Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко частина 1 - Освіта - 2004 рік

ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§ 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

173. П о п р а ц ю й т е р а з о м!

1. Прочитайте вірш. Доберіть заголовок.

Покосили жито, жито і пшеницю,

і шепочуть квіти про нічні зірниці,

про ранкові роси, про вітри ласкаві,

що під ними гнуться верби кучеряві.

Щедрий дар Вітчизні віддають баштани

і сади, де сяйво поміж листям тане.

І синіє небо над зеленим гаєм,

рідний край вітає з добрим урожаєм.

Володимир Сосюра

2. Визначте, які іменники вжито в однині, а які — у множині. Чи всі іменники мають форми однини і множини? Доведіть.

174. 1. Розглянь таблиці. За якою ознакою здійснено розподіл іменників? Які закінчення мають іменники у множині? Чим пояснити відмінність у закінченнях іменників деяких відмінків?

Таблиці відмінювання іменників у множині

Відмінок

Питання


Жіночий рід


Н.

х т о? щ о?

руки

вежі

дівчата

синиці

вії

Р.

к о г о?

ч о г о?

рук

веж

дівчат

синиць

вій

Д.

к о м у? ч о м у?

рукам

вежам

дівчатам

синицям

віям

3.

к о г о? щ о?

руки

вежі

дівчат

синиць

вії

О.

к и м? ч и м?

руками

вежами

дівчатами

синицями

віями

М.

н а к о м у?

на

на

на

на

на


н а ч о м у?

руках

вежах

дівчатах

синицях

віях

Відмінок

Питання

Чоловічий і середній рід


Н.

х т о? щ о?

вітри

коні

краї

села

моря

Р.

к о г о? ч о г о?

вітрів

коней

країв

сіл

морів

Д.

к о м у? ч о м у?

вітрам

коням

краям

селам

морям

3.

к о г о? що?

вітри

коней

краї

села

моря

О.

к и м? ч и м?

вітрами

конями

(кіньми)

краями

селами

морями

М.

н а к о м у?

на

на

у

у

на


н а (у) ч о м у?

вітрах

конях

краях

селах

морях


Відмінок

Питання


Жіночий рід


Н.

х т о? щ о?

вісті

речі

радості

подорожі

Р.

к о г о? ч о г о?

вістей

речей

радостей

подорожей

Д.

к о м у? ч о м у?

вістям

речам

радостям

подорожам

3.

к о г о? що?

вісті

речі

радості

подорожі

О.

к и м? ч и м?

вістями

речами

радостями

подорожами

М.

н а к о м у?

н а (у) ч о м у?

у вістях

на речах

у радостях

у подорожах

2. При потребі звертайся до таблиць як до зразка відмінювання іменників у множині.

175. 1. Прочитай текст. Визнач його тему.

Є на Поділлі ліси — вздовж і впоперек на десять, а то й більше кіломе́трів. Розкинулись по ярах та балках над струмками й урвиськами, поміж болотами, ставками. Совиний яр — справжнісінька тобі Швейца́рія. Клементо́вичі — тайга… Столітні ялини, обтяжені шишками, линуть до хмар у морозяному промінні передзахідного сонця.

За Юрієм Букатевичем

2. Спиши. Познач закінчення іменників. Надпиши скорочено над кожним іменником його рід, число і відмінок. Користуйся поданими вище таблицями.

3. В останньому реченні тексту визнач відомі тобі частини мови.

4. Поясни правопис слів, що пишуться з великої букви.

176. 1. Прочитай і спиши текст, змінюючи форму однини виділених іменників на форму множини. Визнач їх відмінок. Пов’язані з іменниками слова також став у множині. Як змінився при цьому опис природи?

Косий промінь сонця вряди-годи виглядає в прорісі повстяної хмари. Сосна височить, мовби якийсь мідний витвір, якась примара у зелених шатах. За нею сивіє огрядним стовбуром віковий дуб. Ще далі мерехтить молода береза.

2. Підкресли в кожному реченні підмет і присудок.

177. 1. Прочитай текст, ставлячи іменники, що в дужках, у формі родового відмінка множини. При потребі користуйся таблицями.

Під час поїздки до Києва ми відвідали зоопарк. Із (звір) найбільше враження на нас справили слон, лев і жирафа, а з (птах) — кондори й орли. Сподобалось нам також спостерігати за розвагами (мавпа). Не вдалося, на жаль, побачити (соловей, сова, вовк і лисиця). Жодна з (подорож) не запам’яталася так, як ця.

2. Визнач, які закінчення мають іменники у родовому відмінку множини.

У родовому відмінку множини іменники мають закінчення -ів ( їв), -ей: садів, гаїв, радостей. Більшість іменників жіночого роду і деякі іменники середнього роду в цьому відмінку мають нульове закінчення:

178. Від іменників хмара, дощ, шеренга, завдання, слива, повітря, пальто, вікно, стаття, гвинтівка утвори, де це можливо, форми називного і родового відмінків множини, записавши їх через риску.

З р а з ок.

В і з ь м и д о у в а г и! В українській мові слово пальто відмінюється.

179. 1. Спиши текст, розкриваючи дужки і ставлячи іменники в потрібній формі. Визнач відмінок виділених іменників.

У дуба радість: з тих (жолуді), що замочило навесні, два таки проклюнулися росточками й викинули два (листочок). Високі трави затулили їх від (сонце), (вітри) і (зливи). Якщо ніхто не затопче — рости (дубочок), розвиватися.

Велетень також укрився зеленим листям. В його кроні знайшли собі прихисток багато (пташки).

За Анатолієм Давидовим

2. Зверни увагу на те, як пов’язані між собою речення у першому абзаці. За допомогою яких слів це зроблено?

180. 1. Зі словами, що позначають кількість (п’ять, дев’ять, двадцять тощо), і поданими іменниками склади словосполучення і запиши. Познач закінчення виділених іменників.

Будинок, парасолька, оповідання, відро, дерево, дівчинка, вікно, двері, сосна, дошка, гривня, учень, парта.

В і з ь м и д о у в а г и! Слово гривня відмінюється, як вишня.

2. Одне словосполучення (на вибір) введи в речення.

181. 1. Прочитай початок розповіді і розглянь малюнок.

У неділю вранці Мишко, Юрко та Василько вирушили до лісу по опеньки. Найбільше радів прогулянці Васильків Рябко, який гасав навколо по кущах.

Хлоп’ята йшли туди, де кілька років тому вирубали ділянку лісу. Раптом Рябко насторожився, загарчав і кинувся в гущавину…

2. За поданим початком і малюнком склади і запиши твір. Використай у розповіді іменники у родовому відмінку.

182. 1. Прочитай. Визнач, який це текст — розповідь, опис чи міркування. Свою відповідь обґрунтуй. Які висновки можна зробити на основі наведеного в тексті порівняння?

Як відомо, відмінків у іменників усього сім. І самі вони не справляються з великою кількістю значень, які потрібно передати. І тоді на підмогу відмінкам приходять прийменники, щоб виразити найрізноманітніші відтінки думки.

Порівняй, наприклад, форми слова світанок, що мають часове значення, без прийменників і з прийменниками: світанком — до світанку, перед світанком, протягом світанку, під час світанку, після світанку.

За Ігорем Вихованцем

2. Пригадай, у якому відмінку іменники вживаються без прийменників і в якому — лише з прийменниками.

3. Перевір свої міркування за допомогою поданих далі відомостей.

У називному відмінку іменники вживаються без прийменників, а в місцевому — тільки з прийменниками. В інших відмінках іменники можуть уживатися без прийменників і з прийменниками (в, з, на, під, від, перед, за, при, між, біля, через, для та ін.).

183. 1. Прочитай текст. Що ти ще знаєш про Пласт? Які інші дитячі організації тобі відомі? Яка з них тобі найбільше до вподоби?

ЩО ТАКЕ ПЛАСТ?

Так називається організація української молоді. Вона створена для патріотичного, фізичного, культурного та екологічного виховання. Її члени бережуть традиції предків, знайомляться з історією, культурою свого народу. Вони також займаються спортом, удосконалюють свої моральні і духовні якості. Щороку Пласт організовує близько 80 таборів. Це сплави по річках, підводне плавання, мандрівки у гори, навчання народних промислів тощо.

2. Визнач відмінки іменників. З іменниками у яких відмінках вжито прийменники? Яку роль у вираженні значень відмінків відіграють прийменники?

3. Встанови схематичний зв’язок між словами перших двох речень.

184. 1. Прочитай текст української народної пісні. Про що в ній розповідається? Чи любить козак свою Батьківщину? З чого це видно?

Стоїть явір над водою, в воду пох..лився;

на козака пригодонька: козак зажурився.

Ой поїхав з України козак молоденький —

оріхове сіделечко ще й кінь вороненький.

Ой поїхав на чужину та там і загинув,

свою рідну Україну навіки покинув.

Зв..лів собі насипати в..соку могилу,

зв..лів собі посадити ч..рвону калину.

«Будуть пташки пр..літати, калиноньку їсти,

будуть м..ні принос..ти з України вісті!»

2. Визнач відмінок іменників, що вжиті з прийменниками.

3. З’ясуй, які букви пропущені в словах. Написання яких слів можна пояснити за допомогою правил?

185. 1. Прочитай текст. Спиши, вставляючи замість крапок потрібні за змістом прийменники. При потребі користуйся довідкою. Простеж, у яких відмінках іменники вживаються з прийменниками.

Запорозький флот інколи мав … сотні морських чайок і був грізною зброєю … боротьбі … ворогом. Майже кожен … відомих гетьманів приділяв велику увагу будівництву чайок. Перші згадки … морські походи запорожців припадають … часи Дмитра Вишневецького. Козаки нападали … турецькі й татарські міста, визволяли невільників, вели успішну боротьбу … султанським флотом. Голосний відгомін … це дійшов … нас … народних думах, баладах і легендах.

За Михайлом Слабошпицьким

С л о в а д л я д о в і д к и: із, до, про, в, з, у, на.

2. Іменники зброя, місто постав у різних відмінкових формах однини, добери до них по три-чотири спільнокореневих слова. Запиши.

186. 1. Прочитай. Доведи, що це текст, а не окремі речення.

Дивовижні риби живуть у країнах Південної Азії. Вони часто прогулюються по рисових плантаціях, лазять по деревах із спритністю ящірок. Відчувши небезпеку, ці риби зариваються в мулистий ґрунт. Місцеві рибалки викопують їх прямо із землі або ж струшують з дерев.

2. Визнач, у якому відмінку вжито виділені іменники. Які закінчення вони мають?

З а п а м’ я т а й! У місцевому відмінку множини іменники мають закінчення -ах (-ях): у вікнах, по морях, на дорогах, на лініях.

Не плутай з російською мовою, де іменники з прийменником по мають закінчення -ам (-ям).

Розрізняй

українською:

російською:

по поля́х

по поля́м

по берега́х

по берега́м

по го́рах

по гора́м

187. Прочитай текст. Визнач відмінок іменників, звертаючи увагу на їх закінчення. Спиши, ставлячи виділені іменники у місцевому відмінку (використай для цього прийменники по, на, в). Познач закінчення іменників.

Туристи — непосидючий народ. Мандрують вони містами і селами, лісами і горами, спускаються бурхливими річками. Використовують для цього різний транспорт — їдуть потягами й автобусами, велосипедами і мотоциклами, пливуть плотами й човнами, ідуть пішки. У дорозі туристи збагачуються незабутніми враженнями.

188. 1. Прочитай текст. Визнач відмінок іменників, вжитих у множині.

На деяких в..ршин… гір Копетда́гу, що в Туркменії, росте незвичайний чагарник. Його щільно сплетені ст..блини утворюють щось подібне до великих подушок. Та спати на цих «подушк..» не дуже зручно, бо вони такі тв..рді, що на них не залишається сліду навіть від кінських копит.

2. Спиши, вставивши пропущені букви. Поясни написання слів.

189. 1. Дай письмові відповіді на запитання, вживаючи іменники у місцевому відмінку множини.

1. По чому рухаються пароплави, автомобілі, поїзди? 2. На чому літають люди в різні куточки нашої планети? 3. Коли літають у пошуках здобичі сови, кажани? 4. На яких деревах ростуть шишки?

2. З якими прийменниками вживаються іменники у місцевому відмінку?

Запитання і завдання для повторення

1. Які чергування приголосних і голосних відбуваються при відмінюванні іменників в однині?

2. Іменники якого роду і в яких відмінках мають різні закінчення? Наведи приклади.

3. У яких відмінкових формах іменників відбувається подовження кінцевих приголосних звуків основи?

4. Які закінчення мають іменники в називному відмінку множини? Познач основу і закінчення у слові гаї.

5. Які закінчення мають іменники в родовому відмінку множини? А які — в знахідному відмінку множини? Наведи приклади. Визнач відмінок виділених іменників у таких реченнях: 1. Серед кущів ліщини ми помітили наших однокласників. 2. Гіллясті сосни глушили маленькі берізки, що росли поряд з ними.

6. Які закінчення мають іменники в орудному відмінку множини? У яких словах закінчення позначається на письмі буквами -ами, а в яких ями?

7. Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити