Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 32. АПОСТРОФ. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ

332. Бесіда:

1. Прочитайте й прокоментуйте епіграфи. Яке місце у вашому житті відведено музиці?

2. До якого типу орфограм належать апостроф і знак м'якшення?

3. Чим відрізняються ці орфограми? Чи були випадки у вашому житті, коли ви сумнівалися в написанні їх?

4. Чому слова бюро і б'ють, свято і черв'як пишемо по-різному?

333. Прочитайте виразно вірш.

Мелодій колихалися гілки,

співзвуччя розпускалися, як брості*.

Свої бажання грали малюки

на тих же інструментах, що й дорослі.

Але здавався Моцарт пустуном,

у Бахові з’являлося дитяче:

то промінь защебече під вікном,

то змій летить, то м’яч до хмари скаче.

На берег моря кликала труба,

і барабан їй вторив ненастанно.

А в скрипки не виходила журба,

печалитись не вміло фортеп’яно.

У цьому залі - горя не було,

мотиви дружньо* бралися за руки

метеликом сідали на стебло…

Мов крапельки, виблискували звуки!

В. Березінський

Запитання завдання:

1. Поясніть написання ненагопошених голосних у тексті.

2. Які слова з тексту пишемо за морфологічним принципом ?

3. Назвіть небуквені орфограми.

4. Поясніть написання апострофа й знака м'якшення.

5. Як ви розумієте фрази «промінь защебече під вікном», «Мов крапельки, виблискували звуки»?

6. Поясніть лексичне значення помічених зірочкою слів.

7. Напишіть коментар із одного речення до наведеного вірша.

334. І. Прочитайте епітети до слова «музика». Загалом «Словник епітетів» подає їх більше ста. Як ви вважаєте, чому така кількість?

Бад..ора, бе..смертна, бе..турботна, багр..яна, божевіл..на, в..лична, урочиста, геніал..на, гл..бока, енергійна, журлива, заспокійл..ва, зв..тяжна, зворушл..ва, красива, магічна, монументал..на, несамовита, оригінал..на, пат..тична, пр..мітивна, світла, сентим..нтальна, стародавня, щ..млива.

II. Запишіть слова, доберіть замість крапок потрібну орфограму. Поясніть правопис. Складіть речення із будь-якими трьома словами. Наведіть приклади музичних творів, які характеризують виділені слова. Починайте так: «Зразком урочистої музики є…».

335. Повторіть за таблицею написання ь. Доберіть власні приклади й підготуйте запитання для самоперевірки.

Пишемо ь:

Не пишемо ь:

1. У кінці слова чи складу на позначення м’якості приголосних [д], [т], [з], [с], [дз ], [ц], [л], [н]: ожеледь, паморозь, горілиць.

1. Після літер, що позначають губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф]: приголубте, степ, вимовте, верф.

2. У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк-, -ськість, -еньк-, -зькість, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: козацький, білісінький, радість.

2. Після шиплячих [ж], [ч], [ш], [шч] (орф. щ) та [р]: ніж, нічка, дивишся, тягар, плющ, Ігор, відмір, Харків.

3. Після м’якого [л ] перед наступною літерою, що позначає приголосний; у суфіксі -льн-: сільський, більший, стільчик, будівельник, вільний, мелітопольський.

3. Між літерами, що позначають м’які приголосні: пізній, пісня, після але, потьмяніти різьбяр; між літерами, що позначають м’які подовжені (подвоєні) приголосні: насіннєвий.

4. У буквосполученнях -ньк-, -льк- і похідних: ненька - неньці; лалька - гальці.

4. У сполученнях -лк-, -нк- і похідних: тарілка - тарілці; забаганка - забаганці.

336. Прочитайте речення. Поясніть орфограми у виділених словах. Висловіть згоду, незгоду або захоплення змістом будь-якого речення.

1. Прив’ялі рослини прекрасно оживляє класична мелодія (3 інтернету). 2. Відомий італійський композитор Людовіко Ейнауді виконав один зі своїх творів на плавучій платформі в Північному Льодовитому океані. На створення композиції автора надихнули вісім мільйонів голосів з усього світу, що закликають до захисту Арктики. 3. Що більше людину долучають до музики в дитинстві, то кращою є її вербальна* пам’ять. 4. Музика, мабуть, - найменш зрозуміле мистецтво (Т. Ван).

337. Подані в транскрипції слова запишіть відповідно до правил орфографічної норми.

338. Замініть крапки, де це потрібно, знаком м'якшення й запишіть слова у дві колонки: 1) зі знаком м'якшення; 2) без ь.

Квіт..ці, жін..ці, зачіс..ці, долин..ці, рибал..ці, дон..ці, авос..ці, бджіл..ці, гол..ці, весел..ці, зимон..ці, лял..ці, очеретян. ці, жмен..ці, вихован..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, пилин..ці, матій..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці, веснон..ці, брун..ці, виховател..ці, хвилин..ці.

339. І. Запишіть речення, поясніть орфограму - знак м'якшення.

1. У твоїх бездонних дитячих очах я бачу промін..чики сонця, які підсвітят.. для тебе незнані дороги (А. Кузьменко). 2. На твоїй ніжній дитячій долон..ці я роздивляюсь дороги, якими ти входиш тихен..ко в круті лабіринти невідомих історій (А. Кузьменко). 3. Декілька простих акордів - і мелодія лунає, сподіваюсь, відчуваєш.., хто про тебе справді дбає (А. Хливнюк). 4. Гей, якби ж мені, синку, не жал..? Якби ж мені, синку не жал..? Ти ж на моїм серці лежав… (Нар. пісня). 5. Сяяли на сон..ці шаблі запорожців, як вони на конях гнали ворогів. Козац..кому роду нема переводу, лине його слава з далечі віків (М. Воньо).

II. Чи знайомі вам пісні, рядки з яких ви записали? Хто їх виконує? Охарактеризуйте епітетами кожну пісню, висловивши викликані нею почуття.

340. Розгляньте таблицю, що містить згруповані за правилами приклади написання апострофа. Сформулюйте й запишіть правила. У разі потреби скористайтесь Українським правописом (http://litopys.org.ua/pravopys/rozdil1.htm#раr6).

Апостроф пишемо:

Апостроф не пишемо:

1. М’ята, знічев’я, луб’яний, уп’ятьох, Стеф’юк.

1. Пюре, бязь, фюзеляж, мюслі.

2. Сузір’я, надвечір’я, Примор’я, Мар’яна.

2. Рядок, рядно, Рєпін, рюкзак, рюш.

3.Без’ядерний, над’яр’я, об’їхати, з’явитися, дит’ясла, пан’європейський, пів’ящика, Мін’юст.

3. Зекономити, підйом, півогірка, безаварійний, підупасти, надуживаний.

4. Черв’як, арф’яр, верф’яний, сурм’яний.

4. Цвях, свято, духмяніють, бруквяний.

5. Лук’ян, Лук’янівка, к’ят, Монтеск’є, Руж’є.

5. Бйонсон, серйозний.

341. Запишіть слова у дві колонки - з апострофом і без апострофа.

Тр..юк, безриб..я, кур..єр, тьм..яний, без..якірний, різьб..яр, св..ятилище, розіп..ясти, дріб..язковий, дез..активаційний, Солов..йов, нав..язливий, заозер..я, торф..яний, В..ячеслав, духм..яний, р..ясніти, р..ядно, солов..їний, брукв..яний, відв..язати, обов..язок, надвечір..я, черв..як, цв..ях, п..єдестал, з..являтися, бар..єр, матір..ю, кров..ю, львів..янин, прем..єра, Григориев, Мар..яна, Стеф..юк, мавп..ячий, роз..яснити, різьб..яний, р..ябий, моркв..яний, бур..ян, без..язикий.

342. Послухайте фрагменти музики (на вибір). Які картини вималювала ваша уява? Запишіть «фрагменти» картини за допомогою словосполучень, у яких будуть слова з ь і апострофом.

343. Здійсніть рефлексію, давши відповіді на обрані з додатків запитання.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

344. Від поданих іменників утворіть прикметники. Поясніть правила.

Трава, горох, морква, торф, тьма, арфа, полива, зоря, корова, жирафа, мавпа, звір, капуста, жаба, камінь, Різдво, без язика.

345. Доберіть зі словника й запишіть складні випадки написання апострофа й знака м'якшення (17 слів). Підготуйте супровідні запитання однокласникам.

346. Напишіть есе на одну з тем: «Музика, що надихає», «Магія музики». Використайте в разі потреби слова з апострофом і знаком м'якшення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити