Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 44 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

 

Запам’ятаймо!

В українській мові м’які і пом’якшені приголосні між двома голосними вимовляються подовжено і на письмі позначаються двома однаковими буквами:

1)          в іменниках середнього роду на я: волосся, вугілля, обличчя, узбережжя, узвишшя;

2)          в іменниках жіночого роду, що закінчуються на приголосний, у формі орудного відмінка (тобто відповідають на питання ким? чим?): ніччю (ніч), роллю (роль), міддю (мідь). Але в словах, що закінчуються на два приголосні, подовження не відбувається: повість — повістю, жовч — жовчю;

3)          у словах Ілля, суддя, стаття, рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню;

4)          подовжується м’який приголосний у дієслові ллю та його формах.

У словах середнього роду на я, що означають назви малят тварин: зайченя, порося, теля, щеня, подовження у вимові немає, і тому подвоєних букв не пишемо.

405  Спишіть, вставляючи, де потрібно, букву. У кожному рядку підкресліть зайве слово.

1. Жит..я, творін..я, горін..я, лист..я.

2. Емал..ю, радіст..ю, юніст..ю, мужніст..ю.

3. Осін..ю, сіл..ю, медал..ю, чверт..ю.

406  Прочитайте речення, випишіть слова з подвоєнням букв. Поясніть причину подвоєння.

1. Сонце — річкова лілея в довгих лляних косах! 2. Сонця проміння лежить прядив’яне, лежить полотняне. Скільки дбайливою осінню у світі проміння наткано. 3. А небо уночі — беззоряна рілля. 4. Якою гладдю вишито сніги майстерністю сорочої ноги. 5. Із коромислом по воду аж до моря зірка ходить. Ллється чисте срібло з відер на маки й калину, на заквітчану у місяць срібну Україну (За Є. Гуцалом).

407 Розгадайте кросворд у зошиті, використовуючи подані тлумачення слів.

1. Виоране поле.

2. Те, що за плечима не носити.

3. Лице.

4. Відсутність порядку.

5. Створення візерунку нитками на тканині.

6. Відсутність доріг.

7. Тисяча років.

8. Уявлення, мріяння про те, чого насправді не існує.

408 Напишіть твір на тему «Що дає нам читання?», використовуючи подані слова.

Читання, питання, знання, навчання, почуття, зусилля, старання, уміння, формування, намагання.

Пригадаймо!

1. З яких частин складається слово беззмінний?

2. Що ми називаємо коренем, префіксом, суфіксом?

3. Як називається змінна частина слова, яка служить для зв’язку слів у реченні?

Запам’ятаймо!

Подвоєння приголосних відбувається, якщо одна частина слова закінчується, а наступна починається на той самий приголосний.

Подвоєння відбувається при збігу однакових приголосних

Приклади

• префікса та кореня

• кореня і суфікса

• основи дієслова на с + ся

• кінця першої і початку другої частини складно- скорочених слів

віддати (від + дати), беззвучний (без + звучний), ззаду (з + заду)

законний (закон + ний), сонна (сон + на), годинник (годин + ник)

розрісся (розріс + ся), понісся (поніс + ся)

юннат (юний + натураліст), міськком (міський + комітет)

409 Запишіть слова, зашифровані в «чарівних колах». Поясніть причини збігу двох однакових приголосних.

410 Утворіть за допомогою префіксів прикметники, у яких приголосні подвоюються, за зразком.

Закон, зброя, звук, земля, зміст.

411      Утворіть за допомогою суфіксів прикметники, у яких були б подвоєні букви, за зразком.

Зразок. Сон — сонний.

День, осінь, кордон, диван.

412  Спишіть прислів’я, вставляючи, де потрібно, пропущені букви.

1. Хто з..млі дає, тому вона ві..дає утричі. 2. Як даси полю гною, то дасть хліба в..олю. 3. На чужий шматок не роз..являй роток. 4. Ласкаве т..лятко дві матки с..е. 5. Для людс..кої думки нема ві..далі. 6. Кі..ний пішому не товариш. 7. У гурті й бе..зубий собака страшний (Народна творчість).

Це цікаво!

В українській мові є пари слів, які різняться значенням, наголосами й написанням суфіксів. Слова з ненаголошеними суфіксами -ен-, -ан-, -ян- пишуться з однією буквою н (нездоланий, незрівняний, нескінчений, неоцінений), а слова з наголошеними суфіксами -енн-, -анн-, -янн- пишуться з двома нн (нездоланний, незрівнянний, нескінченний, неоціненний).

Наприклад, слово нездоланний означає: «якого не можна здолати», а нездоланий — «той, якого досі не здолали».

413 Прочитайте речення. За змістом визначте наголошення і значення виділених слів. Запишіть речення, вставивши потрібні букви.

1. Невпізна(н, нн)ий випускник школи зайшов до учительської. 2. Невпізна (н, нн)ою стала наша відремонтована школа.

3. Непримире (н, нн)і хлопці готові були розпочати нову суперечку. 4. їхні непримире(н., нн)і погляди були відомі всім. 5. Нескінче(н, нн)а розмова з товаришем турбувала його. 6. Нескінче(н, нн)а ріка людської пам’яті.

414 Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть слова, у яких відбувається подвоєння букв.

1. Тим міцніше перекона(н, нн)я, чим більше воно залежить від почу(т, тт)я. 2. Сором сліз, що (л, лл)ються од безси(л, лл)я.

3. Грала промі(к, нн)ям, ясним самоцвітом пора(к, нн)я роса.

4. Коли втомлюся я жи(т, тт)ям щоде(н, нн)им, щоде(н, нн)им лихом, що навколо бачу, тоді я думку шлю в світи далекі, блукає погляд мій в країні мрії. 5. Я честь ві(д, дд)ам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами. 6. Хто не жив посеред бурі, не збагне журби безси(л, лл)я, той не знає всеї муки примусового безді(л, лля). 7. Не він один її любив, ві(д, дд)авна Україну поети славили в піснях, немов красу-дівчину (3 тв. Лесі Українки).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити