Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§36. УЖИВАННЯ АПОСТРОФА

 

Про те, коли перед буквами я, ю, є, ї пишемо апостроф, а коли не пишемо, та загалом про правильну вимову

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є губні приголосні? 2. У яких випадках букви я. ю, є позначають два звуки?

283 Прочитайте слова, звертаючи увагу на вимову звуків позначених виділеними сполученнями букв. У словах якої колонки чується звук [й], а також роздільна вимова губного приголосного перед цим звуком? На основі спостереження зробіть висновок про роль апострофа

 

Зверніть увагу

Букви я, ю, є, ї після апострофа позначають два звуки - [йа], [йу], [йе], [йі]. НАПРИКЛАД, м'ята [мйата].

ОРФОГРАМА

Апостроф

284 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому перше слово кожної пари пишемо з апострофом, а друге - без апострофа. Вимовте правильно слова.

1.      Підв’язати - святкувати.

2.      Торф’яний - медвяний.

3.      Бур’ян - буряк.

Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса -ян-. Запишіть слова парами. Підкресліть орфограму. Вимовте правильно утворені слова.

Різдво, дерево, кров, кроква*, торф, солома, трава, тьма, зоря.

*Кроква - з’єднані під кутом два бруси, на яких тримається дах.

286 І. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Позначте префікси. Підкресліть орфограму та поясніть уживання чи невживання апострофа.

Без..язикий, підв..язати, роз..яснити, без..іменний, зв..язківець, з..їздити, возз..єднування, під..єднати, під..ярок, з..юрмитися, розм..як, без..ядерний, перед..ювілейний.

II.     Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

287 Складіть усно невеликий текст-опис (3—4 речення) на тему «Квіти - очі природи», використавши якомога більше слів з довідки. Поясніть написання обраних вами слів.

ДОВІДКА. Рясно, духмяно, м’яко, різнобарв’я, різнотрав’я, медвяний, п’янкий, зів’ялий, надвечір’я, трав’янистий, в’ється, в'юниться, любов’ю.

288 ТРЕТЄ ЗАЙВЕ. У кожній групі слів знайдіть одне яке відрізняється від інших написанням.

1.     Мавп(’)ячий, черв(’)як, віл(’)ємннн.

2.     Трох(’)ярусний, пів(’)яблука, духм(’)яний.

3.     Р(’)ясно, дзв(’)якнути, з(’)єднання.

4.      Риб(’)ячий, без(’)язикий, верб(’)я.

289 І. Випишіть спочатку слова з апострофом, а потім - без апострофа. Написання слів, щодо яких виникли сумніви, перевірте за словником.

Зв..язатися, медв..яний, під..їзний, зап..ясний, св..ятковий, різдв..яний, цв..ях, рівноправ..я, духм..яний, матір..ю, пів..ящика, тьм..яніє, солов..їний, любов..ю, міжгір..я, Лук..яненко, бур..яковий, лл..ється, моркв..яний, дит..ясла, св..ященик, переджнив..я, б..ється, мавп..ячий.

свято

духмяно

пів’яблука

любов’ю

II.     Поміркуйте, які дві орфограми «заховалися» в кожному з виділених слів.

290 Доберіть якомога більше слів, у яких після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї не пишемо апостроф.

291 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть що ви загубили ключі, тому вирішили написати оголошення і повісити його біля свого будинку. Які слова в поданому оголошенні ви напишете з апострофом?

292 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть словниковий диктант із шести слів на різні правила вживання апострофа Продиктуйте диктант однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

293 І.  Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, апостроф і розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть усі вивчені орфограми й пунктограми.

1. Полум..яні язики відривалися від гілок поволі спадали до землі й кричали під ногами (У. Самчук). 2. Бджоли сонячним дощем падають на медв..яний лан (М. Стельмах). 3. Сміються плачуть солов..ї і б..ють піснями в груди (Олександр Олесь). 4. Маю я св..яте синівське право з матір..ю побуть на самоті (В. Симоненко). 5. І океанів тих немає, щоб вірні роз..єднать серця (М. Рильський).

II. Знайдіть два слова, у кожному з яких звуків більше, ніж букв. Запишіть ці слова фонетичною транскрипцією.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.