Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 8. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

Про групи фразеологізмів, синонімію й антонімію цих одиниць, а також про вживання фразеологізмів відповідно до їхнього стилістичного забарвлення

ПРИГАДАЙМО. Що спільного й відмінного між словом і фразеологізмом?

А. Визначте, у якій колонці наведено фразеологічні антоніми, а в якій - фразеологічні синоніми.

бити байдики, пальцем не ворухнути, витрішки купувати, ґави ловити

куди вода несе, пливти проти течії

Б. Доберіть лексичний синонім й антонім до слова добрий.

В. Зробіть висновок, чим лексичні синоніми й антоніми відрізняються від фразеологічних.

Основні групи фразеологізмів

Групи

Приклади

фразеологічні зрощення (ідіоми)

(загальне значення цих фразеологізмів не випливає із значення їхніх компонентів)

пекти раків, втерти маку

фразеологічні єдності

(цілісне значення цих фразеологізмів вмотивоване значенням їхніх компонентів)

прикусити язика, біла ворона

прислів’я та приказки, крилаті вислови, афоризми

сім п’ятниць на тиждень

84. І. Доберіть до кожного фразеологізму, поданого ліворуч, його синонімічну пару з правої колонки. Запишіть синоніми парами.

піймати облизня

взяти в обмолот

хоч греблю гати

сісти в калюжу

лавровий вінок

бісики пускати

дати березової каші

п’ятами накивати

брати ноги в руки

і кури не клюють

стріляти очима

пальма першості

II. З одним фразеологізмом (на вибір) складіть і запишіть речення.

Два - чотири - усі разом

85. Знайдіть у кожному рядку один фразеологізм, який є антонімом до двох інших.

1. Їздити верхи на комусь, грати під чиюсь дудку, іти на поводі.

2. Обоє рябоє, з різного тіста, з одного поля ягода.

3. Відкривати очі, замилювати очі, вводити в оману.

86. І. Знайдіть і випишіть дві пари фразеологічних синонімів і дві пари фразеологічних антонімів.

Як у воду опущений; душа в душу; єдиним фронтом; чистий як сльоза; мов водою облитий; тихо, хоч мак сій; авгієві стайні; єрихонська труба.

II. З одним фразеологізмом (на вибір) складіть і запишіть речення.

87. І. Прочитайте вголос тексти, дотримуючись правильної інтонації. Визначте тип і стиль мовлення.

1. Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. Уже в перше звучання почутої мелодії навічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. Відтепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам і сподіванням. І, напевно, головному - взаємності з життям, зі світом.

Колискова - це неначе душа, яка ходить навшпиньках.

2. У моїй батьківщині на світанні колишуться польовими доріжками навантажені хлібом вози. Удосвіта часом кукурікають півні, вечорами линуть догори сині димочки. У моїй батьківщині осінь потихеньку ступає в червоних чобітках, заквітчана в соняшники й китиці винограду. Вечірні тумани заступають хороводи русалок, і зорі, на диво, сяють близько над землею, щоб можна було говорити до них. У моїй батьківщині сонце ходить босоніж, підперезане бабиним літом, із червоною калиною в русявому волоссі (3 посібника).

II. Виконайте завдання до текстів.

1. Знайдіть фразеологізми, поясніть їхнє лексичне значення та схарактеризуйте стилістичне забарвлення.

2. Знайдіть складні слова та поясніть їхнє написання.

3. Поясніть уживання тире в реченнях першого тексту.

88. Заповніть усно пропуск у кожному реченні спочатку поданим словом, а потім - фразеологізмом. У якому реченні фразеологізм «унести пропозицію» вживати недоречно? Який висновок можна зробити із цього експерименту?

запропонувати, унести пропозицію

1. З півдня насувалася величезна чорна хмара, тому Андрій … друзям чимдуж бігти до його хати.

2. На зборах голова учнівського комітету … виправити недоліки, допущені під час підготовки до змагань.

Ситуація

89. Уявіть, що учні вашого навчального закладу вирішили ініціювати проведення міського (районного) фестивалю, виставки, конкурсу талантів тощо. Підготуйте відповідний лист-пропозицію до органів влади (5-8 речень) в офіційно-діловому стилі. Використайте 2-3 з наведених опорних фразеологізмів.

✵ потребувати допомоги

✵ привертати увагу

✵ втілювати в життя

✵ взяти до уваги

✵ порушити питання

✵ забезпечити розвиток

✵ компетентні органи

✵ вжити заходів

✵ з огляду на вищезазначене

✵ мати на меті

✵ брати участь

✵ залучити до роботи

✵ дійти згоди

✵ надати можливість

✵ просимо повідомити

90. Складіть речення з двома поданими фразеологізмами (на вибір). Для якого стилю мовлення характерні вислови, які ви обрали?

Грати першу скрипку, казка про солом’яного бичка, нести хрест, облизня піймати, кліпати очима, шите білими нитками, вогонь Прометея, сізіфова праця, гордіїв вузол, не одним хлібом живе людина, набути досвіду, укладати угоду, гарантувати безпеку.

Два - чотири - усі разом

91. З’ясуйте, з якими стилями мовлення співвідносні речення. Знайдіть фразеологізми й замініть їх усно синонімічними словами чи словосполученнями. Як це позначиться на реченнях?

1. Депутати в поті чола написали та подали на розгляд уже п’ятий (!) варіант Житлового кодексу. А хура й досі там (3 газети). 2. Музам було гостро наказано не бити байдиків і не ловити ґав надалі, а вступити на службу рідному краю (Леся Українка). 3. Це вже ви передали куті меду (Марко Вовчок).

92. Доберіть синоніми-фразеологізми до поданих сполучень.

З усіх ніг, заганяти на слизьке, як корова язиком злизала, ні пари з уст, точити ляси, увести в оману.

93. Відредагуйте письмово речення, правильно вживаючи фразеологізми. Ви можете скористатися відповідною таблицею на сторінці «Культура мовлення» (с. 42).

1. Цей факт відіграє неабияку роль. 2. Туристи підготувалися до ночівлі під відкритим небом. 3. Залишіть мене, будь ласка, у спокої. 4. Комітет дав добро на внесення змін до закону. 5. Довго міркував, але в голову нічого не приходило. 6. Було б шануватися хоч для виду.

94. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

А Складіть і запишіть невеликий текст у публіцистичному стилі на одну з поданих тем, використавши фразеологізми. Теми: «Майстер на всі руки», «Знання за плечима не носити», «Альма-матер», «Путівка в життя», «Бойова нічия».

Б Складіть і запишіть невеликий текст у художньому стилі на одну з поданих тем, використавши фразеологізми.

Теми: «Лебедина вірність», «За двома зайцями», «Гуси-лебеді», «З роси та з води», «Язик до Києва доведе».

95. Виконайте тестові завдання.

1. Антонім до фразеологізму гнути спину наведено в рядку

А задирати носа

Б і за косою мерзне

В мов у воду опущений

Г держати хвіст бубликом

2. Установіть відповідність між поданими словами та фразеологізмами (один фразеологізм є зайвим).


Слово

Фразеологізм

1

почервоніти

А спекти раків

2

вигадати

Б утерти носа

3

обдурити

В обвести круг пальця

4

жити

Г топтати ряст

Д висмоктати з пальця

3. Визначте синоніми.


Фразеологізм

Фразеологізм

1.

гнути кирпу

А од вітру валиться

2.

і кінь не валявся

Б ганяти вітер

3.

узяти в обмолот

В мозолити руки

4.

гнути спину

Г дати на горіхи

Д задирати носа

І таке буває

Кожна мова відзначається своєю оригінальною фразеологією, що пов’язано з неповторністю побуту, звичаїв, культури народу. Фразеологізми з одним і тим самим значенням у різних мовах можуть мати неоднакову мотивацію. Порівняймо:

Українською

сам на сам

Російською

с глазу на глаз

Французькою

tete а tete («голова з головою»)

Англійською

face to face («обличчя до обличчя»)

Німецькою

unter vier Augen («між чотирма очима»)

Проект

Об’єднайтеся в групи й підготуйте проект «Презентація одного слова»

Етапи роботи над проектом:

1) обрати групою одне слово, презентацію якого ви хотіли б організувати;

2) дібрати з різних лексикографічних джерел інформацію про це слово (походження, лексичне значення, наявність переносного значення, особливості вживання та написання, його граматичні форми, його синоніми чи антоніми, фразеологізми та прислів’я з ним, приклади порушення мовних норм тощо);

3) систематизувати дібрану інформацію, розподілити її на частини для підготовки слайдів презентації;

4) підготувати слайди та текстовий супровід (за бажання — доповнити слайди доречними цікавими малюнками, фото).

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Що таке мовна норма? Які є типи мовних норм?

2. Поясніть суть понять «лексична норма», «лексична сполучуваність слів».

3. Наведіть приклади вживання слів у невластивому їм значенні та виправте ці приклади.

4. Розкажіть про залежність значень слова від контексту. Наведіть приклади.

5. Чим власне українські слова відрізняються від запозичених? Наведіть приклади.

6. Яких рекомендацій слід дотримуватися під час уживання запозичених слів?

7. Чим лексичні синоніми й антоніми відрізняються від фразеологічних? Наведіть приклади.

8. Яка роль синонімів у мові?

9. Що таке пароніми? Наведіть приклади.

10. Користуючись таблицею «Лексика» на форзаці, розкажіть про класифікацію словникового складу української мови.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання. Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Лексичну помилку допущено в рядку

А дипломатичні відносини

Б святкові міроприємства

В переказати кошти

Г підбивати підсумки

2. Лексичну помилку допущено в рядку

А смачне блюдо

Б вірно кохати

В перебувати в кімнаті

Г матеріальне становище

3. НЕправильно сполучено слова в рядку

А легітимне рішення

Б вільна вакансія

В негативний імідж

Г фронтальна перевірка

4. З поданих у дужках синонімів кожен з варіантів можливий у реченні

А Червоні жоржини (сильніше, потужніше) мерехтять росами.

Б Вітер щосили гойдав (верхівки, піки) осокорів і дубів.

В Дощ згас так само (несподівано, раптово), як і напустився.

Г (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова Геродота.

5. Слово сердечний (у різних формах) можна поєднати з усіма поданими словами, ОКРІМ

А напад

Б розмова

В вітання

Г стосунки

6. Антонім до слова, виділеного в реченні «Розжеврілися іскри із вогнів, притаєних у моїй душі», наведено в рядку

А щирий

Б світлий

В явний

Г популярний

7. Треба відредагувати речення

А Нові пригоди - у наступній серії.

Б Лікар приймає в наступному кабінеті.

В Ми вийдемо на наступній зупинці.

Г Завдання треба виконати наступним чином.

8. Доберіть відповідники до запозичених слів.


Запозичене слово

Власне українське слово

1.

генеза

А вада

2.

дефект

Б об’єднання

3.

культ

В походження

4.

коаліція

Г зображенняД обожнювання

9. Визначте синоніми.


Фразеологізм

Фразеологізм

1.

не в тім’я битий

А туман вісімнадцятий

2.

голова з вухами

Б ганяти вітер

3.

тертий калач

В усі розуми поїв

4.

мало каші з’їв

Г не бачив смаленого вовкаД був на коні й під конем

10. Складіть по одному реченню зі словами душевний і духовний. Чим відрізняються лексичні значення цих слів?

ВИХІДНА точка чи ВИСХІДНА?

В одному газетному тексті написали: «Висхідною точкою треба вважати становище, яке склалося на сьогодні». Тут мало б стояти вихідною, тобто початковою, від якої ведеться облік. А висхідний - той, що підіймається вгору, розвивається до вищого рівня: висхідна інтонація, висхідна зірка (О. Пономарів).

ПРИВОДИТИ до успіху, але ПРИЗВОДИТИ до невдач

У заяві високопосадовця несподівано прозвучало: «Україна вітає будь-які дії, що можуть призвести до розвитку співробітництва». Дієслово призвести в цьому разі вжито не на місці, бо воно обов’язково передбачає ситуацію, коли якісь дії спричинюють негативні наслідки, на що вказує сполучуваність типу призводити до гріха, до неприємностей, до катастроф. У наведеній вище фразі замість дієслова призводити треба було вжити слово сприятимуть: «Україна вітає будь-які дії, що сприятимуть розвитку співробітництва». Можлива також фраза з дієсловом приводити (до чогось).

Приводити і призводити - дієслова-пароніми, які потребують розрізнення. Приводити до чогось - «зумовлювати, спричинювати що-небудь». Наприклад: їхня діяльність привела до збільшення випуску продукції (За С. Бибик та ін.).

Говорімо правильно

Правильно

НЕправильно

впадати в очі

кидатися в очі

відігравати роль

грати роль

давати згоду

давати добро

дати спокій

залишити в спокої

просто неба

під відкритим небом

мати рацію

бути правим

і на думку не спадало

і в голову не приходило

спало на думку, набігло на думку

прийшло в голову

для годиться, про людське око

для виду

не сходить з язиків, на язиках

на слуху

піймати облизня, маком сісти

залишатися з носом

терпець увірвався

терпіння лопнуло

крига скресла

лід зрушився

моя хата скраю

моє діло сторона

напускати туману

наводити тінь

не в тім’я битий

не ликом шитий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити