Підручник українська мова 5 клас

ДОДАТКИ


Додаток 2


З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА


братися [братиес+а], беруся [беирус+а], берешся [беирес+:а], беремося [беиреимос+а], беретеся [беиреитес+а]; нак. берйся [беирйс+а], беріться [беир’іц+:а]

вимога [виемога], -гие, д. і м. -оз і

вість [в іс т ], -т і, ор. -т у, мн. в іс т і, в істей, д. в іс т ам

вітчизняний [в’іч:иез+н +анией], м. (на) -ному/-н ім, мн. -н і

волосся [волос +:а] вранці [уран ц і] вугілля [вуг’іл+:а], -л+:а

гарячий [гар ачией], м. (на) -чому / -ч’ім, мн. -ч’і

гість [г’іс+т], гос +т+а, ор. гостеим, м. (на)

гостеив’і / гос т у, мн. гос т і,

гостей, д. гос т ам, м. (у) гос т ах

день [ден+], д+н+а, ор. днем, р. мн. д н іу

дзвіночок [дзв’іночок], -чка, м. (на) -чку, мн. -чки, -чк’іу

дірка [д ірка], -рки, д. і м. -рц і, мн. -ркй, -рок

європейський [йеиуропейс+кией], м. (на) -кому / -к’ім, мн. -к’і

загадка, -дкие, д. і м. -адз ц і, мн. -дки

зілля [з іл :а], -л :а

знайомитися [знайомиетиес+а], знайомлюся [знайомл+ус+а], знайомишся [знайомиес+:а], знайомиться [знайомиец+:а]; мн. знайомляться [зна- йомл+ац+:а]; нак. знайомся [знашэмса], знайомтеся [знайомтеис а]

зшити [ш:йтие], зшйю [ш:ййу], зшйєш [ш:ййеиш], зшйє [ш:ййе]; нак. зший [ш:ий], зшййте [ш:ййте]

кав’ярня [кауйарн+а], -н+і, ор. -неийу, р. мн. -реин+

календар [калеиндар], -ар а, ор. -арем, м. (у) -ар’і, р. мн. -ар’іу, д. -ар ам

камінець [кам’інец], -н+ц+а, ор. -нцем, м. (на) -н ц і, р. мн. -н ц іу

кропива [кропиева], -вй, д. і м. -в’і

льон [л+он], -ну, м. (у) -н і, мн. л онй, л оун іу

лялька [л ал ка], -л кие, д. і м. -л ц і, мн. -л кй, -л ок

мати [матие], -теир’+і, зн. -т ір, ор. -т'ірйу, мн. матеир’і, матеир’іу

мати [матие], маю [майу], маєш [майеиш], має [майе]

милуватися [миелуватиес+а], милуюся [миелуйус+а], милуєшся [миелуйеіс+:а], милується [миелуйеіц+:а], милуються [миелуйуц+:а]

навчатися [научатиес+а], навчаюся [научайус+а], навчаєшся [научайеіс+:а], навчається [научайеіц+:а], навчаються [научайуц+:а]

народжений [народжеинией], м. (на) -ному / -нім, мн. -н і

оберемок [обеиремок], -мка, м. (на) -мку, мн. -мкие, -мк’іу

озвучення [оузвучеин+:а], -н+:а

павільйон [пав’іл+йон], -ну, м. (у) -н+і, мн. -ние, -н іу

пісенька [п’ісеин+ка], -н+ки, д. і м. -н ц і, мн. -н кй, -н ок

плести [плеистй], плету [плеиту], плетеш [плеитеш], плетемо [плеитеимо], плетете [плеитеите]; мин. плів [пл іу], плела [плеила]; нак. плетй [плеитй], плетіть [плеит іт ]

Полтавщина [полтаушчиена], -ни, -ні

польовий [пол+овйй], м. (на) -вому / -л оув’ім, мн. -л оув’і

Польща [пол+шча], -щі, -щею

районний [район:ией], м. (на) -н:ому / -н :ім, мн. -н :і

річка [р+ічка], -чкие, д. і м. р іц :і, мн. -чкй, -чок свято [с+в’ато], -та, мн. свята [с+в’ата], свят [с в’ат] січень [с’ічеин+], -чн+а, ор. -чнеим, м. (у) -чн і

Словаччина [словач:иена], -ни, -ні

сміятися [с+м’ійатиес+а], сміюся [с+м’ійус+а], смієшся [с+м’ійес+:а], сміється [с+м’ійец+:а], сміємося [с+м’ійеимос+а], смієтеся [с+м’ійеитес+а], сміються [с+м’ійуц+:а]

спина [спйна], -ние, д. і м. -н і

співати [с+п’івати], співаю [с+п’івайу], співаєш [с+п’івайеиш], співає [с+п’івайе]

стіл [с+т+іл], стола / столу, д. стоулу, м. (на) стоул і, (по) стоулу / стоул і, мн. столй, стоул іу

сьогодні [с огод Н і]

Угорщина [угоршчиена], -ни, -ні

український [украйін+с+кией], м. (на) -кому / -к’ім, мн. -к’і

умілий [ум’ілией], м. (на) -лому / -л ім, мн. -л і

хатній [хат+н+ій], м. (на) -н ому / -н ім; ж. -н а; с.       -н е; мн. -н і

хом’як [хомйак], -йака, м. (на) -йаку / -йаков’і, мн. -йакй,  -йак’іу

цвях [ц+в’ах], -ха, м. (на) -ху, мн. -хи, -х’іу

Черкащина [чеиркашчиена], -ни, -ні

щедрість [шчедр іс т ], -рос т і, ор. -р іс т у

ювілей [йув’ілей], -йу, ор. -йеим, м. (на) -йі


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити