Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

Шановні десятикласники і десятикласниці!

ВСТУП

§ 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

§ 2. ОСНОВНІ ТИПИ СЛОВНИКІВ

МОВНІ НОРМИ

§ 3. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 4. СЛОВО І КОНТЕКСТ. СЛОВОВЖИВАННЯ

§ 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ ТА ЗАПОЗИЧЕНІ

§ 6. ЛЕКСИЧНІ СИНОНІМИ Й АНТОНІМИ

§ 7. ПАРОНІМИ

§ 8. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 9. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

§ 10. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ. УМОВИ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ

§ 11. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ

§ 12. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ ОРАТОРА

§ 13. АУДИТОРІЯ. МОДЕЛЮВАННЯ АУДИТОРІЇ. КОНТАКТ ПРОМОВЦЯ ЗІ СЛУХАЧАМИ

§ 14. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПРОМОВИ

§ 15. ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТЕКСТУ ВИСТУПУ

§ 16. СТРАТЕГІЯ Й ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ. КОМУНІКАТИВНИЙ НАМІР

§ 17. НАПИСАННЯ Й ВИГОЛОШЕННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 18. ЧЕРГУВАННЯ У - В, І - Й ЯК ЗАСІБ МИЛОЗВУЧНОСТІ

§ 19. ВИМОВА ЗВУКІВ

§ 20. НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

§ 21. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

§ 22. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ. НЕНАГОЛОШЕНІ [Е], [И] В КОРЕНІ СЛОВА

§ 23. АПОСТРОФ

§ 24. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

§ 25. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. ЕСЕ НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

§ 26. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ. СПРОЩЕННЯ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ У ПРОЦЕСІ СЛОВОТВОРЕННЯ

§ 27. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. ДІЛОВИЙ ЛИСТ

§ 28. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ СЛІВ

§ 29. ПОДВОЄНІ БУКВИ

§ 30. ПРАВОПИС СУФІКСІВ І ПРЕФІКСІВ

§ 31. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ

§ 32. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

§ 33. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 34. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

§ 35. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СВОЄЇ ПОЗИЦІЇ (СВОГО ВИБОРУ)

§ 36. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

§ 37. НАПИСАННЯ НЕ, НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 38. РІД ІМЕННИКІВ

§ 39. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ ЧИ МНОЖИНИ

§ 40. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

§ 41. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ II ВІДМІНИ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

§ 42. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

§ 43. УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ РОЗДУМ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

§ 44. СЛОВОЗМІНА ІМЕННИКІВ IV ВІДМІНИ

§ 45. КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК

§ 46. ТВОРЕННЯ И ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА. СУПЕРЕЧКА

§ 47. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. РІЗНОВИДИ СУПЕРЕЧКИ

§ 48. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ. АРГУМЕНТИ

§ 49. УЧАСТЬ У ДИСКУСІЇ

§ 50. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ

ДОДАТКИ

Додаток 1 СЛОВНИК НАГОЛОСІВ

Додаток 2 ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК

Додаток 3 СЛОВНИК ПАРОНІМІВ

Додаток 4 ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Додаток 5 ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАВДАНЬ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити