Українська мова 5 клас (з навчанням російською мовою)

§ 1. Значення мови в нашому житті. Українська мова — державна мова України

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

§ 2. Значущі частини слова

§ 3. Ненаголошені голосні в коренях слів

§ 4. Частини мови. Іменник

§ 5. Прикметник

§ 6. Займенник. Числівник

§ 7. Дієслово. Прислівник

§ 8. Прийменник. Сполучник

СИНТАКСИС. ПУНКТАЦІЯ

§ 9. Словосполучення. Головне і залежне слова у словосполученні

§ 10. Речення. Граматична основа речення

§ 11. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення

§ 12. Головні члени речення

§ 13. Другорядні члени речення.Речення поширені і непоширень Порядок слів у реченні

§ 14. Однорідні члени речення

§ 15. Двокрапка і тире при однорідних членах речення

§ 16. Речення із звертанням

§ 17. Речення із вставними словами

§ 18. Складне речення.Кома між частинами складного речення

§ 19. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 20. Діалог

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї

§ 22. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які

§ 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних

§ 24. Вимова [г] і [ґ]

§ 25. Знаки письма. Алфавіт

§ 26. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад

§ 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі

§ 28. Ненаголошені голосні в коренях слів

§ 29. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 30. Позначення м’якості приголосних на письмі

§ 31. Сполучення йо, ьо

§ 32. Правила вживання апострофа

§ 33. Чергування [у] — [в], [і] — [й]

§ 34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних

§ 35. Бимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними

§ 36. Спрощення у групах приголосних

§ 37. Букви і в словах іншомовного походження

§ 38. Подвоєні букви у словах іншомовного походження

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 39. Лексичне значення слова.

§ 40. Пряме і переносне значення слова

§ 41. Лексика за її походженням. Власне українські слова

§ 42. Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова

§ 43. Застарілі слова. Неологізми

§ 44. Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів

§ 45. Синоніми. Антоніми

§ 46. Фразеологізми

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 47. Основа слова і закінчення змінних слів

§ 48. Корінь, суфікс, префікс — значущі частини слова

§ 49. Способи творення слів

§ 50. Чергування [о] — [о], [е] — [i], [е] — [и]

§ 51. Чергування [о], [е] з [і]

§ 52. Чергування [о] — [е] після ж, ч, ш,й

§ 53. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова

§ 54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів

§ 55. Зміни приголосних при творенні нових слів

§ 56. Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні

§ 57. Правопис слів із пів-, напів-, полу-

§ 58. Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-)

§ 59. Правопис префксів роз-, без-

§ 60. Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі-

§ 61. Дефіс у складних словах

ДОДАТОК

Українсько-російський словник

Тлумачний словник


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити