Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах

§ 1 Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України

§ 2 Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

§ 3 Іменник

§ 4 Прикметник

§ 5 Числівник

§ 6 Займенник

§ 7 Дієслово

§ 8 Прислівник

§ 9 Прийменник

§ 10 Сполучник

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 11 Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні

§ 12 Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)

§ 13 Речення з одним головним членом

§ 14 Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

§ 15 Другорядні члени речення

§ 16 Речення з однорідними членами

§ 17 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

§ 18 Звертання. Роль звертань у реченні

§ 19 Ознайомлення з найуживанішими вставними словамиТ

§ 20 Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

§ 21 Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

§ 22 Діалог. Тире при діалозі

Основні поняття до розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23 Звуки мови. Голосні та приголосні звуки

§ 24 Приголосні тверді і м’які

§ 25 Дзвінкі і глухі приголосні

§ 26 Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

§ 27 Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

§ 28 Склад. Основні правила переносу слів

§ 29 Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник

§ 30 Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

§ 31 Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

§ 32 Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

§ 33 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

§ 34 Спрощення в групах приголосних

§ 35 Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

§ 36 Чергування [о], [е] з [і]

§ 37 Букви е, о після ж, ч, ш

§ 38 Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

§ 39 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

§ 40 Основні випадки чергування у-в, і-й

§ 41 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.Правила вживання м’якого знака

§ 42 Сполучення йо, ьо

§ 43 Правила вживання апострофа

§ 44 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

§ 45 Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів

Основні поняття до розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 46 Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова

§ 47 Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники

§ 48 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

§ 49 Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

§ 50 Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

§ 51 Омоніми

§ 52 Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови

Основні поняття до розділу «Лексикологія»

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

§ 54 Форми слова. Змінні і незмінні слова

§ 55 Вимова і написання префікса з- (зі-, с-)

§ 56 Вимова і написання префіксів роз-, без-

§ 57 Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія»

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58 Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування й мовну діяльність

§ 59 Аудіювання, читання, говоріння, письмо

§ 60 Спілкування як важливий складник культури людини

§ 61 Текст. Основні ознаки тексту

§ 62 Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту

§ 63 Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів

§ 64 Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум

§ 65 Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

§ 66 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

§ 67 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

§ 68 Усний докладний переказ тексту наукового стилю

§ 69 Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

§ 70 Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях

§ 71 Твір-опис тварини в художньому і науковому стилях

§ 72 Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі

§ 73 Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик

§ 74 Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі

§ 75 Письмовий твір-роздум у художньому стилі

§ 76 Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру

§ 77 Ділові папери. Написання листів. Адреса

ДОДАТКИ

З ОРФОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА

З ОРФОЕПІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА ІНШОМОВНИХ СЛІВ

ІЗ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА

З ЕТИМОЛОГІЧНОГО СЛОВНИКА

ЗІ СЛОВНИКА СИНОНІМІВ

ЗІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ

Відповіді на загадки, ребуси, кросворди

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити