Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 7. ПАРОНІМИ

Про розрізнення й уживання слів, які близькі за звучанням, але різні за значенням і написанням, а також про культуру мовлення

71. А. Розгляньте ілюстрації, зверніть увагу на подані біля них пароніми.

ВиборЧий закон // ВиборНа посада

Музична школа // Музикальний слух

Сусідні будинки // Сусідський собака

Посівна кАмпанія // Страхова кОмпанія

Б. Обравши одну з ілюстрацій, поясніть лексичне значення наведених біля неї паронімів.

В. Зробіть висновок про особливості вживання поданих біля ілюстрацій паронімів (на вибір).

Пароніми

Пароніми - це слова, близькі (не однакові) за звучанням, але різні за значенням і написанням. Наприклад: вистава (спектакль) - виставка (показ картин, книжок, квітів тощо); тактовний (який уміє правильно поводитися) - тактичний (який стосується тактики, способів дій у спорті, політиці, на війні).

72. І. Запишіть словосполучення, обираючи правильне слово. Ви можете скористатися поданою на с. 33 пам’яткою.

(Музична, музикальна) студія; (воєнне, військове) звання; (виборча, виборна) дільниця; (знаменна, знаменита) дата; (змістовий, змістовний) роздум; (земляні, земельні) ресурси; (духовний, духовий) інструмент; (дослідна, дослідницька) станція; (дружне, дружнє) слово.

II. Складіть речення з одним записаним словосполученням (на вибір).

Уживання паронімів

• музична школа - музикальний слух

• військова форма - воєнний час

• виборча комісія - виборний орган

• знаменитий письменник - знаменна подія

• сердечна людина - серцевий ритм

• змістовна доповідь - змістовий зв’язок

• земляні вали - земельний фонд

• духовий оркестр - духовна особа

• дослідна ділянка - дослідницький метод

• дружний колектив - дружній погляд

Коло думок

73. Поміркуйте, чому в першому реченні вжито слово туристичний, а в другому - туристський. Чим різняться ці слова?

1. Вихованці туристичного клубу «Робінзон» вибороли перше місце в обласному чемпіонаті з гірського туризму.

2. Щоб забезпечити мандрівників усім необхідним, ведеться будівництво туристських баз, готелів, кемпінгів.

74. Розгляньте приклади правильного вживання слів. Чи дотримуєтеся ви цих норм?

Праця приводить до щастя, а лінощі призводять до нещастя.

Якщо біля вас сердечні люди, то серцевий ритм у вас буде в нормі.

Займайтеся громадською діяльністю та майте громадянську позицію.

Будьте людяними в людних місцях.

З вашими споживацькими нахилами наш споживчий кошик буде порожнім.

75. Спишіть речення, добираючи з дужок потрібне слово. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Мій батько завідував лабораторією в (дослідному, дослідницькому) інституті. 2. Проведено навчання населення дій в умовах (воєнного, військового) часу. 3. (Громадянські, громадські) права - основа конституційно-правового статусу громадянина держави. 4. Давно помічено зв’язок між стресом і різними (сердешними, серцевими) захворюваннями. 5. Для проведення виборів до Верховної Ради України створюються (виборні, виборчі) комісії. 6. Завтра в Києві на дорогах (ожеледь, ожеледиця). 7. Наукові роботи (приводять, призводять) до створення прогресивних технологій.

Два - чотири - усі разом

76. З’ясуйте, яке слово треба вживати для позначення вказаних понять. Обґрунтуйте свій вибір.

77. Відредагуйте речення. Поясніть свої правки, користуючись словником паронімів у додатках.

1. Відкривши очі, він побачив, що світло в кімнаті вже виключено. 2. Через відкрите вікно залетіла бджола. 3. Вулиці нашого міста гарно освічені. 4. Особливо людяні площі й вулиці міста у свята. 5. Найважче лічити душу людини. 6. За минулий місяць споживацький кошик ще трохи подорожчав. 7. Я люблю вивчати природні науки.

78. Розгляньте комікс. Складіть за коміксом невелику розповідь і використайте в ній подані опорні словосполучення (розкривши дужки).

79. І. Запишіть словосполучення, обираючи правильне слово.

(Туристичний, туристський) гурток; (ефективний, ефектний) феєрверк; (тактичний, тактовний) маневр; виборча (кампанія, компанія); (сердечний, серцевий) напад; (економна, економічна) людина; (земельне, земне) тяжіння; моя (громадська, громадянська) позиція; (довічна, одвічна) істина; (численні, чисельні) будівлі.

II. Складіть усно речення з одним утвореним словосполученням (на вибір).

І таке буває

Дмитро на запитання друга, ким зараз працює його мама, відповів:

- Замісником директора заводу.

- А що, сам директор відсутній на роботі? Він захворів чи поїхав у відрядження?

- Ні, він зараз перебуває на роботі.

І Як ви думаєте, чому таке непорозуміння сталося між друзями? Яку ж посаду обіймає мама Дмитра?

80. З’ясуйте лексичні значення поданих слів-паронімів. Складіть і запишіть з ними словосполучення. Ви можете скористатися словником паронімів, поданим у додатках.

Виборний // виборчий; ефектний // ефективний; численний // чисельний; музичний // музикальний; тактовний // тактичний; абонент // абонемент; кампанія // компанія; одвічний // довічний.

81. Прочитайте пароніми й виберіть із них три пари. Складіть по одному реченню з кожним словом обраних пар (усього має бути 6 речень). Ви можете скористатися словником паронімів, поданим у додатках.

Серцевий // сердечний; громадський // громадянський; зумовлювати // обумовлювати; освічений // освітлений; лічити // лікувати; воєнний // військовий; досвідчений // освічений; вистава // виставка; пам’ятка // пам’ятник; корисний // корисливий; глибокий // глибинний; вихований // виховний; особовий // особистий; авторитетний // авторитарний.

82. Візьміть участь у дискусії на одну з поданих тем: «Які слова руйнують наше життя?», «Інтернет зближує чи накопичує самотність?», «Без мови рідної… й народу рідного нема».

83. Виконайте тестові завдання.

1. Слово музичний (у різних формах) можна поєднати з усіма поданими словами, ОКРІМ

А репертуар

Б родина

В інструмент

Г школа

2. Лексичну помилку допущено в рядку

А вимкнути світло

Б відчинити двері

В дружня бесіда

Г виборна кампанія

3. Лексичну помилку допущено в реченні

А У наказі все зумовлено заздалегідь.

Б Долю врожаю зумовлює якість насіння.

В Сторони обумовили повернення товару.

Г Це не обумовлено правилами трудового розпорядку.

Для вас, допитливих

Чи знаєте ви, що означає вислів «перейти Рубікон»? А який шлях називають тернистим? Багато цікавої та корисної інформації про фразеологізми можна знайти на сторінках таких книжок: 1) Антоніна Мовчун «Мовні скарби»; 2) Віктор Ужченко «Народження і життя фразеологізму»; 3) Алла Коваль і Віктор Коптілов «Крилаті слова». Про те, що вас найбільше вразило в цих книжках, що сподобалося, | і розкажіть однокласникам.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити