Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 6. ЛЕКСИЧНІ СИНОНІМИ Й АНТОНІМИ

Про те, як доречно використовувати синоніми й антоніми в тексті, а також про синонімію як засіб виправлення невиправданих повторів

ПРИГАДАЙМО. Чим синоніми відрізняються від антонімів?

59. А. Порівняйте речення. Яке з них більш досконале? Чи допомогли в цьому синоніми?

Ми почули журавлів. Пролітали журавлі високо в небі.

Ми почули журавлів. Пролітали веселики високо в небі.

Б. Визначте, які речення тексту зв’язано за допомогою синонімів.

Ніна Матвієнко - відома співачка сучасності. Її називають «золотим голосом» України. Знаменита українка виконує численні народні пісні, патріотичні твори…

В. Зробіть висновок про роль синонімів у мові.

Синоніми допомагають:

61. Спишіть текст і речення, уставляючи на місці пропусків один з поданих у рамці синонімів (форму слів можна змінювати). Чи допомогли вам синоніми уникнути небажаного повтору, урізноманітнити мовлення?

1. лукавить, лицемірить, кривить душею

Коли хтось виявляє нещирість, то кажуть, що він … . Така людина думає, що так легше жити. Але ж ні. Якщо ти …, то не матимеш справжнього щастя та справжніх друзів, а отже, й підтримки. Тому будьте щирими й ніколи не … (3 посібника).

2. який, що, котрий

Зайшов до історичного музею, дивився на речі, … якимсь чином не згоріли в часі, на зброю, … якимсь чином не заржавіла, на книги, … випускалися бозна-як давно і … горталися впродовж сторіч новими й новими людьми, … шукали в них загадки вічного (За В. Шевчуком).

62. І. Прочитайте текст, добираючи з дужок найбільш точне слово.

Поясніть свій вибір. Визначте стиль мовлення тексту.

ОСТРІВ-КОЧІВНИК

За 280 кілометрів на схід від порту Галіфакс у Канаді розташований (невеликий, нечисленний) острів Сейбл. Моряки (називають, прозивають) його «кладовищем Північної Атлантики»: біля його узбережжя (надламалися, розбилися) сотні суден, знайшли смерть тисячі людей.

Сейбл - острів-кочівник. Океан (змиває, розмиває) його піщане західне узбережжя, і воно (поступово, м’яко) щезає під водою. Водночас під дією вітрів і морських хвиль (нові, новоявлені) шари піску (нагромаджуються, відкладаються) на східних берегах Сейбла. Таким чином острів (шмигає, рухається) із заходу на схід зі швидкістю 230 метрів на рік. За останні два століття острів «пройшов» понад 42 кілометри. Тому (іноді, коли-не-коли) доводиться переносити західний маяк - один із двох маяків, що є на острові.

(Змінюються, преображаються) також розміри Сейбла: зараз він на три з половиною кілометри довший, ніж у кінці XIX століття. За останніми даними, довжина острова - 44 кілометри, ширина - 3,8 кілометра.

Вітри, шторми, (нестійка, нетривка) погода в районі Сейбла, мінливі обриси берегів призводили в минулому до трагічних наслідків. Достовірно відомо: біля острова зазнали (катастрофи, краху) понад п’ятсот кораблів (З книжки «Поїдеш з нами?»).

II. Доберіть антоніми до підкреслених слів. Простежте, як у другому абзаці антоніми схід - захід, східний - західний допомагають точно й виразно описати явище.

Острів Сейбл

63. І. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди й запишіть. Обґрунтуйте доцільність уживання цих слів у ділових паперах.

Погоджуватися, радити, конгрес, референдум, контакти, повідомляти, з’їзд, рекомендувати, давати пораду, опитування, форум, взаємини, давати згоду, нарада, віче, плебісцит, доводити до відома.

II. Складіть і запишіть речення

Коло думок

64. Поміркуйте, чи тотожні подані речення.

Доповідач багато говорив. - Доповідач багато сказав.

65. І. Поміркуйте, якими відтінками лексичних значень різняться подані синоніми до слова ознака.

показник, прикмета, свідчення, повів

II. Спишіть речення, уставляючи на місці пропуску найбільш доречний з поданих синонімів (форму слова можна змінювати). Ви можете скористатися кожним синонімом лише один раз.

1. Багато народних … осені дають змогу дізнатися, якими будуть зима й весна (3 посібника). 2. Пушкін знав Україну й любив український народ, цікавився історією. Тому багато … (М. Рильський). 3. Чубенко їхав попереду, він куняв, і це було … його непошкоджених нервів (Ю. Яновський). 4. … весни вже чули дерева (Є. Куртяк).

66. І. Доберіть до поданих слів синонімічні фразеологізми з довідки (с. 31). Які два фразеологізми залишилися невикористаними?

Нещадно, сумний, покрадьки, викрити, швидко, приборкати, перемогти, повсюдно, дошкуляти, раптово.

Довідка

У хвіст і в гриву, змотувати вудочки, зірвати маску, грати на нервах, обламати роги, узяти гору, мов у воду опущений, як корова язиком злизала, куди око сягає, краєм ока, сім п’ятниць на тиждень, ні сіло ні впало.

II. Побудуйте й запишіть одне речення з поданим словом й одне - з дібраним до цього слова фразеологізмом.

67. І. Поміркуйте, яке зі слів кожного синонімічного ряду буде точнішим, доцільнішим, найбільш придатним у тому чи тому разі. Ви можете скористатися тлумачним словником або словником синонімів.

1. Сяйво - світло - блиск. 2. Випадок - подія. 3. Раптово - несподівано - зненацька.

II. Складіть і запишіть по одному реченню з кожним словом одного з поданих синонімічних рядів (на вибір).

68. І. Спишіть речення, замінюючи виділені слова синонімами. Підкресліть граматичні основи.

1. Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших (Г. Сковорода). 2. Чого не слід робити, того не чини навіть у думках (Епіктет). 3. Сонько лежить, а життя біжить (Нар. творчість). 4. Як іржа з’їдає залізо, так і заздрість - душу (П. Коринфський). 5. Брехня триває доти, доки панує довір’я (Норвезьке прислів’я).

II. Знайдіть слова, до яких можна дібрати антоніми. Запишіть ці антонімічні пари.

69. Напишіть есе (0,5-1 сторінка) на одну з поданих тем: «Прекрасна мить життя», «Із чого зіткано щастя?», «Чарівність і могутність слова», «Мій лексичний арсенал», «Мова злагоди й гармонії». Використовуйте лексичні синоніми або антоніми. Оцініть свій текст з погляду точного, виразного й доречного слововживання.

70. Виконайте тестові завдання.

1. З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні

А Старі дуби (оточували, облягали) галявину.

Б Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.

В (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова історика.

Г Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.

2. Синонімами є всі слова в рядку

А лагідна, сумлінна, добросердна

Б старанний, дбайливий, жагучий

В безмежний, безкрайній, безконечний

Г привабливий, цікавий, привітний

3. Антоніми є в прислів’ї

А Хто ошпарився на молоці, той і на воду дме.

Б Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться.

В Ранні пташки росу п’ють, а пізні - слізки ллють.

Г Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити