГРИВНЯ І ГРИВНА

Грошова одиниця України зветься гривня, а гривна - це металева шийна прикраса у вигляді обруча. Гривня відмінюється як вишня: дві гривні (а не гривни), шість гривень (а не гривен), двадцятьма шістьма гривнями (а не гривнами) і под.

КАМПАНІЯ І КОМПАНІЯ

Ці два слова не лише не тотожні у вимові, а й вельми віддалені щодо походження та значення. Слово кАмпа- нія пов’язане з французьким campagne («похід») і використовується для позначення сукупності заходів, спрямованих на виконання певного завдання. Наприклад, виборча кампанія, посівна кампанія. Слово кОмпанія походить від італійського compagnia, що означає «група осіб, пов’язаних певними інтересами». Наприклад, весела компанія (За О. Пономаревим).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити