Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

МОВНІ НОРМИ

§ 3. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Про те, яке мовлення вважаємо нормативним, а яке - ненормативним, а також про типи норм і культуру мовлення

ПРИГАДАЙМО. Які є розділи мовознавства? Що вивчає кожен з них?

18. А. Порівняйте записи. Які з них ми вважаємо правильними й сприймаємо як зразок?

Шановний Юрію Петровичу!

Шановний Юрій Петрович!

Аліна старша за Юлю.

Аліна старша Юлі.

Б. Уставте усно в речення на місці пропуску числівник п’ятдесят так, щоб це відповідало нормам уживання числівників.

Іра зраділа____ лайкам, які за годину зібрала її квіткова композиція.

В. Поміркуйте, що означають поняття «мовна норма» і «нормативне мовлення».

Норми мови

Мовна норма - це сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і сприймаються носіями мови як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови й суспільства.

Мовні норми зафіксовано в правописі, словниках тощо.

Нормативне мовлення

Мовлення, яке відповідає мовним нормам, називають нормативним, а в якому є порушення, - ненормативним.

Порушення літературної мовної норми спричиняються, наприклад, сплутуванням слів, що мають близьке звучання, але відмінне лексичне значення (тактовний - тактичний); впливом діалектної вимови (хожу, ходю замість літературного ходжу); незнанням законів сполучуваності слів (молодший брата замість нормативного молодший за брата) тощо.

Варіанти норм

Водночас у мові іноді трапляються варіанти, що свідчить про становлення мовної норми. Наприклад: 1) зал - Ч. роду, а зала - Ж. роду; 2) подарунок сину - подарунок синові; 3) помилка - помилка.

Типи мовних норм

Орфоепічні

Регулюють наголошування слів, а також вимову голосних і приголосних звуків

Лексичні

Визначають можливості використання слова відповідно до лексичного значення та його відтінків, а також правила сполучуваності слів у реченні

Морфологічні

Визначають літературні форми слів

Синтаксичні

Визначають правила побудови словосполучень і речень

Стилістичні

Визначають доцільність використання мовних одиниць різних рівнів у тому чи тому стилі мовлення

Орфографічні

Визначають правила написання слів

Пунктуаційні

Фіксують систему правил уживання розділових знаків

Зверніть увагу!

Мовні норми - це не застигле явище, їх постійно змінюють й оновлюють зі зміною суспільного життя.

20. Запишіть сполучення правильно. Поясніть суть порушень. Якого типу мовних норм вони стосуються?

Брати участь у якості експерта, новий довідник, моя власна думка, сильна біль у серці, розгляд слідуючого питання, вищий мене, понад сто особами, проїздний документ, дякую тебе, курси по вивченню іноземних мов, п’ятидесяти тисяч, пробігаючий пес, виконав особисто сам, два дні тому назад.

Коло думок

21. 1. Поміркуйте, чому в поданих прикладах* ужито різні слова на позначення того самого поняття. Яке із цих слів мовознавець Олександр Пономарів назвав «спотвореним запозиченням», а яке слід вважати нормативним на сьогодні?

1. Скоро закінчується навчальний рік, і більшість студентства роз’їдеться по селах (Л. Смілянський).

2. Він щойно закінчив свій перший учбовий рік, як почалася війна (Ю. Яновський).

II. Як ви розумієте тезу «Мовні норми - це не застигле явище»?

* Приклади взято з 11-томного «Словника української мови» (1970- 1980 рр.).

22. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. З якою метою створено це висловлення?

ПЕРЕРВА УКРАЇНСЬКОЮ

Чи знаєте ви, що таке мовний режим? В українських школах, ліцеях, гімназіях - це комплекс заходів і правил, спрямованих на використання української мови під час перебування учнів у навчальному закладі. Які ж ці заходи й правила? По-перше, спілкування українською між учителями й учнями (і не лише на уроці, а й на перерві). По-друге, ведення шкільної документації, оформлення стендів, проведення зборів тощо українською мовою. По-третє, культура мовлення, тобто додержання правильної літературної вимови, правопису, лексичних і граматичних норм. Також варто активно послуговуватися формулами мовленнєвого етикету (доброго дня, дякую, будь ласка) та не забувати, що ввічливість, чемність, уважність і стриманість - невід’ємні умови успішного спілкування.

Носій високої культури ніколи не дозволить собі засмічувати мовлення, псувати мову, якою він користується, порушувати внутрішні закони її (із журналу).

II. Доберіть із тексту приклади, які демонстрували б різні типи норм сучасної української літературної мови.

III. Перекажіть стисло прочитане (усно).

23. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи згодні ви з твердженням польського письменника Адама Міцкевича: «Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати все враження»? Обґрунтуйте свою відповідь.

24. Складіть план роботи на тиждень або план дозвілля на канікули. Проаналізуйте свій план щодо дотримання мовних норм.

Ситуація

25. Розкажіть про «мовне обличчя» вашого міста (села, селища), користуючись поданими опорними запитаннями.

• Якою мовою переважно спілкуються мешканці в транспорті, магазинах тощо?

• Чи припускаються мешканці мовних помилок, чи вживають суржикові слова?

• Чи часто на вулиці, у транспорті можна почути слова ввічливості?

• Якою мовою відповідають вам продавці, водії, поліцейські тощо?

• Якою мовою оголошують зупинки в громадському транспорті? Якою мовою виконано вивіски, зовнішню рекламу тощо?

• Чи помічали ви мовні помилки на вивісках, рекламних щитах?

Два - чотири - усі разом

26. З’ясуйте, чому подані речення не відповідають нормам української мови. Чи дотримано в них вимог логічності мовлення? Відредагуйте усно ці речення.

1. У подальшому майбутньому підприємство планує покращити результати роботи. 2. Публіка захоплено слухала тріо з трьох виконавців. 3. Рішення спрямовано на поліпшення недоліків у роботі. 4. Більшу половину цьогорічного врожаю реалізовано на біржі. 5. Я люблю народний фольклор. 6. Завдяки граду втрачено врожай.

27. Прочитайте текст і з’ясуйте, які типи норм у ньому порушено. Відредагуйте текст і запишіть правильно.

Галина перебувала на підприємстві на гарному рахунку. Вона домоглася успіху шляхом сумлінної праці. Хоч на початку з нею і не хотіли рахуватися. Це їй коштувало чимало зусиль. Трудова наполегливість викликається заінтересованістю дівчини в збільшенні виходу продукції. І цього аж ніяк не можна скинути з рахівниці. Збоку вона виглядала цілком щасливою. Спочатку вона лише намацувала новий стиль в роботі, та згодом розгорнула свою діяльність. У кінцевому рахунку вона перемогла (За К. Гордієнком).

28. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки відповідно до пунктуаційних норм. Підкресліть й обґрунтуйте орфограми.

1. Уміння розв’язувати задачі таке саме практичне мистецтво як і вміння плавати бігати чи танцювати (Д. Пойя). 2. Почалося у сонця безсоння і подовшали раптом дні (Б. Симоненко). 3. Тихі води Дніпрові я стрічав у дорозі сині хмари діброви спілі ранки та грози (А. Малишко). 4. Натрудившися у квітні перецвівши у маю йдуть дерева перелітні в повінь лагідну свою (М. Рильський). 5. Край прогнутого вечорового неба врізаючись у зоряну імлу і досі трудиться старий нагорблений вітряк (М. Стельмах). 6. Пам’ятайте що любов це насамперед відповідальність за ту людину яку ти полюбив за її долю за її майбутнє (В. Сухомлинський).

29. Виконайте завдання одного з варіантів.

А Підготуйте усний виступ рекомендаційного характеру на одну з тем: «Як уникати помилок у мовленні», «Спілкуймося правильно» (5-7 речень).

Б Підготуйте усний виступ (5-7 речень) на радіо до Дня української писемності та мови на одну з тем: «Мова - надійна основа розвитку держави», «Українська мова - живий організм - сад».

І таке буває

В українській мові багато запозичених слів з кінцевим голосним не відмінюємо (метро, кіно). Раніше з-поміж таких слів був й іменник пальто, який так само не відмінювали. Проте вже кілька десятків років згідно з новими нормами слово пальто відмінюємо: пальта, пальтом, у пальті. Чому ж так сталося? Річ в тому, що для мовців пальто стало звичним, «рідним», а отже, і слово пальто максимально призвичаїлося до українських норм.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити