Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

ДОДАТОК

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТАБЛИЦІ

Подані таблиці містять теоретичний матеріал, який необхідно знати. Користуючись ними, ви підготуєтесь до опитування, самостійно перевірите рівень своїх знань, пригадаєте вивчене протягом року. Із таблицями 1-5 попрацюйте таким чином: затуліть аркушем паперу сторінку підручника так, щоб залишилася видимою тільки ліва колонка. Спробуйте дати визначення до поданих понять. Змогли це зробити, не заглядаючи під аркуш? Отже, ви маєте добрі знання! Якщо ви можете ще самостійно навести приклади до визначень — вітаємо! Ви добре усвідомили те, що вивчали.

Таблиця 6 указує, на яких сторінках можна знайти правило з орфографії чи пунктуації. Якщо ви не пригадуєте його — зверніться до зазначеної сторінки. Бажаємо успіхів!

Таблиця 1

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 3 РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Види мовленнєвої діяльності

Слухання і розуміння, говоріння, читання, письмо

Текст

Ряд пов’язаних за змістом речень, розташованих у потрібній для розкриття теми послідовності

Тема тексту

Те, про що розповідається у тексті

Основна думка тексту

Те, що стверджується в тексті; та проблема, над якою автор змушує нас замислитись

Стилі мовлення

Науковий, художній, публіцистичний, офіційно-діловий, розмовний


Ситуація спілкування

Певне місце й умови, в яких відбувається спілкування. Відповідно до ситуації спілкування обирається стиль і тип мовлення, обмірковується вживання тих чи інших слів

Типи мовлення

Розповідь, опис, роздум

Текст-розповідь

Містить розповідь про подію, факт, явище. Складається з таких частин: початок дії, розвиток дії, завершення дії

Текст-опис

Містить загальні відомості про предмет, враження від нього; у тексті розкриваються найхарактерніші ознаки предмета та дається оцінка йому

Текст-роздум

Містить твердження, міркування, докази і висновки щодо якогось явища, події чи вчинку

Таблиця 2

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ

Синтаксис

Вивчає словосполучення, речення, текст

Пунктуація

Вивчає правила вживання розділових знаків

Словоспо

лучення

Складається з двох або кількох слів, одне з них — головне, інше — залежне. Слова у словосполученні зв’язані за змістом і граматично або тільки за змістом

Зелений гай, вийти на вулицю, бігти стрімголов

Речення

Слово або група слів, що виражають відносно закінчену думку. Слова у реченні зв’язані за змістом і граматично

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді (М. Стельмах)

Граматична

основа

речення

(головні

члени

речення)

Підмет (хто? що?) і присудок (що зробив? що робить? що буде робити підмет? який він є? хто він є?). Підмет при виконанні синтаксичного розбору речення підкреслюється однією, а присудок — двома прямими лініями

Забіліли сніги навколо Києва (О. Довженко)


Таблиця 3

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Фонетика

Вивчає звуки мови, їх творення, класифікацію

Орфоепія

Вивчає правила вимови і наголошування слів

Графіка

Вивчає способи позначення звуків на письмі

Орфографія

Вивчає правила написання слів

ЗВУКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1.     Скільки голосних звуків в українській мові?

2.     Скільки приголосних звуків в українській мові?

3.     Які дзвінкі приголосні не мають пари серед глухих приголосних?

4.     Який глухий приголосний не має пари серед дзвінких?

5.     Який приголосний завжди м’який?

6.     Які приголосні не бувають м’якими?

7.     Скільки букв в українському алфавіті?

8.     Яка п’ята літера в українському алфавіті?

9.     Які букви позначають два звуки?

10.     Яка буква не позначає звука?


Таблиця 4

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


Лексикологія

Наука, що вивчає сукупність усіх слів мови

Фразеологія

Наука, що вивчає фразеологізми

Лексика

Словниковий склад мови


Однозначні

слова

Мають одне лексичне значення

Іменник, місто

Багатозначні

слова

Мають кілька лексичних значень

Земля, клас, голова

Переносне значення слів

Образні назви за подібністю

Гострий ніж — гострий погляд, черствий хліб — черства людина

Незапозичені

слова

Це слова, спільні для багатьох слов’янських мов, і слова, властиві тільки українській мові

Рука, годинник, мрія

Іншомовні

слова

Запозичені з інших мов

Дилер, футбол, бюро

Загальновживані слова

Це слова, відомі всім носіям мови

Ріка, село, криниця

Терміни

Спеціальні слова, які вживають для точного найменування наукових понять

Синтаксис, координатний промінь, звичайний дріб

Професійні

слова

Вживаються в мовленні людей певної професії

Діагноз, препарат, ін’єкція, вакцинація — слова, що вживаються медпрацівниками

Діалектні

слова

Вживаються лише мешканцями певної місцевості

Когут (півень), бараболя (картопля)

Застарілі

слова

Виходять чи вийшли з ужитку через те, що зникли предмети й поняття, які вони позначали

Волость, писар, десниця (права рука)

Неологізми

Нові слова, які виникають у мові для позначення предметів і понять, що з’являються

Блог (Інтернет- щоденник), чат (інтерактивне спілкування у реальному часі, наприклад, у мережі Інтернет)

Омоніми

Однакові за звучанням, але зовсім різні за значенням

Коса (дівоча) — коса (знаряддя), орел (птах) — Орел (місто)

Синоніми

По-різному називають предмет, ознаку чи дію і відрізняються відтінками лексичного значення

Хоробрий, сміливий,

безстрашний,

відважний

Антоніми

Мають протилежне лексичне значення

Малий — великий, добрий — злий

Фразео

логізми

Стійкі сполучення слів

Ні в тин ні в ворота, манна небесна, ахіллесова п’ята

Таблиця 5

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити