Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ


§ 31. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ


Про те, як при творенні слів чи зміні їхньої форми замість одного голосного з’являється інший, а також про написання и, і після шиплячих та г, к, х

ПРИГАДАЙМО. З якими звуками може «вагуватися голосний [і] в корені іменників?

Прочитайте пари дієслів Якими звуками різняться корені слів у кожній парі? Простежте, чи залежать чергування звуків у цих словах від місця наголосу та від суфікса.

Поняття чергування

Іноді при творенні слова чи зміні його форми замість одного звука з’являється інший. НАПРИКЛАД друг - дружити, стіл - стола. Таку зміну звуків називають чергуванням.

Чергування голосних

В українській мові можливі такі чергування голосних звуків:

Звуки, що чергуються

Приклади

[о], [е] з [і]

коні - кінь, колесо - коліс

ПРИМІТКА, [о], [е] вимовляємо у відкритих складах, а [і] - у закритих

[о] - [а]

схопити - хапати, гонити - ганяти ПРИМІТКА. [а] в корені дієслова вимовляємо перед суфіксом -а- ( я )

Звуки, що чергуються

Приклади


[е] - [І] [е] - [и]

пекти — випікати, стерти - стирати

ПРИМІТКА, [і] або [и] в корені дієслова вимовляємо перед суфіксами -а- ( я ), -ува-


[о], [е] 3 нулем звука

садок - садка, вітер - вітру ПРИМІТКА, [о] та [е] випадають


[е] - [о]

четверо - чотири, женити жонатий ПРИМІТКА. Чергування відбувається після шиплячих [ж], [ш], [ч]


Зверніть увагу

Чергуються звуки, а не букви

246 І. Прочитайте пари слів. Визначте, які голосні чергуються в кожній парі.

Школа - шкільний, лебединий — лебідь, захопити - хапати, сплести - сплітати, здерти - здирати, терти - стирати, щодень - щодня, учень - учня, шестеро - шостий.

II.     Слова у виділеній парі поділіть на склади та визначте, які із цих складів відкриті, а які - закриті. Поясніть умови чергування голосних.

247  Доберіть до кожного з поданих слів його форму або спільнокореневе слово, щоб відбувалося чергування голосних звуків. Запишіть слова парами, а поряд - звуки, що чергуються. Підкресліть букви, які передають це чергування.

ЗРАЗОК. Школа - шкіл [о] - [і].

Нога, плести, соколи, четвертий, ломити, мести, заганяти, пекти, стелити, беру, летіти, перехід, гора, женитися, корінь, застебнути.

248 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. І. Уявіть, що ви з родиною їдете до якогось міста. У касі потрібно купити квитки. Зверніться до касира за допомогою речення «Дайте, будь ласка, три квитки до …», вставляючи почергово на місці пропуску подані назви міст у потрібній формі. Візьміть до уваги, що назви міст у формі родового відмінка матимуть закінчення -а(я).

ЗРАЗОК. 1. Дайте, будь ласка, три квитки до Канева. 2. Дайте, будь ласка, три квитки до Змієва.

Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв, Львів, Тернопіль, Бориспіль, Ірпінь.

II. Простежте, чи не відбувається чергування голосних звуків за зміни форми назви вашого населеного пункту, мікрорайону, вулиці

249 І. Спишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Назвіть звуки, які чергуються.

1. Хочеш їсти калачі - не сиди на (піч). 2. Від своєї совісті не (втікати). 3. Кожна травичка на (свій корінь) росте. 4. З (вечір) пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку (Нар. творчість). 5. Угорі дупла кажан знайшов якусь щілину і причепився кігтями своїх (ніжки) до неї (В. Іваненко).

II. Підкресліть слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Поясніть написання цих слів.

III.    Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

250 Спишіть слова, вставляючи пропущені букви е або и. Поясніть орфограми, опираючись на правила написання ненаголошених [е], [и] та відомості щодо чергування звуків.

1. Вит..рати, вит..рти, заст..лати. 2. Сп..кти, пол..тіти, поч..пити 3. Хлоп..ць, січ..нь, лип..нь.

251 Хто за одну хвилину зможе дібрати п’ять дієслів, у коренях яких можливе чергування голосних звуків?

Букви і, и

У коренях слів після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] потрібно чітко вимовляти [і] та [и], які на письмі передаємо відповідно буквами і та и.

Букву і пишемо там, де вона позначає звук [і], який чергується з [о] або [е]. НА

Букву и пишемо там, де вона позначає звук [и], який не чер

ОРФОГРАМА

Букви и - і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів

Випишіть спочатку слова, у яких на місці пропуску слід вставити букву и, а потім - у яких слід вставити букву і. Обґрунтуйте орфограму. За потреби скористайтеся словником.

Ч..тати, веч..рній, ч..пляти, ключ..к, щ..лина, ч..сло, шк…льний, щ..пці, щ..чка, щ..т, легк..сть, ж..ття, ш..сть, ш..ти, х..ст, переш..птуватися, х..тати, х..жак, щ..льний, ч..сленний, ч..стота.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити