Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 36. ПОДВОЄННЯ І ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

380. І. Прочитайте текст, визначте його тему. Розгляньте світлини. Розкажіть про власні вчинки, схожі з тими, що зображені на них. Назвіть останні події у світі й Україні, що нахиляють терези в бік добра.

Чому мудрі люди наполегливо радять поспішати творити добро? Мабуть, тому, що в світі є баланс добра і зла. Він нагадує терези, на які складають усі людські справи.

Коли нахиляються терези під вагою зла, тоді в світі настає безлад..я, виникає страх і біда.

Коли ж переважає добро, то світ відпочиває від воєн, страждан..ь, і жит..я розквітає на Землі. Хто робить добрі вчинки, той сприяє перемозі добра. Недарма про дієве добро стверджує більшість світових релігій. Добрі вчинки є на рахунку Буд..и, Христа й Магомета.

У добра є одна переконлива риса: його не буває забагато. Скільки чес..них, красивих вчинків не здійснювала б людина, вони не переповнять скарбниці світового добра (З журналу).

II. Випишіть виділені слова, поставте в разі потреби пропущену літеру. Обґрунтуйте.

381. Прочитайте в таблиці приклади слів. За ними відтворіть і сформулюйте правила.

Подвоєння приголосних унаслідок збігу:

1) Беззахисний, віддаль, інноваційний;

2) сонний, письменник, хвилинний;

3) розрісся, піднісся (але підносься);

4) юннат, військкомат, спеццех.

382. Пригадайте, чому в словах «життя» й «багаття» є подовження приголосних, а в словах «листя» й «щастя» - немає.

383. Розгляньте таблицю на сторінці 110. Пригадайте головну умову подовження приголосних. До кожного правила доберіть власні приклади.

Приголосні звуки [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [ж’], [ч'], [ш’] подовжуються, якщо вони стоять між голосними. Подовження відбувається:

а) перед я, ю, і, є в усіх відмінках іменників середнього роду II відміни (крім родового множини): зілля, піддашшя, роздоріжжя, обличчя;

б) перед я, ю, і, е в усіх відмінках деяких іменників чоловічого та жіночого роду І відміни за винятком родового множини із закінченням -ей: суддя, суддею, суддів; стаття, статей; рілля, ріллі; Ілля, Іллею;

в) перед ю в орудному відмінку іменників жіночого роду однини III відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний: міддю, памороззю, розкішшю, тінню;

г) перед я, ю в прислівниках: спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню, зрання;

д) перед ю, є у формах теперішнього й майбутнього часу дієслова лити: ллю, ллєте, ллємо.

Також подовження відбувається у прикметниках із наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, -янн-: здоровенний, нездоланний, незрівнянний; у словах: Ганна, ссавець, бовван, бовваніти, овва, лляний, наввипередки.

384. І. Перепишіть, заповнюючи в разі потреби пропуски. Поясніть правопис виділених слів.

Довголіт..я, колос..я, навман..я, спросон..я, стат..ею, задоволен..я, щедріст..ю, щаст..ям, радіст..ю, піднесен..я, гіл..я, лист..я, напружен..іст..ю, узвиш..я, якіст..ю, річ..ю, підніс..я, піднос..ся, здоровен..ий, ір..аціональ..ний, вікон..иця, беззастережно, роз..броєн..я, узбіч..я, шален..ий, сказан..ий.

II. Складіть речення з виділеними словами. Позначте, якими вони є членами речення.

385. Перепишіть речення, уставте, де треба, пропущені букви. Обґрунтуйте написання.

1. Я не люблю ніякого дару, якщо він не пов..яза..ний з любов..ю й доброзичливістю (Г. Сковорода). 2. Виховуйте дітей ваших у доброчесн..ості: тільки вона одна й може дати щас..тя (Л. Бетховен). 3. Перший крок невдячност..і - це досліджен..я спонукан..ь благодійника (П. Буаст). 4. Доброта не приходить від володін..я багат..ма речами, навпаки, лише доброта перетворює володін..я людини на гідніс..ть (Сократ). 5. Для багатьох людей мета жит..я - це існування в трьох координатах: одна - це гроші, друга - це ни..тя, а третя - жовчна заздріст..ь до багатих (В. Іващенко).

386. Пояснювальний диктант. Обґрунтуйте всі вивчені орфограми.

Несподівані добрі вчинки - це наші цілеспрямовані спроби зробити кращим день іншої людини. Увага, привітність, турботливість - ось наша основна зброя в цих намаганнях. Ми виявляємо добро, щоб показати іншій людині, що ми її цінуємо, що вона не самотня й оточена теплом і приязню. Виявляючи своє добре ставлення до інших, ми допомагаємо створити довкола себе загальну атмосферу доброзичливості, що є принципово важливою для побудови здорового суспільства (3 журналу).

387. Поставте іменники в орудному відмінку однини, обґрунтуйте написання.

Вічність, безліч, мудрість, любов, міць, мить, осінь, блакить, ясність, сіль, річ, глибінь, суміш, жовч, зав’язь, повінь, ніч, подорож, відстань.

388. Пригадайте й запишіть 10-15 прикметників, у яких подовжуються приголосні на межі кореня й суфікса. Складіть речення з будь-якими двома.

389. Проаналізуйте свою діяльність на уроці. Зазначте, що важливого ви дізналися.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання.

390. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери. Усно поясніть правопис.

Щаст..я, покликан..я, л..єт..ся, зран..я, якіст..ю, безліч..ю, мудріст..ю, без..аперечно, бездоган..о, дал..ю, безмежніст..ю, передміст..я, чест..ю, зіл..я, порос..я, під..аш..я, ріл..ею, Закарпат..я, клун..я, машин..ий, качин..ий.

391. Складіть і запишіть есе на тему, що є епіграфом уроку. Використайте в разі необхідності слова з подвоєними й подовженими приголосними звуками.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити