Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 11. ДОДАТОК


Про додаток як другорядний член речення та про способи його вираження

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають іменники в непрямих відмінках (родовому, давальному, знахідному, орудному, місцевому)?

88 Прочитайте речення. Схарактеризуйте виділені в них додатки за такими критеріями: а) що означає (предмет, ознаку предмета чи ознаку дії); б) якою частиною мови виражений; в) на яке питання відповідає. Зробіть висновок про особливості додатка як другорядного члена речення.

1. Уже другий рік живе чижик у Юрка, бере з рук літає по хаті (О. Копиленко). 2. обом стало жаль молодого (М. Коцюбинський).

Другорядні члени речення

У реченні, крім головних членів, можуть бути ще й другорядні.


Поняття додатка

Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання будь-якого відмінка іменника, крім називного: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?

Способи вираження

Додатки найчастіше виражаються іменниками або займенниками.

НАПРИКЛАД:

Додаток підкреслюють так:_____ .


Зверніть увагу

Прийменник може входити до складу другорядних членів речення.

НАПРИКЛАД:

89 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Обгрунтуйте написання. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

1. Миттю перехопився через скошений перелаз, перебіг нев(е,и)личке подвір’я (Г. Епік). 2. Ту калину давно посадили батьки (М. Луків). 3. Звозить осінь своє збі(ж,жж)я… (В. Мордань).

4. У л(е,и)дачого господаря і чоботи з ніг украдуть (Нар. творчість).

II. Підкресліть граматичні основи та додатки як члени речення. Над кожним додатком надпишіть частину мови, якою він виражений.

90 І. Спишіть речення, ставлячи іменники, що в дужках, у потрібному відмінку. Підкресліть ці іменники як члени речення.

1.  Сьогодні на ставку скошуватимуть (рогоза*) та комиш (О. Донченко). 2. На городі цибатий** соняшник (голова) крутить весь день (В. Малишко). 3. Теплий вечір у сивих туманах вже останню (зоря) погасив (В. Мордань). 4. Вечірні сутінки на землю раптом сіли і засмутили (вода) голубу (С. Жуковський ).

*Рогоза — багаторічна трав’яниста рослина.

**Цибатий - розм., з довгими тонкими ногами.

II. Знайдіть речення з одним головним членом. Перебудуйте це речення на речення з підметом і присудком.

91 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою запропоновані слова. Складіть і запишіть по два речення з кожним обраним словом так, щоб в одному з них слово було підметом, а в іншому - додатком. Форму слова можна змінювати. Обміняйтеся зошитами і перевірте один в одного правильність виконання завдання.

Берізка, Десна, листок, Андрій.

92 І. Прочитайте виразно вірш та розгляньте репродукцію картини К. Моне. Розкажіть, чим співвідносні ці два твори і чим різняться.

ВІТЕР

Вітер носиться, літає,

Топче луки і поля,

Жовті трави пригинає,

Лист зриває із гілля.

То скирти, стоги розносить,

То у сурми загуде,

То в безсиллі заголосить

І до скелі припаде.

Олександр Олесь

II. Підготуйтеся до написання вірша під диктовку. Зверніть увагу на написання виділених слів. Поясніть значення слів скирта, стіг.

III.    Напишіть вірш під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть додатки. Від яких дієслів вони залежать?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити