Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Н.Б. Голуб - Педагогічна думка 2018

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 4. ПОНЯТТЯ НОРМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Все в тобі з'єдналося, злилося …

В. Симоненко

40. Прочитайте текст, розгляньте світлини. Як би ви назвали кожну світлину? Зі скількох смислових частин складається текст? Знайдіть у кожній ключові речення й запишіть їх. Прочитайте цитату Т. Шевченка, поясніть утверджену в ній думку.

У мові одухотворюється ввесь народ і вся його батьківщина; у ній перетворюється силою народного духу на думку, на картину й звук небо вітчизни, її фізичні явища, клімат, поля, гори й долини, ліси й річки, бурі й грози - увесь той глибокий, сповнений думки й почуття голос рідної природи, який висловлюється так яскраво в рідній пісні, вустах народних поетів.

Є мови більш і менш розвинені, є мови, що своїм чарівним звучанням здобули світову славу, та наймиліша й найдорожча для людини - її рідна мова. Як просто й водночас зворушливо писав про це Тарас Шевченко: «Ну, що б, здавалося, слова… Слова та голос - більш нічого. А серце б’ється, ожива, як їх почує!..». Бо рідна мова не тільки зберігає світлі спогади з життя людини й зв’язує її з сучасниками, - у рідній мові чується голос предків, у ній відлунюють сторінки історії свого народу (Б. Антоненко-Давидович).

Основною ознакою літературної мови є її нормативність.

Норма літературної мови - це сукупність загальноприйнятих правил, якими послуговуються мовці в усному й писемному мовленні.

Культура мовлення передбачає дотримання усталених мовних норм усної й писемної форм літературної мови, а також - доцільне використання мовно-виражальних засобів з урахуванням мети й ситуації спілкування.

41. Розгляньте таблицю. Які з наведених норм стосуються лише усного мовлення, а які - писемного? Складіть і запишіть запитання, відповідаючи на які, ви зможете розповісти про кожну норму літературної мови.

Норми української літературної мови

Норми

Регулюють правильність

Приклади

Орфоепічна

вимови звуків, звукосполучень, наголошування слів

[шч’і́л'н'іс'т'], [с'м’ійе́с':а], [узб’і́’:а], Вели́кдень;

Орфографічна

написання слів

споконвіку, м'ята, меншість, Софійський собор;

Лексична

уживання слів у властивих їм значеннях

Випрасувати одяг, погладити по голівці;

Морфологічна

творення граматичних форм різних частин мови

душею, Львова, борешся, найближчий;

Синтаксична

побудови словосполучень і речень

Сніг лежить незайманим обрусом (Дара Корній);

Пунктуаційна

уживання розділових знаків

І дощ, і сніг - і все воно минеться (Л. Костенко);

Стилістична

використання мовних засобів відповідно до стилю мовлення

шановні колеги, любі малята, нормативне написання.

42. Прочитайте текст, визначте основну його думку. Доведіть, що в тексті додержано норм української літературної мови.

Мовець опановує мовні норми в їхньому повному й масовому вияві впродовж усього життя - переважно наслідуванням мовленнєвої практики інших. Наприклад, дитина без спеціального навчання переймає вміння говорити від батьків, родичів, друзів, товаришів, знайомих. Щоб усвідомити і якнайповніше користуватися мовними нормами, кожен має спеціально навчатися. Мовна норма - це завжди певний конкретний факт мовленнєвої поведінки мовців. Кожна з мовних і мовленнєвих норм співвідносна з певними одиницями мови - фонетичними, семантичними, граматичними, стилістичними (П. Дудик).

43. І. Прочитайте текст, з'ясуйте суть поняття «культура мовлення». Поясніть, чому так важливо володіти нею представникам різних професій.

Уміння чітко й зрозуміло висловлювати свої думки, говорити грамотно, володіння культурою мовлення - це показник професійної здатності людей різних спеціальностей: дипломатів, юристів, політиків, викладачів, журналістів, менеджерів. Культурою мовлення важливо володіти всім, хто за своєю посадою, родом занять пов’язаний з людьми, організовує і спрямовує їхню роботу, веде ділові перемовини, виховує, навчає, піклується про здоров’я, надає людям різні послуги.

Культура мовлення - сукупність рис, що оптимально впливають на адресата з урахуванням стильової доречності - конкретної ситуації, поставлених мети й завдань (За Л. Введенською).

II. Зробіть правильний вибір слів, що характеризують мовлення сучасного фахівця.

Мовлення має бути (правильним чи вірним), (змістовим чи змістовним), (професійним чи професіональним), (діловитим чи діловим).

44. І. Виразно прочитайте вірш Василя Симоненка «Квіти». Розгляньте світлини, скажіть, які фрагменти поезії вони ілюструють.

II. Запитання й завдання:

Знаю, вмію, можу

1. Доведіть, що це текст. Визначте тему й ідею.

2. Про які «невидимі для очей» квіти йдеться у вірші? Доберіть епітети до слова «квіти».

3. Поясніть особливості вимови слів «красується.», «пелюстками».

4. Поясніть написання виділених слів.

5. Випишіть останнє речення вірша й усно проаналізуйте його: просте/складне, ускладнене (чим?)/неускладнене. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Проаналізуйте його щодо відповідності літературним нормам.

Відчуваю, переживаю, ціную

1. Що означає вислів «мрій дитинна чистота»?

2. Чи погоджуєтеся з думкою, що висловлена автором в останньому реченні? Чому?

3. Із якими життєвими цінностями асоціюються у вас світлини?

4. Найзаповітніше, довірене лише мріям, те, що живе в душі, люди пов'язують із квітами. Продовжте цю думку, запишіть її двома-трьома реченнями.

45. Розгляньте таблицю. Створіть і запишіть пам'ятку «Кроки досягнення зразкового мовлення», стисло поясніть однокласникам, як реалізувати ознаки зразкового мовлення.

Ознаки

Як досягти?

Змістовність

Вичерпно розкривайте тему й основну думку висловлення, але не говоріть і не пишіть зайвого.

Логічність

Дотримуйтеся послідовності викладу думок.

Багатство

Користуйтеся різноманітними мовними засобами; уникайте невиправданих повторень, одноманітних конструкцій.

Точність

Уживайте слова й речення, що точно передають думку.

Виразність

Добирайте слова й будуйте речення так, щоб думку передати яскраво і вплинути нею на думки й почуття людей.

Доречність

Вибирайте потрібний стиль мовлення, ураховуйте ситуацію спілкування (кому адресоване висловлення і наскільки воно доцільне в конкретній ситуації).

Правильність

Додержуйтеся всіх норм літературної мови.

46. Прочитайте речення. Чи дотримано в них норм? Якої ви думки про фахівця, якщо він говорить так? Відредагуйте й запишіть правильні варіанти висловлень.

1. Я лишаю Вас слова. 2. Я даю добро на створення цеї продукції. 3. Має заключення слідуюче. 4. Я настоюю на звільненні Басенка з посади. 5. Я прийшов до такого висновку. 6. Ця пропозиція заслуговує уваги. 7. Давайте задавати питання по суті. 8. Є виключення з правил. 9. Не збираюся доказувати свою правоту. 10. Мені добавити до сказаного нічого. 11. Зайду другим разом.

47. Розгляньте світлини. Хто на них зображений? Закінчіть речення, дотримуючись норм української літературної мови, і зіставте їх з висловами ваших однокласників.

1. Мова є підґрунтям української ідентичності, тому що … 2. Сучасна мовна ситуація в Україні є насамперед результатом тривалої війни проти української мови, … 3. Для мене українська - … 4. В Україні є чимало письменників, громадських і культурних діячів, виконавців, які реалізують свою творчість лише рідною мовою, доносять її в серця слухачів, … 5. Ліна Костенко, Василь Шкляр, Оксана Забужко, … - це люди, гідні наслідування, …

Екологія слова: Говорімо правильно: крапає, накрапає (а не капає) дощ, досі (а не до цих пір), цієї миті (а не в даний момент), цього року (а не в цьому році), кілька років тому (а не кілька років назад; тому назад), здобувати (а не отримувати, одержувати) освіту, складати іспит (а не здавати екзамени), немає потреби (а не відпала необхідність).

48. За обраною схемою проаналізуйте урок і ваші досягнення на уроці. Виконайте один із варіантів домашнього завдання:

49. Запишіть, підкресліть слова з подвійним наголосом. Перевірте свою відповідь за словником наголосів.

Алфавіт, байдуже, випадок, високо, вишиваний, військовий, гетьманський, горихвістка, грушевий, договір, допізна, допоміжний, дочка, донька, живопис, забавка, завжди, загадка, заголовок, замолоду, звичай, котрий, кропива, кухонний, локшина, мабуть, навпіл, обруч, ознака, олень, осока, первоцвіт, перелік, подруга, показ, помилка, порядковий.

50. Об'єднайтеся для виконання завдання в невеликі групи (по двоє-троє). Підготуйте проект «Мовна ситуація в Україні». Сформулюйте тезу. Створіть доказову базу. Підготуйте презентацію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити