Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 33 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків


Запам’ятаймо!

Дзвінкі приголосні звуки завжди вимовляються дзвінко в кінці та в середині слова: народ [народ], гриб [гриб], дудка [дудка], ніжка [н іжка].

Виняток становить [г], який перед [к], [т] змінюється на [х]: легко [лехко], вогко [вохко], нігті [н іхт і], кігті [к’іхт і].

304 Прочитайте вірші, чітко вимовляючи приголосні звуки.

Стоять під снігом сосни сонно,

сидять на соснах снігурі.

Санчата на ставок з розгону

скотились весело з гори.

Н. Забіла

Туман в траві стеріг отару.

Не дасть отару на поталу.

А тут над ставом засвітало,

отара — є, туман — розтанув.

М. Дубов

305 Прочитайте скоромовки. Шиплячі вимовляйте твердо.

Чайці чапля чемно мовить:            Щиглі в кущах пищали,

— Чорногуз пішов на лови.            Щоранку сповіщали:

Чимчикує він до ставу                   «В кущах вітрище свище,

через лози кучеряві.                      Гуляє морозище».

О. Кононенко                                                           Г. Бойко

306    Спишіть вірш. Поясніть правопис сумнівних приголосних і голосних, що виділені.

Легко, легко, аж несміло,             І на липі спочивали.

Листям липа шелестіла.               Як лелеки полетіли,

Два лелеки пролітали                  Липа — вслід їм шелестіла.

Г. Чубач

Запам’ятаймо!

У вимові приголосні звуки можуть уподібнюватися. Уподібнення — це наближення звучання одного звука до іншого.

Внаслідок уподібнення

глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий:

боротьба [бород ба]

 просьба [проз ба]

попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного:

пісня [п’іс’н’а]

кузня [куз’н’а]

різні [різні]

у вимові близькі

звуки вимовляються

як один подовжений

звук:

берешся

[беирес’:а]

сердиться

[сердиец’:а]

Для правильного написання слова з уподібненими приголосними потрібно змінити слово або дібрати спільнокореневе, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний: боротьба — боротися, легко — легенько.

307    Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких відбувається уподібнення приголосних.

Безшумний, сережка, вокзал, ложка, шибка, на дошці, миєшся, робиться, швидко, стежка, скибка, футбол, принісши.

308    Спишіть вірш-загадку, вибираючи з дужок потрібну букву.

Стрімко вибігли на гору

Дощик їм полоще кі(с, з)ки.

Дві подру(ж, ш)ки білокорі.

 Звуть цих подружок бері(з, с)ки.

309 Розгадайте ребуси. До слів-відгадок доберіть слова, які б пояснювали правопис сумнівного приголосного.

Запам’ятаймо!

Звук [ф] потрібно вимовляти чітко й не плутати з вимовою буквосполучення хв.

310     1. Прочитайте слова.

Марфа, жирафа, портфель, рафінад, телефон, фабрика, Федір, фільм, фіранка, форма, фургон, шафа.

2. Спишіть. Підкресліть слова, у яких є [ф’].

Запам’ятаймо!

Написання

Вимова

букво

сполучення

приклад

звуко

сполучення

приклад

шся

милуєшся

[с+:а]

[миелуйес’:а]

тськ

братський

[ц’к]

[брац’кий]

дств

людство

[цтв]

[л’уцтво]

чн

сонячний

[шн]

[сон’ашний]

тч

вітчизна

[ч:]

[в’іч:йзна]

чц

у сорочці

[ц’:]

[у сороц’:і]

ться

навчиться

[ц’:а]

[навчиц’:а]

зш

зшити

[ш:]

[ш:ити]

311    Виконайте тестове завдання.

Правильну вимову відображає фонетична транскрипція в рядку А знайомишся [знайоми’шс’а]

Б пишеться [пишеит’с’а]

В у річці [у р’іц’:і]

312    1. Відтворіть подані слова у звуковому записі за зразком. Поясніть, що відбувається внаслідок уподібнення приголосних.

Зразок. Пісня [п’існ+а].

Вісті, свято, камінці, пісня, цвях, гості.

2. Складіть і запишіть з поданими словами речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити