Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 33. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

347. Перегляньте світлини. Прочитайте й прокоментуйте епіграф і наведений вислів. Яка його основна думка? Які слова треба виділити логічним наголосом?

Велике проявляється в малому, і щастя завжди складається з якихось звичайних щоденних приємних дрібниць. Якщо не вміти бачити їх у кожному дні, то й велику радісну подію можна не помітити.

348. І. Прочитайте вірш. Яким з поезії постає дощ? Чи може він бути бажаним? Коли? Які відомі композитори відтворювали в своїх творах мелодію дощу?

Мов небажаний гість наповратився* дощ.

Він іде і не зна, що йому вже не раді.

Посіріли обличчя у вулиць і площ

І каштани свої погасили лампади.

Не до кожної з них долетіла бджола,

Став неспитий нектар бурштиновим намистом.

А веселка в надії погоди й тепла

Два намоклих крила розіпнула над містом.

А дощі найнялись! Ллють і ллють, як з відра!

У холодній зажурі природа і люди.

У житті і для радості й смутку пора.

Так було, і так є, і повіки так буде.

Тетяна Іванчук

II. Випишіть слова, у яких відбувається чергування голосного чи приголосного звуків. Доберіть до них спільнокореневі або змініть форми слів. Яке явище ви спостерігаєте? Назвіть звуки, що чергуються.

Чергування голосних і приголосних звуків відбувається за таких умов:

а) зміна форми слова: рік - року, дорога - дорозі;

б) творення нових слів: терти - втирати, нога - ніжка.

Найпоширеніші чергування

[о]-[а]; перемогти - перемагати;

[г]-[ж]-[з]: крига - крижина — на кризі;

[є]-[і]: мести - вимітати;


[е]-[и]: здерти - здирати;

[к]-[ч]-[ц]: жінка - жіночий - жінці;

[о], [е]-[і]: ночі - ніч, речі - річ;

[х]-[ш]-[с]: горох - горошок — у горосі.

[є]-[о] після [ж], [ч], [ш]: шести - шостий;


У деяких дієсловах перед наголошеним суфіксом -а- вимовляємо [о] й пишемо о: простити - прощати, вмовити - вмовляти. У коренях багатьох слів звуки [о]—[а] не чергуються: солдат, козак, качан, хазяйка.

У багатьох коренях звуки [о], [е] чергуються з [і] в процесі зміни й під час творення слів у вимові й на письмі: слова - слів, лебідь - лебединий.

Чергування [о], [е] з [і] властиве й суфіксам: Київ - Києва, Канів - Канева.

Звук [е] в коренях слів після шиплячих [ж], [ч], [ш] може чергуватися з [о]: чернетка - чорний, жонатий - оженити.

У коренях більшості українських слів вимовляємо й пишемо тільки е або тільки о: жертва, честь, шепіт, жовтий, чоловік, пшоно, бджола.

Чергування голосних у дієслівних коренях

Звуки, що чергуються

Уживаємо звук

Умови вживання

Приклади

[о]-[а]

[а]

Перед наголошеним суфіксом -а-

Допомогти - допомагати.

[е]-[і]

[і]

Перед суфіксами -а-(-я-), -ува-(-юва-)

Викоренити - викоріняти - викорінювати.

[е]-[и]

[и]

Перед наголошеним суфіксом -а-

Розтерти - розтирати.

349. Запишіть, поставте на місці пропусків о або е. Обґрунтуйте написання.

Ч..мпіон, ч..рний, ж..рдина, ш..вк, щ..ка, ж..вч, ж..нити, ж..лоб, свіж..сті, веч..ріти, ч..вен, сторож..вий, ч..модан, ч..го, ж..лудь, ш..ршень, ч..сний, ч..рнота, ч..рнетка.

350. Запишіть слова. Прокоментуйте правильність виконання.

Буква о чи а?

Х..зяйка, с..лдат, к..чан, ..таман, г..нчар, п..ганий, к..зак, б..гатий, г..рячий, к..рявий, л..мати, перем..гати, к..лач.

Буква е чи и?

Вм..рати, зб..рати, заст..лати, ст..рати, розстилати.

Буква е чи і?

Зач..пати, викор..нити, збер..гати, застр..лити, стр..ляти, вим..сти.

Буква и чи і?

Х..жак, щ..пати, х..ткий, к..слий, х..дник, ш..пш..на, х..рург, к..парис, ш..фр, ш..мпанзе, ч..стота, ч..жик, щ..рий.

Буква е чи о?

Ж..втий, ш..колад, ч..рнетка, ч..рнило, ж..рстокий,ш..рсткий, ш..стиденка, ш..потіти, вч..рашній, веч..ровий.

351. Знайдіть і виправте помилки. Прислів'я й приказки запишіть правильно.

1. Капуста гарна, та кочан гнилий. 2. Не хвали день зранку, а хвали увечорі. 3. Не в богатстві щастя. 4. Видно пана по холявах. 5. Хліб і вода - казацька їда. 6. Шукаєш допомоги - сам допомогай.

352. І. Згрупуйте й запишіть спочатку слова з чергуванням голосних, а потім - із чергуванням приголосних звуків.

Сидіти, в’язати, перемогти, крутити, пекти, любити, дорога, мести, Львів, вухо, сиджу, придорожній, в’яжу, навушник, люблю, замітаю, Львова, стерегти, стелити, кручу, печу, застилати, стригти, дошка, стережемо, дощечка, стрижу, бережемо, перемагати.

II. З виділеними словами складіть і запишіть речення.

353. Доберіть до кожного дієслова форму 1-ї особи однини теперішнього часу. Запишіть слова парами. Позначте в них корені. Укажіть звуки, що чергуються в коренях.

Молотити, будити, мазати, лагодити, кріпити, робити, берегти, мастити, носити, городити, косити, сурмити, терпіти, ловити, графити.

354. Прочитайте виразно вірш. Яка картина сформувалась у вашій уяві? Запишіть, ставлячи замість пропусків потрібні буквені й небуквені знаки. Обґрунтуйте орфограми. У яких відбувається чергування голосних і приголосних звуків?

Стоїть хата неб..гата, солом..яна стріха;

Причілочки* у к..тицях, мал.ювані вікна;

Обмазана, підвед..на, а сама білен..ка.

На подвір..ї, як барвінок, трава з..л..нен..ка,

Ще й садочок, як віночок, хатину квітчає,

У віконце з неба сонце в хату заглядає.

Там ч..стен..ко і гарнен.жо, там усе в пор..я..ку;

Сам Бог дбає, доглядає ту мален..ку хатку.

А. Молодченко

О. Шупляк. Гніздечко

355. Подані іменники поставте у формі місцевого відмінка, а також утворіть від них прикметники із суфіксом -н-. Укажіть букви, що позначають звуки, які чергуються.

Втіха, бідолаха, увага, каторга, рік, рука, бік, крига, кожух, молоко, дорога, друг.

356. Проаналізуйте свою роботу на уроці за самостійно обраною схемою. Які із миттєвостей, зображених на світлинах цього параграфа, викликали найсильніші емоції?

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

357. Від поданих слів утворіть такі форми й доберіть такі спільнокореневі слова, у яких відбуватиметься чергування приголосних звуків. Запишіть ці слова.

Подруга, ходити, блиск, сказати, писати, ловити, пастух, розграфити, козак, луг, муха, мостити, спустити, городити, громити.

358. Напишіть есе на одну із тем: «Прекрасні миті цієї весни… (осені, літа)», «Бережімо прекрасні миті спілкування».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити