Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§ 39. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 

Про те, коли у словах іншомовного походження пишемо букви и та і, подвоєні букви, апостроф, а також знак м’якшення

312 Прочитайте речення, чітко вимовляючи виділені слова іншомовного походження. Які труднощі, на вашу думку, можуть виникнути під час написання цих слів?

1. Бразилія - найбільша країна Латинської Америки і одна з найбільших у світі. 2. У Києві за проектом архітектора Растреллі збудовано Андріївську церкву. 3. Поблизу американського міста Х’юстона знаходиться Космічний центр імені Ліндона Джонсона. 4. Типовий краєвид у Дністровському каньйоні* - круті скелясті або заліснені береги, мальовничі острови (З енциклопедії).

*Каньй6н - вузька річкова долина, глибоко врізана в корінну породу.

Іншомовні слова

Слова, запозичені з інших мов, називають іншомовними. НАПРИКЛАД тонна, піца, рингтон, директор, каньйон, ін’єкція.

Буква и

Букву и пишемо:

1. У загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед буквою на позначення приголосного (диплом, риф).

Це так зване «правило дев'ятки» (букву и пишемо після дев’яти вказаних букв). Усі ці букви є в реченні

2. У географічних назвах:

а)  які закінчуються на -иди, -ика (Атлантида, Корсика, Мексика);

б)  після ж, ч, ш, щ, ц (Чилі, Алжир, Вашингтон, Чикаго, Лейпциг):

в)  зі сполученням -ри- перед буквою на позначення приголосного (Крит, Париж, Мадрид, але Австрія);

г)  у деяких назвах після д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою (Аргентина, Бразилія, Ватикан, Сирія, Сицилія, Братислава).

Буква I

Букву і пишемо:

1.  На початку слів (ідея, Іліада).

2.  У кінці невідмінюваних слів (журі, таксі).

3.  Перед буквами на позначення голосних звуків та [й] (геніальний, аудієнція).

4.  Після букв, що не входять до «дев’ятки» (бізнес, фініш).

5.   У власних назвах після букв на позначення приголосних, крім шиплячих (Лісабон, Міссісіпі, Дідро, Грімм).

ПРИМІТКА Пишемо и, а не і: а) у словах, що давно засвоєні українською мовою (лимон, миля, спирт, вимпел, єхидна, кипарис та ін.); б) у словах церковного вжитку (диякон, єпископ, митрополит тощо).

ОРФОГРАМА

Букви и, і в словах іншомовного походження

313 Прочитайте вголос словосполучення і поясніть написання виділених букв и, і в словах іншомовного походження. Сформулюйте «правило дев’ятки».

Веселий рингтон, новий монітор, смачні чипси, київське «Динамо», яскраві гірлянди, знайомий силует, бразильський карнавал, міфічна Атлантида, брати Грімм, танцювальні ритми.

314 І. Спишіть слова, вставляючи пропущену букву и або і. Підкресліть орфограму. «Правило дев’ятки» Для перевірки написання скористайтеся орфографічним словником.

1.   Велос..пед, роум..нг, ч..пси, парк..нг, пр..нтер, інтонац..я, д..плом, м..трополит, д..ректор, глад..олус, аргентинський, ц..стерна.

2.   Д..дро, С..дней, Ваш..нгтон, Мекс..ка, Ч..лі, С..нгапур, Сан-Франц..ско, Лейпц..г, Ват..кан.

II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть спонукальне речення.

315 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому слово дизель пишемо з буквою и, а Дізель - з буквою і.

316 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою тести. Знайдіть у своєму тесті одне словосполучення, у якому є слово з пропущеною буквою і. Поясніть один одному відповідь, оцініть виконання.

1. А аргентинське танго         2. А т..бетська медицина

Б ч..лійська сосна                  Б мадр..дський «Реал»

В мекс..канський серіал        В л..війська нафта

Г л..ванський кедр                Г браз..льський карнавал

У загальних назвах іншомовного походження букви звичайно не подвоюємо. НАПРИКЛАД- сума, піца, спагеті, маса, грип, шасі, інтермецо, бароко.

Подвоєння букв

Подвоюємо букви:

• в окремих загальних назвах (ванна, тонна, панна, вілла, манна, мадонна, нетто, брутто, бонна, пенні*);

у власних назвах та похідних від них словах (Голландія, Марокко, Руссо, Магеллан, голландський, марокканський);

•  за збігу однакових приголосних звуків префікса і кореня (інновація, ірраціональний).

ОРФОГРАМА

Подвоєні букви в словах іншомовного походження

*Нетто - вага товару без упаковки; брутто - вага товару з упаковкою; бонна - гувернантка; пенні - англійська монета.

317 Поясніть написання поданих власних назв іншомовного походження. Утворіть від них прикметники і запишіть слова парами Чи в усіх утворених словах зберігаються подвоєні букви? Для перевірки написання скористайтеся словником.

ЗРАЗОК Андорра - андоррський.

Голландія, Марокко, Калькутта, Яффа, Ніцца, Міссісіпі, Міссурі.

318 І.  Спишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно, пропущену букву. Підкресліть орфограми, поясніть написання. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи подовжені звуки.

Піц..ерія, реклам..а, бравісим..о*. коллектив, сум..а, тон..а, ван..а, мадон..а, ір..еальний, Растрел..і, Рус..о, Шил..ер, ап..етит, ал..ея, нет..о, грип.., віл..а, груп..а, Магел..ан, контр..еволюція, програм..а.

*Бравісимо — вигук, який уживається як вияв похвали. II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення

Апостроф

Апостроф у словах іншомовного походження пишемо перед я, ю, є, і після:

•  букв б, п, в, м, ф. г, к, х, ж, ч, ш, р (комп’ютер, кар’єра, Монтеск’є, Руж’є, миш’як, прем’єр);

•  префікса, що закінчується буквою на позначення

приголосного (ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура).

Апостроф не пишемо, коли букви я, ю позначають один звук [а],

ОРФОГРАМА

Апостроф у словах іншомовного походження

Бязь* - густа бавовняна тканина.

319 I. Прочитайте вголос словосполучення, дотримуючись орфоепічних правил. Поясніть наявність чи відсутність апострофа в словах іншомовного походження.

Медові мюслі, інтерв’ю з кумиром, державний бюджет, комп’ютерна програма, розчин для ін’єкції*, п’єдестал пошани, смачне пюре, стогривнева купюра, прем’єра фільму, гравюра** на металі.

II, Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть особливості їхньої вимови.

*Ін’екція - впорскування під шкіру або у вену лікувальних речовин.

Гравюра

**Гравюра — вирізьблений на спеціальній пластинці малюнок, а також відбиток такого малюнка.

320 І. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Правильність написання перевірте за словником.

Кур..єр, р..юкзак, п..юре, Х..юстон, М..юнхен, б..юро, п..єдес.тал, прем..єра, прем..єр-міністр, бар..єр, інтерв..ю, Г..юго, ад..ютант, миш..як, б..юджет, кон..юнктура, м..юзикл, комп..ютер.

II. З двома словами (на вибір) складіть і запишіть словосполучення. Визначте головне і залежне слово.

Знак м’якшення

Знак м’якшення у словах іншомовного походження вживаємо для позначення на письмі м’якості приголосних [д’] [т’], [з'], [с'], [л’], [н’] і у таких випадках:

перед я, ю, є, що позначають звуки [йа], [йу], [йе] (ательє, мільярд конферансьє);

перед йо (каньйон, бульйон);

у кінці слова (Рафаель, медаль); після л перед буквою на позначення приголосного (альбатрос).

ОРФОГРАМА

Знак м’якшення у словах іншомовного походження

321 І.    Спишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м’якшення. Підкресліть орфограму, поясніть написання. За потреби зверніться до орфографічного словника.

Н..ютон, Болон..я, Д..юма, порт..єра, мільйонер, конферанс..є, т..юбик, кан..йон, бракон..єр, ател..є, д..юбель, ал..янс, павіл..йон, бул..йон, н..юанс, він..єтка*.

II.     Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову.

*Віньєтна - прикраса у вигляді невеличкого малюнка.

322 ЧОМУ ТАК? Прочитайте слова і вимовте звуки, позначені виділеними буквами. Поясніть, чому перше слово пишемо з апострофом, друге - зі знаком м'якшення, а третє - без цих знаків.

Кон’юнктура - Ньютон - нюанс.

323 І.    Прочитайте слова, дотримуючись орфоепічних правил. Значення невідомих вам слів з’ясуйте за тлумачним словником. Знайдіть у словах орфограми, поясніть написання.

Париж, дисплей, талісман, Чикаго, дискусія, Скандинавія, Гаррі Поттер, ангіна, лібрето*, інтермецо, іммігрувати, Шиллер, ралі, кар’єр, фюзеляж, інтер’єр, бюлетень, Льюїс, шампіньйон, монпансьє, сеньйор, жульєн, консьєржка, компаньйон.

*Лібрето - літературний текст опери, оперети; сценарій балету.

II.     Складіть і запишіть невеликий діалог (3-4 репліки), використавши одне з поданих слів (на вибір).

324 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви зі своїми рідними або ж друзями складаєте список покупок. Чи всі слова в поданому списку ви зможете написати правильно? Біля одного слова хтось із дорослих поставив знак питання Як ви вважаєте, чому?

Потрібно купити:

спагет..і — 1 кг

сир «Гол..андсъкий» — 300 г

заготовку для піц..и — 2упаковки

шампін(ь)йони — 1 кг

зелень для бул(ь)йону - 1 пучок

? ч(і,и)пси — 2 пачки

м(’)юслі (з курагою та родзинками) — 2 пачки

л(і,и)мон — 1 шт.

325 Розподіліть слова на чотири групи залежно від орфограми: 1) букви и, і;

2) подвоєні букви; 3) апостроф; 4) знак м’якшення. Слова запишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть орфограми.

Гол(л)андець, спагет(т)і, пр(і,и)нтер, міл(ь)ярд, атлет(і,и)ка, ауд(і,и)торія, грав(’)юра, аж(і,и)отаж, барок(к)о, п(’)юре, груп(п)а, тон(н)а, віл(л)а, Магел(л)ан, марок(к)анець, Атлант(і,и)ка, Корс(і,и)ка, Мавр(і,и)танія, Ваш(і,и)нгтон, порт(ь)єра, ін(н)оваційний, ател(ь)є, прем(’)єрний.

326 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Випишіть кожен зі словника іншомовних слів 6-8 слів, щоб проілюструвати всі вивчені орфограми в словах іншомовного походження. Продиктуйте ці слова однокласнику (однокласниці), перевірте написання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити