Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

 

§ 12. ОЗНАЧЕННЯ

 

Про означення як другорядний член речення, способи його вираження та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають прикметники?

93 Прочитайте речення. Схарактеризуйте виділені в них означення за такими критеріями: а) на що вказує (предмет, ознаку предмета чи ознаку дії); б) якою частиною мови виражене; в) на яке питання відповідає. Зробіть висновок про особливості означення як другорядного члена речення.

 

К. Моне. Вітряний день дієслів вони залежать?

*Ирій - теплі краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи.

Поняття означення

Означення — це другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета і відповідає на питання: який? чий? котрий?

Способи вираження

 

 

 

 

Зверніть увагу

94  І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Правильність написання перевірте за орфографічним словником

1. Топився зимовий сніг і болотними шви(т,д)кими струмками збігав до сумного потоку (Н. Кобринська). 2. За ш(е,и)рокою долиною, за б(е,н)резовим ліском із розквітлою калиною розмовляв вітрець баском (П. Сингаївський).

3. На обрії червоно сходило сонце, його промі(н,нн)я торкнулося жайворонкових крил і запалило їх золотистим вогнем (В. Грінчак). 4. Бджола л(е.и)тить на всякий цвіт (Нар. творчість).

II. Підкресліть означення. Надпишіть над ними питання, на які вони відповідають. Які із цих означень є епітетами?

95 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому виділені іменники в першій групі речень є означеннями, а в другій - додатками На які питання відповідають ці іменники?

 

 

 

 

96 Складіть і запишіть три речення з іменником соловейко так, щоб у першому з них іменник був додатком, у другому - означенням, у третьому - підметом. Форму слова можна змінювати.

97 І. Поширте речення всіма означеннями, поданими в дужках, і запишіть. Поясніть, як ви добирали потрібні означення. Яку роль виконують означення у мовленні?

1. Осінь небесами вже несе плач (розставальний, жовтокрила, голими, пташиний) (За Д. Івановим). 2. А степ уже вгортавсь у прозелень, сонно зітхав вітрисько, із-за стовпів на шляху сходив місяць (круглий, червоний, утомлений) (За Г. Тютюнником). 3. Луна в дібровах пісня, чарує світ зореграй (дніпровський, солов'їна ) (За Д. Луценком).

 II.    Підкресліть граматичні основи, означення й додатки. Які речення мають дві граматичні основи?

98 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам потрібно привітати з днем народження бабусю. Поширте текст вітальної листівки означеннями, щоб посилити його виразність, образність.

Бабусю!

Вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров’я, радості. Нехай для тебе завжди усміхається сонце, щебечуть пташки, колосяться жита.

99  І.     Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи виділені слова. До якого типу мовлення він належить? Доведіть свою думку. Яке речення виражає загальну тему тексту?

Свій голос має кожне дерево в лісі. Округлі тьмяно-зелені листки осики завжди тремтять. Коли здійметься сильний вітер, осиковий лист рветься, дерево тривожно шумить, ніби скаржиться на свою долю.

Радісно, ласкаво шелестить березове листя. Легкий приємний голос має м’який лист липи. Могутній дуб при тихому вітрі басисто лопоче, сильнішає вітер - дуб наче лається з ним деренчливим голосом.

Легкий вітерець не розбудить мовчазну ялину. Йому ні за що зачепитися в її гострій вершині (За В. Пархоменком).

 II. Знайдіть у реченнях тексту і випишіть словосполучення з означеннями. За виписаними словосполученнями усно перекажіть прочитане.

100 І. Розгляньте репродукцію картини Антона Кашшая «Осінній краєвид». Розкажіть, що на ній зображено, яким настроєм перейнято полотно. Завдяки чому автору вдалося передати красу однієї з пір року? Які епітети можна використати, описуючи зображене? Пригадайте засоби творення пейзажу в літературі та образотворчому мистецтві.

А. Кашшай. Осінній краєвид

II.     Виконайте завдання одного із варіантів.

Варіант А. Напишіть опис (5-7 речень) на тему «Постукала осінь до мене в віконце». Використайте епітети, підкресліть їх як члени речення Варіант Б. Напишіть розповідь (5-7 речень) на тему «Коли починається осінь». Використайте епітети, підкресліть їх як члени речення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити