Українська мова 4 клас - М.С. Вашуленко - Освіта - 2015 рік

РОЗДІЛ 4 СЛОВО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИСЛІВНИК

§ 46. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

Які основні ознаки прислівника як частини мови?

Прислівник — незмінна частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована, і відповідає на питання як? де? куди? коли?

323. 1. Прочитай. Зверни увагу на форми дієслів і пов’язані з ними прислівники.

Мелодійно розливається дзюрчання струмка.

Мелодійно розливалося дзюрчання струмка.

Мелодійно розливатиметься дзюрчання струмка.

Мелодійно розливаються веселі струмки.

Мелодійно розливалися веселі струмки.

Мелодійно розливатимуться веселі струмки.

2. Визнач час і число дієслів, із якими поєднаний прислівник мелодійно.

3. Зроби висновок про те, чи змінювалося дієслово в кожному з речень. А прислівник?

Запам’ятай! Прислівники не змінюються.

Візьми до уваги! Прислівники не мають закінчень, тому що вони не змінюються. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфіксами: рано, навесні.

324. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте й відгадайте загадку. Про які види транспорту йдеться в тексті?

Пасажирів і вантаж

відвезе він вчасно враз,

Пливе, їде та летить —

всюди швидко він домчить.

Наталя Мажиріна

трамвай

тролейбус

2. Розкажіть одне одному про свій улюблений вид міського транспорту. Яких правил поведінки необхідно дотримуватися в ньому?

3. Знайдіть у загадці прислівники. Обґрунтуйте свою думку.

4. Випишіть прислівники за абеткою. Назвіть питання, на які вони відповідають.

325. 1. Прочитай прислів’я і приказки. Поясни їхній зміст.

1. Недовго думав, а добре сказав. 2. Говори, та назад озирайся. 3. Вчинки говорять голосніше, як слова. 4. Добрі справи довго пам’ятають, а лихі ще довше. 5. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. 6. Красно говорить приятель, а правду каже неприятель. 7. Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш.

2. Спиши. Підкресли прислівники. Обґрунтуй свою думку.

3. Поясни роль прислівників у прислів’ях і приказках.

4. Розбери за будовою прислівники недовго, добре.

Так ми говоримо! Красно говорити — гарно говорити.

Яка роль прислівників-синонімів у мовленні?

326. 1. Прочитай і порівняй вірші. Поясни, що їх об’єднує. Які слова вжито у вірші в переносному значенні?

1. Все радіє, живе і співа навкруги,

ніби дихають луки і ниви,

і в струмки обертаються білі сніги,

і торкочуть. Як голуби сиві.

Олександр Олесь

2. Ходить травень по траві

з сонечком на голові,

розмальовує навколо

синьо, біло, волошково.

Вадим Крищенко

2. Назви прислівники, які використали поети. Поясни їхню роль у віршах.

3. Випиши з віршів прислівники-синоніми. Добери зі словника синонімів і запиши ще кілька синонімів до них.

4. Розкажи, яку ілюстрацію ти намалюєш до другого вірша. Опиши її усно, уживаючи прислівники синьо, біло, волошково.

327. 1. Добери до поданих прислівників синоніми. Запиши їх.

Чудово, уміло, радісно, довго, ясно, ніжно, любо, швидко, казково.

2. Поясни, які з поданих і дібраних прислівників можна використати в розповіді про веселку. Склади й запиши розповідь про це явище природи, уживаючи прислівники.

328. 1. Прочитай. Поясни, що означають подані вислови. За потреби скористайся довідкою.

Напа́м’ять

Опинитися просто неба, намокнути до останньої нитки, тікати з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу, вивчити дуже добре.

Слова для довідки: безмежно, безкінечно, дуже міцно, безпробудно, наскрізь, зовсім, дуже швидко, безупинно, повільно, невпевнено, надворі, напам’ять, розкішно, багато.

Впере́д

(упере́д)

Наза́д

2. Добери до поданих висловів прислівники- синоніми. Запиши їх через тире.

3. Поясни роль прислівників-синонімів у мовленні.

Яка роль прислівників-антонімів у мовленні?

Візьми до уваги! Серед прислівників є слова з протилежним значенням — антоніми. Наприклад: унизу — угорі, рано —

пізно, весело — сумно, спереду — ззаду.

ззаду

329. 1. Прочитай уривок із тексту.

Повільно надходив вечір. Сонце вже старанно готувало собі вогняну постіль десь на самому краєчку неба. А вітер тихенько заснув ще раніше, бо жоден листочок уже не ворушився на дереві (За Юрієм Старостенком).

2. Випиши прислівники. Обґрунтуй свою думку.

3. Добери до них прислівники, протилежні за значенням.

4. Назви синоніми до прислівників повільно, старанно.

330. 1. Прочитай вірш про народні прикмети. Перевір їх при нагоді.

УКРАЇНСЬКІ ПРИКМЕТИ

Сьогодні добре знають люди,

яка погода завтра буде,

бо теле- й радіопрогноз

підкаже — спека чи мороз.

В старі ж часи, і це знаменно, —

діди й бабусі наперед

прогнозували достеменно

погоду з безлічі прикмет:

як місяць гострий — на негоду,

як рівний — на ясну блакить,

щербатий — то відомо зроду,

що незабаром задощить.

Якщо з рогами він крутими,

то знай — невдовзі дощ ітиме;

з положистими заяснів —

чекати слід погожих днів.

Дмитро Білоус

Святослав Горбенко. Зоряна ніч

2. Випиши з вірша прислівники з протилежним значенням. Поясни роль прислівників-антонімів у вірші.

3. Добери антоніми до прислівників ясно, рівно. Запиши пари прислівників-антонімів.

331. Попрацюйте в парах! 1. Відновіть прислів’я, поєднавши обидві частини. Поясніть їхній зміст. Запишіть за зразком.

Густо дивиться, а рідко бачить.

Густо дивиться,

Всяк розумний по-своєму:

один спершу,

Письменний бачить

уночі більше,

як неписьменний удень.

а другий потім,

а рідко бачить.

Говорить прямо,

М’яко стеле,

Краще нині горобець,

Спочатку густо,

як завтра голубець,

а потім пусто,

а робить криво,

та твердо спати.

2. Підкресліть у прислів’ях прислівники-антоніми. Обґрунтуйте свою думку.

332. 1. Прочитай і відгадай загадку. Назви слова, які допомогли тобі визначити слово-відгадку.

Насупилось небо, і плаче хмаринка, а поле сміється щасливо і дзвінко, бо сльози хмаринки несуть урожай.

Як сльози ці звуться? Ану, відгадай.

2. Назви прислівники, які поєднуються з тим самим дієсловом, відповідають на однакові питання і виконують роль другорядних членів речення.

3. Випиши ці прислівники разом із дієсловом, яке вони пояснюють.

Прислівники, які пояснюють у реченні те саме дієслово і відповідають на однакові питання, є однорідними другорядними членами речення.

333 1. Прочитай висловлювання. Поясни, як ти їх розумієш.

1. Добре говорити — означає просто добре думати вголос. 2. Оратором є лише той, хто в змозі говорити з кожного питання гарно, вишукано і переконливо… 3. Говорити багато й добре — дар гострого розуму, говорити мало й добре є ознакою мудрого. 4. Талант ніколи не говорить трьох слів там, де досить двох. 5. Стислість корисна завжди і всюди.

Слово про слово

Ора́тор — людина, яка вміє гарно й переконливо говорити, виголошувати промови; промовець, красномовець.

2. Спиши висловлювання. Підкресли в них прислівники.

3. Визнач, які з прислівників є однорідними другорядними членами речення.

334. 1. Прочитай речення. Поміркуй, якими однорідними другорядними членами речення, вираженими прислівниками, можна його доповнити.

Під час розмови необхідно … і … добирати слова, … і… викладати думки, … і… вимовляти кожне слово, … і … передавати голосом запитання, здивування, різні почуття, … і … доводити свою думку до кінця.

2. Запиши це речення, уставляючи потрібні прислівники. За потреби користуйся словами з довідки.

Слова для довідки: чітко і виразно; вдумливо і точно; логічно і правильно; спокійно і послідовно; виразно й інтонаційно.

3. Усно склади висловлювання за поданим початком, уживаючи однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.

Під час розмови потрібно…

335. 1. Випиши з підручника «Літературне читання» п’ять речень з однорідними другорядними членами, вираженими прислівниками. Підкресли їх.

2. Склади усну розповідь про те, як визначати однорідні члени речення, виражені прислівниками.

Яка роль однорідних членів речення, виражених прислівниками?

336.1. Прочитай початок казки. Добери до неї заголовок.

2. Відшукай у тексті однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Обґрунтуй свою думку.

Щовечора, коли сонце повільно і величаво ховалося за високі гори на спочинок, у ліс непомітно і тихо приходила темна ніч. Тоді світлячок ледь чутно і поспіхом вибирався на високий пеньок край лісової стежини. Він жваво, але обережно підіймав ліхтарик. Його жовтогарячі промінці всю ніч освітлювали стежину. По ній крадькома і безшумно ходили мешканці лісу, аж поки червоне сонце знову не з’явилось із-за шпилів далеких гір (За Василем Мельником).

3. Випиши за зразком прислівники разом із дієсловами, які вони пояснюють.

 як? як?

Повільно і величаво ховалося.

4. Розглянь малюнок. Усно склади продовження казки. Уживай прислівники.

337. 1. Прочитай поради.

Поміркуй, друже, над значенням слова вчитися. Воно означає вчити себе. Якщо вчитимеш себе сам і робитимеш це старанно, сумлінно, наполегливо, то й навчишся всього швидко, і працюватимеш якісно. Щоденно розвивай свої здібності. Щодня роби для себе, нехай маленьке, але відкриття.

2. Спиши. Зверни увагу на розділові знаки між однорідними членами речення, вираженими прислівниками.

3. Підкресли прислівники. Поясни їхню роль у реченнях.

4. Розбери за будовою виділені прислівники.

Візьми до уваги! Між однорідними членами речення, вираженими прислівниками, які вимовляють із перелічувальною інтонацією, потрібно ставити кому.

338. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок. Поясни свій вибір.

Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно й ненастанно політь бур’ян. Чистіша від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям.

Максим Рильський

2. Випиши речення з однорідними членами, вираженими прислівниками.

3. Побудуй звукові моделі прислівників пильно, слухняно.

Яка роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах?

339. 1. Розкажи, що ти знаєш про сезонні зміни в природі.

2. Доповни речення, використовуючи прислівники з довідки.

Взимку надворі … , а влітку — … . Це тому, що взимку сонце … буває на небі, … ходить над землею і … гріє. Коли сонце ходить по небу … , то довгі тіні посилає, а коли … , то короткі. Ночі довгі, а дні короткі — … , дні довгі, а ночі короткі — … .

Слова для довідки: взимку, влітку, тепло, холодно, високо, низько, недостатньо, недовго.

3. Запиши текст. Доведи, що він є науково-популярним.

340. Попрацюйте разом! 1. Пригадайте вивчене на уроках природознавства. Назвіть перші весняні квіти. Яку з рослин ви хотіли б описати? Чому? Поясніть свою думку.

2. Складіть і запишіть описи (художній і науковий) ранньо-квітучої рослини (на вибір). Пам’ятайте про розбіжність між художнім і науковим описами.

3. Уживайте в текстах прислівники холодно, вогко, дружно, уранці, опівдні, напровесні, згори, знизу, густо, м’яко, позаду.

341. 1. Склади й запиши розповідь про те, як треба поводитися в гостях.

2. Назви прислівники, які «допомогли» тобі скласти розповідь. Поясни роль прислівників у складеному тексті.

3. Підкресли вжиті в розповіді прислівники. Розбери їх за будовою.

Як пишуть найуживаніші прислівники?

342. 1. Прочитай і відгадай загадку.

Навесні — веселить, улітку — холодить, восени — годує, узимку — гріє.

2. Назви прислівники, використані в тексті загадки. Зроби висновок про правопис цих прислівників.

3. Склади з усіма чотирма прислівниками речення, що утворили б текст. Запиши складений текст.

4. Поясни, який цей текст — науковий чи художній. Обґрунтуй свою думку.

343. 1. Прочитай афоризми Григорія Сковороди. Поясни їхній зміст.

1. Більше думай і тоді вирішуй. 2. Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати — це наполовину завершити. 3. Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх чеснот. 4. Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий. 5. Копай усередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і сусідську.

Слово про слово

Афори́зм — думка, стисло висловлена в дуже виразній формі.

Чесно́ти — доброчесність, порядність.

2. Спиши висловлювання Григорія Сковороди. Підкресли в них прислівники. Обґрунтуй свою думку.

3. Поясни правопис виділених прислівників.

344. 1. Прочитай народні прикмети. Перевір їх при нагоді.

1. Вітер дме ввечері — з’явиться вода вдень. 2. Рання весна обіцяє влітку багато похмурих днів. 3. Навесні хмари пливуть високо — на теплу і ясну погоду. 4. Сніг тане швидко, і вода біжить дружно — чекай мокрого літа. 5. Туман над водою довго-довго не розходиться — буде гарна, суха погода. 6. Якщо початок травня холодний, то наприкінці місяця буде тепло. 7. Якщо гуси летять високо — води буде багато, а якщо низько — мало. 8. Кажани ввечері густо літають — завтра буде гарна погода.

Вве́чері

(уве́чері)

вдень

(удень)

2. Випиши прислівники.

3. Розбери за будовою прислівники швидко, вранці, наприкінці.

4. Із прислівником уранці склади й запиши речення.

Вра́нці

(ура́нці)

345. 1. Заміни вислови одним словом — прислівником. У разі потреби використовуй слова з довідки.

Перший раз брати участь у конкурсі; переганяти один одного під час бігу; повертатися додому тоді, коли й обіцяв; повідомити про щось раніше зазначеного часу; перебувати просто неба; рухатися нога в ногу; берегти, як зіницю ока.

Слова для довідки: заздалегідь, вперше, наввипередки, своєчасно, надворі, одночасно, дбайливо.

2. Запиши прислівники. Поясни їхній правопис. Запам’ятай написання цих прислівників.

3. Склади й запиши речення з прислівниками поволі, вперше, надворі.

4. З якими дієсловами поєднано ці прислівники у складених вами реченнях?

За якими ознаками визначають прислівник серед інших частин мови?

346. 1. Прочитай текст.

Весна щедро розсипає свої різнокольорові подарунки.

Ось із-під листка радісно блиснув пролісок. Де-не-де ласкаво простягає свої волохаті пелюстки до сонечка ліловий сон. Гордо підняли квіти свої очі-озерця, неначе шматочок неба спеціально впав на землю (За «Народним календарем»).

Слово про слово

Ліло́вий — кольору бузку або фіалки; світло-фіолетовий, бузковий, фіалковий.

2. Випиши з тексту словосполучення дієслово + прислівник.

3. Розкажи, за якими ознаками ти визначаєш прислівники. Поясни роль прислівників у тексті.

347. 1. Прочитай висловлювання. Поміркуй, яке значення для людини має вивчення рідної мови. Спиши речення.

Що глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, то сприйнятливішою вона стає до гри відтінків рідного слова, то підготовленіший її розум до опанування мов інших народів, то активніше сприймає серце красу слова (Василь Сухомлинський).

2. Доведи, що виділені слова є прислівниками. Підкресли їх. Поясни роль цих прислівників у реченні.

3. Розбери за будовою прислівник глибше.

348. Попрацюйте в парах! 1. Накресліть у зошиті таблицю. Заповніть її.

Частина мови

Прислівник

Змінна чи незмінна?


Що називає?


На які питання відповідає?


3 якою частиною мови найчастіше пов’язана в реченні?


Яким є членом речення?


2. Розкажіть одне одному про основні ознаки прислівника як частини мови.

3. Доберіть і запишіть п’ять прислівників, які називають місце дії і відповідають на питання де?

4. Поставте наголос у словах.

349. 1. Прочитай текст. Доведи, що він належить до науково-популярних.

Є у циклону супротивник — антициклон. Антициклон завжди рушає назустріч або навздогін лютому циклону. А зустрівши, вступає з ним у бій. Б’ються вони завзято, до повної перемоги. Зазвичай переможцем буває антициклон. Він завжди приносить із собою гарну погоду: влітку — теплу й тиху, взимку — ясну й морозну (За книгою «Погода на планеті»).

2. Назви вжиті в тексті прислівники.

3. Випиши з тексту словосполучення дієслово + прислівник, ставлячи питання від дієслова до прислівника.

350. 1. Склади й запиши казку про прислівник і його роль у мовленні.

2. Підкресли прислівники, ужиті в тексті. Доведи свою думку. Поясни роль прислівників у складеному тексті.

3. Розбери чотири прислівники за будовою.

Запитання і завдання для повторення

1. Доведи, що виділені в реченнях слова є прислівниками.

Бесіди багато, а розуму мало.

Говорить прямо, а робить криво.

Говори з іншим менше, а з собою більше.

2. Розподіли подані прислівники за групами (за питаннями) і запиши їх: сьогодні, напам’ять, вгорі, зараз, надзвичайно, зсередини, зранку, наполегливо, довкола, опівночі, праворуч, доцільно.

3. Поясни, чому прислівники не мають закінчень.

4. Розбери за будовою прислівники щоденно, навесні, найзручніше.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити