Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 15. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО, НАУКА Й НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

157. Прочитайте епіграфи. Дайте відповіді на запитання:

1. Чому в античні часи великого значення надавали ораторському мистецтву?

2. Як ви розумієте вислови Аристотеля й Цицерона?

3. Із чим асоціюється у вас риторика? Що вам відомо про неї?

4. Чого ви очікуєте від уроків риторики?

5. Чим, на вашу думку, відрізняються поняття «мовець» і «оратор»?

6. Розкрийте зміст східної мудрості в контексті теми уроку.

157. Прочитайте вислови відомих людей. Яку думку вони утверджують? Зробіть висновки про те, якого значення й чому в усі часи надавали риториці.

1. Я стверджую, що якби в будь-яке місто прибули оратор і лікар та якби під час Народного зібрання зайшла суперечка, кого з двох обрати лікарем, то на лікаря ніхто й дивитися не схотів би, а обрали б того, хто володіє словом, варто б йому лише забажати (Платон). 2. Красномовству властиво захоплювати серця й хвилювати їх усякими способами. Воно то вривається в думки, то закрадається в них, сіє нове переконання, визволяє вкорінене (Цицерон). 3. Красномовство - це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми звертаємося, слухали не лише без труднощів, але і з задоволенням (Б. Паскаль). 4. Завдяки красномовству нас може полонити людина, на яку ми зазвичай не звертаємо уваги (Ж.-Ж. Руссо). 5. Красномовство - це галузь знань, яка навчає яскраво й переконливо говорити або писати про предмет мовлення (М. Кошанський). 6. Справжнє красномовство не потребує ні дзвонів, які б скликали народ, ні поліції, щоб підтримувати порядок (Емерсон).

Вивчення риторики має починатися з усвідомлення суті цього поняття, пошуків відповіді на запитання: що таке «риторика»?

Насамперед варто пам’ятати: риторика здавна служила ідеалам добра. Історія свідчить, що звуження чи викривлення змісту риторики призводило до публічного звинувачення її, висміювання, глуму і, зрештою, зречення, осудження й витіснення її зі сфери освіти й науки.

158. Розгляньте таблицю. Зробіть висновки про статус риторики. Віддавна це питання є дискусійним. Одні дослідники схильні вважати риторику мистецтвом, інші - наукою. Хтось виявляє і ті й інші характерні ознаки. До якої думки схильні ви?

Риторика

як мистецтво

як наука

як шкільний предмет і навчальна дисципліна

✵ засобами живого слова впливає на розум, почуття й волю інших;

✵ нагадує нам про гармонію;

✵ має багато спільного з акторською майстерністю;

✵ возвеличує людський дух.

✵ має свої терміни, закони й правила, яких повинен дотримуватися кожен, хто хотів би освоїти її ази;

✵ спирається на категорійну систему відповідних наук, що допомагає їй аргументувати, аналізувати, доказувати й узагальнювати.

✵ навчає «шляху праведного й життя корисного добрими словами»;

✵ формує навички ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях;

✵ виховує громадянина; формує зразкову суспільну й особисту високоморальну поведінку.

На різних етапах розвитку ораторського мистецтва риторику характеризували як «знаряддя стилю», «мистецтво мислити - мистецтво говорити - мистецтво писати», «мистецтво переконання», «чесну й велику вільну мудрість», «княгиню душ», «царицю мистецтв», «мистецтво переконання», «теорію й майстерність ефективного мовлення» та ін.

В античні часи роль публічного слова була настільки сильною й вирішальною, що навчання ораторів прирівнювалося до мистецтва. Тому ораторське мистецтво розглядали як мистецтво впливу на слухачів.

Шкільна риторика - це предмет, що формує в учнів навички ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Щоб усвідомити суть риторики, варто зрозуміти її закони. Становлення оратора відбувається за законами риторики.

159. Розгляньте таблицю, що розкриває дієвість риторики. З'ясуйте, формування яких життєво важливих умінь передбачає кожен закон.

Закони риторики

п/п

Назва закону

Суть закону

1

Концептуальний

Створення якісного риторичного продукту — тексту промови - має починатися із задуму, ідеї. Це перший, важливий крок, що передбачає вибір теми виступу (повідомлення, промови, розмови); формування свого бачення обраної теми; орієнтування на ціннісний людський досвід.

2

Моделювання аудиторії

Зміст, характер, мовне оформлення тексту залежить від того, кому він буде адресований. Готуючись до виступу (розмови, бесіди), вивчіть детально свою аудиторію (слухачів, співрозмовника, -ів), зокрема такі її ознаки: вік, освіта, стать, інтереси й уподобання, настрій; мету, з якою вони прийшли вас послухати. Створіть цілісний психологічний портрет аудиторії.

3

Стратегічний

Стратегія - це програма дій. А кожна планована дія, щоб бути результативною, передбачає поставлення цілі. Ціль може бути різна: поінформувати, переконати, поділитися досвідом, враженнями, результатами; схилити на свій бік; пояснити, розважити тощо.

Наступний крок — визначення питань, цікавих і важливих для цієї аудиторії (слухача). Третя сходинка - написання тез (короткого викладу суті кожного питання).

4

Тактичний

Це система дій, спрямованих на підготовку й ефективну реалізацію стратегії. Кожна теза має бути аргументована, добре ілюстрована. Тому, щоб зацікавити слухачів, потрібно дібрати яскраві, переконливі приклади, докази, що апелюють до розуму й серця аудиторії. Дібраний матеріал має бути новим, цікавим і таким, що не викликає сумніву. Це допоможе зацікавити аудиторію, спонукати до роздумів і викликати бажання обговорювати порушену вами проблему.

5

Мовленнєвий

Закон передбачає клопітку роботу з мовного оформлення тексту, надання йому образності, довершеності, привабливості, точності, правильності. Варто подбати про багатство мовних засобів і доцільність їх у цьому тексті. Засобами виразності є художня образність, інтонація, темп і тембр мовлення, прислів’я і приказки, афоризми, цитати тощо.

6

Ефективної комунікації

Закон регулює процес безпосереднього спілкування і передбачає коригування тексту виступу; вивчення його, вільне володіння ним; тренування виступу; знання і вміння володіти собою, своїми емоціями і тримати контакт зі слухачами.

7

Аналітичний

Закон передбачає системну рефлексію: детальний аналіз кожного спілкування з аудиторією, виділення власних досягнень, помилок і недоліків; продумування плану вдосконалення майстерності публічного спілкування.

160. Прочитайте висловлення. Яких законів риторики вони стосуються?

1. Ораторське мистецтво немислиме, якщо оратор не оволодів досконало предметом, про який хоче говорити (Цицерон). 2. Не оратор є мірою слухача, а слухач - мірою оратора (Антисфен). 3. Публіка - інструмент, на якому грає оратор, але інструмент живий і здатний реагувати. Між тим, хто говорить, і тим, хто слухає, налагоджується постійний обмін почуттями й емоціями (Е. Лабуле). 4. Не скупіться на метафори: що більше їх буде, то краще (П. Пороховщиков). 5. Ви так ускладнили доповідь думками й фактами, що я відчув себе пляшкою з вузькою горловиною, у яку наливають з відра (В. Александров).

161. Античні мудреці вміли мислити образно. Риторику вони уявляли у вигляді риторичного дерева, де кожна деталь щось означала:

Будь-яка важлива справа має починатися з визначення цілей. Усі наступні кроки спрямовуємо на реалізацію їх. Так само і підготовку до спілкування (особливо надто важливого для вас) варто починати з цільової організації. Пам’ятайте, що цілей спілкування є багато. Цілевизначення розглядають як елементарну частинку, маленький гвинтик, від якого значною мірою залежить запуск процесу внутрішньої організації спілкування.

Виділяють такі елементарні цілі: поінформувати слухачів; поділитися знаннями (враженнями, відчуттями, переживаннями); переконати, схилити на свій бік; розважити, розсмішити; навчити, збагатити, змусити сумніватися, викликати бажання діяти, шукати істину та ін.

У структурі риторики як навчального предмета виділяють такі частини: історію, теорію, практику й техніку.

Знання основ практики риторики дає змогу грамотно вибудовувати будь-який риторичний твір. Грамотним називають той публічний виступ, що підготовлений з урахуванням особливостей аудиторії, теми, відповідності аргументації; виступ, у якому гармонійно поєднуються зміст і форма промови, якісні характеристики, досвід оратора й тісний контакт зі слухачем.

162. Прочитайте цитати. Які з них не викликають у вас сумніву, а які дискусійні? Відповідь обґрунтуйте.

1. Риторика - це те, що перетворює світ (Сократ). 2. Дар переконливого мовлення є такий самий, що й дар лікування, адже лікування допомагає тілові, а переконливе мовлення лікує душі (Ф. Прокопович). 3. Можливо, і ми коли-небудь дочекаємося, що наші юристи, професори й узагалі посадові особи, зобов’язані по службі говорити не тільки вчено, але й зрозуміло і гарно, не будуть виправдовуватися тим, що вони «не вміють» говорити. Адже в принципі для інтелігентної людини погано говорити повинно б вважатися такою ж непристойністю, як не вміти читати й писати (А. Чехов). 4. У тоні голосу, в очах, у виразі обличчя мовця є не менше красномовства, ніж у самих словах (Жан Лабрюйель).

163. Поміркуйте й скажіть, яким було досі та яким є зараз ваше ставлення до риторики. Розгляньте додаток 11. Яким чином світлини й малюнки, що утворили колаж, розкривають суть риторики? Яких малюнків чи світлин тут бракує? Розкажіть про те, які деталі формують у вашій уяві образ риторики.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

164. За визначенням Я. Мацько, риторика є «наукою успіху». Доберіть приклади, що підтверджують цю думку, і розкажіть про це.

165. Прочитайте. Візьміть один із висловів за тезу, доберіть 3-4 аргументи на підтвердження її.

1. Хто не вміє говорити - кар’єри не зробить (Б. Наполеон). 2. Уміння говорити - це означає сказати так, щоб у вашому слові відчули вашу волю, культуру, особистість. Цього потрібно вчитися (А. Макаренко). 3. Факти - найкраща річ у мовленні (А. Коні). 4. Поняття «риторика» значно ширше за поняття «ораторське мистецтво», оскільки охоплює широкий спектр знань, умінь і навичок від виникнення ідеї до самого процесу мовлення (3. Савкова).

166. Дізнайтеся, яку риторику називають чорною. Розкажіть про суть її й висловіть свою думку щодо неї. Доберіть ілюстрації, що унаочнюють чорну риторику.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити