Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ


§ 18. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ


Про те, чим складне речення відрізняється від простого, про засоби зв’язку та розділові знаки між частинами складного речення

ПРИГАДАЙМО Яке речення називають складним?

144 Порівняйте дві групи речень. У першій - речення прості, у другій - складні. Знайдіть граматичні основи та визначте їх кількість у кожному реченні. Зробіть висновок, чим саме прості речення відрізняються від складних.

Перша група. 1. Десь вітер грає на віолончелі (В. Симоненко). 2. Сині очі волошок у полі задивилися в душу мені (Є. Гуцало).

Друга група. 1. І хоч січень січе, а мені за плечем журавлі журавлять (Б. Олійник). 2. На морозі явори поснули, хуртовини віють над полями (Л. Дмитерко).

Поняття складного речення

Складним називають речення, яке має дві або більше граматичних основ. НАПРИКЛАД


Зв’язок частин

Частини складного речення подібні до простих речень. Ці частини можуть бути з’єднані такими видами зв’язку:

• безсполучниковим (за допомогою тільки інтонації, без сполучників);

•  сполучниковим (за допомогою сполучників або сполучних слів та інтонації).

Сполучники та сполучні слова і, й, та, чи, або, а, але, щоб, що, якби, бо, мов, наче, як, тому що, хто, який, де та ін.

ПОРІВНЯЙМО:

Безсполучниковий зв’язок

Сполучниковий зв’язок

Інтонація

Між частинами складного речення в усному мовленні робимо невелику паузу. У кінці кожної частини, крім останньої, голос підвищуємо. У кінці речення голос понижуємо.

НАПРИКЛАД.

145 І. Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони є складними. Скільки частин має кожне речення?

1. Ще тримались по садках пізні сливи, як раптово пішов сніг (Є. Гуцало). 2. Шелестить пожовкла кукурудза, ніжиться під вересневим сонцем врунистими сходами озимина (І. Цюпа). 3. Наді мною вечір жменями засіває зорі, а біля мене арфами бринять підморожені верби, а під ногами голубі тіні бавляться із снігом… (М. Стельмах). 4. Туман над лугом

Складні речення

колихався, кричали у гаю сичі (М. Луків). 5. Малу павутиночку вітер відносить, за неї чіпляється сивий бур’ян (М. Луків).

II.     Випишіть спочатку речення із сполучниковим зв'язком, а потім - із безсполучниковим. Підкресліть граматичні основи.

III.    Прочитайте вголос два речення (на вибір), дотримуючись відповідної інтонації.

146 І. Прочитайте текст. Яку основну думку висловлює автор? Як ви розумієте останнє речення тексту?

НАЗВИ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ

Багато назв міст і сіл пов’язано з річками, криницями, озерами.

У назві міста Донецьк відбилося найменування річки Донець. Назву річці дали алани, ці давні мешканці цих країв усяку воду називали дон.

Місто Кривий Ріг лежить на тому місці, де річки Інгулець і Саксагань, зливаючись, утворюють мис. Цей мис схожий на кривий ріг якоїсь тварини.

Цікаву легенду розповідають про назву села Колодяжне на Волині. Один з перших поселенців викопав тут колодязь, вода у якому була чиста й добра на смак. Вона ще й була чудодійна, додавала людині сили, допомагала в здійсненні задумів і бажань.

З окремих назв поселень складається мозаїчна картина життя українського народу (За А. Коваль).

II. Знайдіть і зачитайте складні речення, дотримуючи правильної інтонації.

147 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Один з вас має знайти і виписати складне речення з трьома граматичними основами, інший - із чотирма граматичними основами. Підкресліть у виписаних реченнях головні й другорядні члени речення. Обміняйтеся зошитами й перевірте один в одного правильність виконання.

1. Вільний і щасливий степ розлігся довкруг, а високо в небі літає самотній шуліка (Є. Гуцало). 2. Достигають яблука ранети*, рання осінь листя золотить, гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості прилетить (Л. Костенко). 3. Вітер з моря море розгойдав, хвилями здійнялися простори (М. Луків). 4. Струмок дзюрчить, роса блищить, і вогнище палає, і ліс гілками верховіть у небесах витає (М. Луків).

*Ранет — назва сорту яблук.

148 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та добираючи з довідки сполучник для зв’язку частин складного речення.

1. Молоденькому вітру здалося, … всі хмари він прож(е,и)не (М. Доленго). 2. Л(е,и)тить ворон із чужих сторін, … він крила має (Нар. творчість). 3. Спершу ти мене підвези, … потім я на тобі поїду (Нар. творчість). 4. Для того є муха на світі, … ледарі (не)спали (Нар. творчість).

ДОВІДКА Бо, щоб, що, а.

II. Складіть і запишіть одне складне речення із сполучниковим зв'язком і одне - із безсполучниковим зв’язком.

149 І. Продовжте подані прислів’я. За потреби скористайтеся довідкою. Запишіть утворені прислів’я. Які речення - прості чи складні - у вас вийшли?

1. Не копай іншому ями, бо … 2. Синиця шкоду робить, а … 3. Там правда мовчить, де … 4. Верба водою живе, … 5. Пішов би в гості, та … 6. Гора з горою не зійдеться, а …

ДОВІДКА Сам в неї упадеш, чоловік із чоловіком сходяться, журавлеві перепадає, ніхто не запрошує, верба воду і береже, сила панує.

II.     Усно поясніть значення записаних прислів'їв.

150 Поспілкуйтесь. Від чого застерігає народне прислів’я «Хто в четвер скаче, той у п’ятницю плаче»?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити