Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 39. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

image1

416. І. Прочитайте текст мовчки, визначте тему й основну думку. Чи погоджуєтеся ви з позицією автора? Відповідь обґрунтуйте.

Про Шухевича, Гузара й не тільки. Людство потребує героїв, адже вони є мірилом* того, наскільки далеко ми відійшли від тваринного світу й наблизилися до Бога. Герой - це той, хто спромігся переступити через буденне, матеріальне, персональне. Водночас він, як і ми, був людиною без уроджених надвластивостей, з неминучими помилками, злетами** й падіннями.

Нації потребують героїв - тих, хто присвячує їм усе своє життя й у такий спосіб облагороджує існування їх. Саме герої надають сенсу** спільному життю людей, перетворюючи їх у спільноту - націю.

Українці потребують героїв, оглядаючись на яких, ми починаємо розуміти, чому хочемо бути, залишатися чи ставати українцями (За В. В’ятровичем).

II. Запитання й завдання:

1. Перегляньте світлини. Хто на них зображений? Що вам відомо про цих людей?

2. Запишіть прізвища інших відомих вам волонтерів.

3. Які риси характеру, на ваш погляд, властиві героєві? Кого з сучасників ви ототожнюєте з героєм? Укладіть список героїв сьогодення.

4. Визначте лексичне значення виділених зірочками слів, доберіть до них синоніми.

417. І. Прочитайте текст мовчки. Про кого йдеться в ньому?

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали в цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо, а з кінця XX століття - волонтерами.

Волонтерську діяльність в Україні було офіційно визнано постановою (К, к)абінету (М, м)іністрів України у грудні 2003 року. Перший потужний** сплеск волонтерства був пов’язаний із (Ч,ч)емпіонатом (Є, є)вропи з футболу 2012 року. Наступний сплеск, спричинений подіями (Є, є)вромайдану та війною на (С, с)ході України, мав безпрецедентний** масштаб і сягнув максимуму 2014 року. Водночас (У, у)країнські волонтери проводять велику просвітницьку* роботу, опікуються профілактикою шкідливих звичок і негативних соціальних явищ, організацією дозвілля дітей та молоді, соціально-правовим захистом нужденних та іншими проблемами (3 інтернету).

II. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу

Відчуваю, ціную

1. Випишіть слова з орфограмою «Велика літера», розкривши дужки. Поясніть написання.

2. До позначених зірочками слів доберіть синоніми.

3. Складіть і запишіть два речення про важливість волонтерського руху в Україні.

1. Чим для вас є волонтерство?

2. Як ви оцінюєте роботу волонтерів в Україні? Чи знайомі ви з волонтерами?

3. Назвіть сфери їхньої діяльності.

4. Якими рисами має бути наділена людина, що обирає такий вид діяльності?

418. Здійсніть дослідження-зіставлення. Із кожним словом складіть словосполучення за зразком. Поясніть уживання великої й малої літер.

Зразок: Батьківщина (неозора Батьківщина - батьківщина у спадок).

Сонце - сонце, День - день, Президент - президент, Північ - північ, Центр - центр, Шлях - шлях, Дизель - дизель, захід - Захід, віз - Віз.

Слова Земля, Місяць, Сонце пишуться з великої літери тоді, коли вони вживаються як астрономічні назви: Навколо Сонця обертається Земля зі своїм супутником Місяцем. Але: обробіток землі, схід сонця.

Назви сторін світу пишуться з малої літери: захід, південь. Якщо під цими найменуваннями розуміють край чи народ, пишеться велика буква: Західна Україна, Південне Полісся.

419. І. Запишіть, виберіть із дужок велику чи малу букву, поставте, де необхідно, лапки. Поясніть правопис власних назв.

(Д, д)ень (Н,н)езалежності (У, у)країни, (С, с)офійський (С, с)обор, (М, м)айдан (Н, н)езалежності, (М, м)іжнародний (В, в)алютний (Ф, ф)онд, (Є, є)вропейське (Е, е)кономічне (С, с)півтовариство, (В,в)сесвітня (Р, р)ада (М, м)иру, (М, м)ихайлівська (Ц, ц)ерква, (Д, д)ніпровські (X, х)вилі, (3, з)олоті (В, в)орота, кінофільм Кіборги.

II. Використавши будь-які зі словосполучень, складіть і запишіть 3-5 речень, об'єднаних темою «Волонтером може стати кожен».

420. Визначте, яке з наведених у дужках слів є нормативним для контексту. Прокоментуйте правопис слів - власних назв. Нормативний варіант запишіть.

1. (Скласти, здати) іспит з етики достроково. 2. Дякую (Вас, Вам), дорогі земляки. 3. (Самий молодий, наймолодший) лауреат Нобелівської премії. 4. Ознайомлення (зі, з) творами модернізму. 5. Скажіть (у двох словах, двома словами) про гру захисника «Динамо». 6. (Завдавати, наносити) шкод(и, у) дніпровським водам. 7. (Задавайте, ставте) (питання, запитання) народному депутату України. 8. Зміни (впадають кидаються) у вічі кожному киянину и гостеві столиці.

421. Об'єднайтеся в групи для підготовки спільного волонтерського проекту, який працюватиме в напрямку «Я і довкілля» й передбачає діяльність, спрямовану на взаємодію людини й природи, вирішення екологічних проблем, вивчення та збереження культурних та історичних пам'яток, дослідницько-пошукову роботу. Підготуйте проект до захисту.

422. Перепишіть, уставляючи лапки, велику чи малу літеру. Поясніть написання.

1. Київський (А, а)кадемічний ансамбль української музики Дніпро запрошує на концертну програму Дніпрова сага. 2. Гей, нові (К, к)олумби й (М, м)агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко). 3. Книга (Е, е)клезіастова - одна з найбільших пам’яток давньої афористичної словесності (В. Скуратівський). 4. Навіть ті, хто майже нічого не чув про нашу країну, напевно знають (С, с)офію (К, к)иївську, (А, а)ндріївську (Ц, ц)еркву чи (У, у)спенський (С, с)обор (П, п)ечерської (Л, л)аври (Ю. Івашко). 5. Унікальні явища природи нерідко так обростають легендами, що на пошуки в них зернятка істини нерідко витрачаємо багато років майже (С, с)ізіфової праці (Із журналу). 6. Світову погоду визначатимуть найбільш вільні особистості, найгеніальніші (М, м)оцарти й (Е, е)йнштейни (М. Наєнко).

423. Проаналізуйте результати власної навчальної діяльності. З'ясуйте, коли й де вам будуть корисні знання та вміння з теми уроку.

Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

424. Запишіть назви найбільш престижних і цікавих вам українських закладів, державних установ, пам'яток історії й архітектури, магазинів, туристичних агенцій. Обґрунтуйте свій вибір і поясніть уживання великої літери й лапок у власних назвах.

425. Підготуйте твір-розповідь про українських волонтерів. Готуючись, дізнайтеся про цікаві факти за покликанням https://gurt.org.ua/news/recent/16290/.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити