Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


Основні поняття до розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»


Види речень


Синтаксис — це розділ науки про мову, що вивчає будову словосполучень і речень.

Словосполучення, як і слово, називає предмет, ознаку або дію. Воно складається з головного та залежного слова. Залежне слово уточнює і конкретизує значення головного слова.

Речення — це слово або кілька слів, пов’язаних за змістом і граматично. Речення виражає закінчену думку. Воно інтонаційно завершене.

Головні члени речення

Другорядні члени речення

підмет

присудок

означення

додаток

обставина

хто?

що?

що робитъ підмет? що з ним робитъся? який він є? що він є?

який?

чий?

котрий?

кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на (у) кому? на (у) чому?

де? куди? звідки? коли? чому? як?

Звертання та вставні слова не є членами речення.

Звертання називає того, до кого звертаються.

Вставні слова — це слова, що виражають ставлення мовця до висловлюваного.

Пряма мова — точно відтворене висловлювання певної особи, передане від її імені.

Діалог — це розмова двох осіб.

Завдання для самоперевірки

211 Виберіть правильну відповідь.

1. Дієслівне словосполучення — це А українська мова Б слухати уважно В дуже високо

2. НЕ є словосполученням поєднання слів у рядку А цікава розповідь Б читати цікаву книжку В ліси і гори

3. За емоційним забарвленням речення поділяються на А прості та складні Б розповідні й окличні В окличні та неокличні

4. Запитання міститься в А питальних реченнях Б спонукальних реченнях В розповідних реченнях

5. У реченні Мовчанка гнів гасить підметом є слово А мовчанка Б гнів В гасить

6. Граматична основа речення складається з двох членів у рядку А Від добра добра не шукають.

Б Язик до Києва доведе.

В Щастя завжди треба виборювати.

7.       У реченні Всяка пташка своє гніздо знає виділене слово є

А додатком Б підметом В означенням

8.       Звертання в реченні є в рядку

А Поблискують черешеньки в листі зелененькім.

Б Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина.

В Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко.

9.       Однорідні члени речення є в рядку

А Була весна весела, щедра, мила.

Б Людський пісенний світ розпочинається з маминої співанки.

В Мама співає дитині першу пісню, мама відводить уперше до школи.

10.     Складне речення

А має одну граматичну основу Б не має жодної граматичної основи В має дві та більше граматичних основ

11.     Пряма мова береться в

А дужки Б лапки

В тире з обох боків

12.     Діалог — це

А різновид прямої мови, що передає розмову двох осіб Б приблизно передане висловлювання певної особи В складне речення

212 Складіть 5-6 речень за малюнками. Запишіть їх, підкресліть головні та другорядні члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити