Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


Основні поняття до розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»


Алфавіт (абетка, азбука) — це сукупність букв (літер), розміщених у певному порядку.

Склад — частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря.

Наголос — виділення одного зі складів у слові посиленим голосом.

Орфограма — написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу.

Орфоепія — правила літературної вимови.


Основні чергування голосних

Чергуються звуки

Приклади

[о] - [а]

[е] - [і]

[е] - [и]

[о], [е] з [і]

[е] - [о] після ж, ч, ш

гонити — ганяти плести — виплітати здерти — здирати воля — вільний, село — сіл вечеря — вечори


Основні чергування приголосних

Чергуються звуки

Приклади

[г]  - [ж] - [з’]

[к] - [ч] - [ц’]

[х] - [ш] - [с’]

[д] - [дж]

[т] - [ч]

[ст] - [щ]

[б] - [бл]

[в] - [вл]

крига — крижинка — кризі бік — бічний — на боці муха — мушка — мусі водити — воджу освіта — освічений мостити — мощу любити — люблю ловити — ловлю

Завдання для самоперевірки

425 Розгадайте кросворд «Апостроф» у зошиті.

1. Те, що для людини найцінніше.

2. Маленькі птахи, яких вважають найкращими співаками.

3. 1-ша особа однини майбутнього часу дієслова прибити.

4. Верхня частина голови від чола до потилиці.

5. Те, що людина отримує, народившись.

6. «Молоко я люблю, я його щоранку…».

426 У поданих словах знайдіть [ф’].

Жирафа, телефон, Федір, фільм, фабрика, портфель, фургон, фанера, форма, рафінад, Марфа, фіранка.

427 Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки звуковим записом, охарактеризуйте приголосні звуки.

428 Прочитайте уривок із вірша П. Тичини. Запишіть фонетичною транскрипцією виділені слова.

Ми дзвіночки,

Лісові дзвіночки,

Славим день.

Ми співаєм,

Дзвоном зустрічаєм:

День! День!

429 Прочитайте вірш-ребус. Випишіть зашифровані слова. Поясніть у них орфограми.

Скільки у світі є всього цікавого!

Скільки на  іще чудес!

Ось на річці дика  плаває,

Ось схилилась  з небес.

Теплий щик миє білу

Десь зозуля нам кує.

Весело по травах ходить літечко.

Райдуга із річки  п’є.

Н. Умеров (Переклад О. Тимохіної)

Це цікаво!

Гра в слова… і орфограми

Створіть із поданих слів і запишіть ланцюжки, у яких остання літера попереднього слова була б першою в наступному. Якщо слово закінчується на м’який знак, то беріть попередню літеру. Підкресліть і поясніть орфограми.

Час гри визначає вчитель. Переможець той, хто створить найдовший ланцюжок і правильно пояснить орфограми!

Наприклад: алфавіт — театр — радіо — олень — неділя — якір — республіка_____________

Влітку, ґрунт, джміль, дзьоб, ім’я, їжак, кватирка, лелека, олень, олівець, подруга, посередині, Україна, цукор, якір, алфавіт, ведмідь, герой, диктант, жайворонок, завдання, календар, медаль, неділя, ознака, понеділок, середа, театр, учитель, читання, шофер, ясен, абрикос, бензин, велосипед, дециметр, кишеня, колектив, кукурудза, метал, очерет, пиріг, президент, пшениця, сантиметр, секунда, тривога, черемха, аеропорт, ввечері, гектар, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, мільйон, напам’ять, посередині, республіка, сигнал, температура, футбол, цемент, чернетка, шістсот, щотижня, ярина.

430 Виконайте тестові завдання.

1.      Фонетика вивчає

А звуки мови Б слова як частини мови В будову слова

2.     Орфографія вивчає

А написання слів

Б правила вживання розділових знаків В правила літературної вимови

3.   Український алфавіт нараховує

А 31 букву

Б 32 букви

В 33 букви

4.   У слові ґедзь

А 3 звуки

Б 5 звуків

В 4 звуки

5.   Неправильно наголошене слово в рядку

А швидкий

Б подруга

В келих

6.   Помилка в переносі слова в рядку

А олі-я

Б пра-пор

В бур’-ян

7.   Сполучник і неправильно вжито в рядку

А Архімед і Галілей

Б Степан і Богдан

В Віра і Олена

8.   Слово, у якому відбувається подвоєння, у рядку

А повіс(т)ю

Б молодіс(т)ю

В розкі(ш)ю

9.   Подвоєння НЕ відбувається в слові, що в рядку

А незліче(к)ий

Б стара(н)ий

В здійсне(к)ість

10. Слово іншомовного походження, яке пишеться з и, у рядку

А жур(і, и)

Б ф(і, и)алка

В Брат (і, и)слава

11. Слово з буквосполученням йо в рядку

А с..годні

Б бад..рість

В під..м

12. Дієслово, у якому пишеться ь, у рядку

А смієш..ся

Б дивиш..ся

В будуєт..ся

13. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку

А заважати

Б катати

В казати

14. Слово, у якому е НЕ чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку

А восени

Б село

В верх

15. Слово, у якому о чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку

А город

Б шовк

В дорога

16. При відмінюванні слова Київ чергуються звуки

А [і] - [е]

Б [і] - [є]

В [і] - [и]

17. Якщо вжити слово нога в М. в., то звук [г] чергується зі звуком

А [ж]

Б [з]

В [ц]

18. Із м’яким знаком (ь) пишеться форма слова

А на гіл..ці

Б на лял..ці

В на сон..ці

19. Слово з орфограмою «Подовження приголосних» у рядку

А волос..я

Б порос..я

В розріс.. я


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити