Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 15. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ


Про те, які слова можуть бути узагальнювальними, та як правильно вживати розділові знаки при них

118 Порівняйте речення в колонках. У кожному з них виділено однорідні члени речення та узагальнювальне слово при них. Зробіть висновок, що таке узагальнювальне слово. Коли в реченні з узагальнювальним словом потрібно ставити двокрапку, а коли - тире?

Узагальнювальне слово

При однорідних членах речення може бути узагальнювальне слово, яке своїм значенням об’єднує однорідні члени речення. НАПРИКЛАД. Музиканти

У ролі узагальнювальних слів, крім іменників, можуть також бути займенники або прислівники все, всі, ніхто, всюди, скрізь та ін. НАПРИКЛАД:

 На схемах узагальнювальне слово позначаємо так:

Інтонація

В усному мовленні узагальнювальне слово вимовляємо з підвищеною інтонацією, після нього робимо паузу й знижуємо голос.

Зверніть увагу

Узагальнювальне слово й однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль.

Доберіть до виділених узагальнювальних слів однорідні члени та доповніть ними речення (усно). Прочитайте вголос утворені речення, дотримуючи правильної інтонації.

1. … - усе навколо благало дощу. 2. На клумбі зацвіли різні квіти: … 3. Весняне небо грало всіма кольорами: … . 4. Значні площі займають баштанні культури: … . 5. … - скрізь буяє весна.

Розділові знаки

Узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами речення або після них. Залежно від цього ставимо тире або двокрапку.

• Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то перед ними ставимо двокрапку

Велика галявина поросла лісовим : папороттю,

конвалією, деревієм.

Δ: О, О, О

• Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то після них ставимо тире

Пагорбки, трави, кущики - оповите туманом.

О, О, О - Δ

120 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні при виділених однорідних членах речення ставимо тире, у другому - двокрапку, а в третьому не ставимо ні тире, ні двокрапки.

1. Земля, і вода, і повітря - все поснуло (М. Коцюбинський).

2.  До віночка вплітають різні квіти: ромашки, волошки, незабудки, чорнобривці (О. Кириченко). 3. Я спішу до землі, до зеленого дива, до свого джерела, до живої води (П. Перебийніс).

II. Спишіть перше речення. Підкресліть члени речення.

121 І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення та узагальнювальні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні. Обґрунтуйте вживання тире або двокрапки.

1. У наших лісах ростуть хвойні дерева ялини сосни кедри смереки тис (О. Шуша). 2. Баба Марина довгий свій вік трави сушила у хаті м’яту любисток липовий цвіт (С. Решетова).

3.  Все усміхалося Ганнусі і небо й квіти й дерева і озера блакитні води (В. Сосюра). 4. Були колись боги Перун Дажбог Ярило (Л. Забашта). 5. Рідний дім вишні у цвіту журлива річка і запашний луг усе це пов’язано з образом матері (І. Вихованець). 6. Усе ніби поменшало і звузилося і дорога і гори і стежка в березі і круча над Россю (Є. Гуцало).

II. Накресліть схеми розташування однорідних членів у трьох реченнях (на вибір).

III.    Обґрунтуйте написання слів з великої букви.

122 Розгляньте схеми речень з однорідними членами та узагальнювальним словом. Розкажіть про особливості вживання розділових знаків у кожному реченні. Складіть і запишіть речення за кожною схемою.

1. Δ: О, О, О                         3. Δ: О, О та О

2. О, О, О - Δ                      4. О, і О, і О - Δ

123 І. Прочитайте текст (розділові знаки пропущено). Що з прочитаного ви вже знали, а що виявилося для вас новим?

Антарктида

Антарктида - найхолодніший материк на Землі. На більшій його частині немає нічого ні рослин ні тварин. Лише в прибережних районах є мох лишайники й нижчі водорості.

Мертві береги Антарктиди оживляють пінгвіни. Поблизу колоній пінгвінів часто можна побачити різних тварин сніжного буревісника голубоокого баклана поморника.

Усе ж тварин Антарктиди пов’язане з океаном (І. Жданова ).

II. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть та поясніть вивчені пунктограми.

124 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. З'ясуйте, який розділовий знак і де саме потрібно поставити, щоб змінився зміст речення. На змагання прийшли всі студенти, учні шкіл, працівники заводів.

125 Перебудуйте речення так, щоб узагальнювальні слова стояли перед однорідними членами речення. Перебудовані речення запишіть. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. І родина, і школа, і мисливці - усі повинні піклуватися про охорону нашої чарівної природи (Остап Вишня). 2. Рідні


місця, знайомі хатки, садки, доріжки - усе те миготить в очах, у голові думки будить… (Панас Мирний). 3. І на столі і на полицях - скрізь були папери (М. Коцюбинський). 4. Карі очі, чорні брови - усе в неї сміється (П. Куліш).

Прочитайте речення. Знайдіть у них змістові та пунктуаційні помилки. Поясніть суть допущених помилок. Зачитайте речення правильно.

1.   Мама вимила весь посуд, тарілки, чашки, виделки. 2. На пероні вокзалу були: чоловіки, жінки, діти. 3. У саду ростуть різні дерева: вишні, троянди, горіхи. 4. На уроках математики ми ознайомилися з творчістю: Панаса Мирного, Івана Франка, Михайла Коцюбинського. 5. У зоопарку ми не побачили багатьох тварин і бегемотів.

127 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що, на жаль, застудився хтось із членів вашої родини. Лікар порадив сироп від кашлю, вітамін С, жарознижувальний засіб та розчин для інгаляцій. Вам необхідно піти в аптеку й замовити ці препарати для лікування.

Складіть речення, за допомогою якого ви звернетеся до аптекаря, використавши назви зазначених видів ліків як однорідні члени речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити