Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


Ви знатимете:                                                                      

що вивчає лексикологія;

групи слів за значенням.                                          

Ви вмітимете:                                                                  

 визначати однозначні й багатозначні, загальновживані і стилістично забарвлені слова, синоніми, антоніми, омоніми;

пояснювати значення і походження відомих слів;

користуватися словниками;

добирати з-поміж синонімів, антонімів найбільш використовувати в мовленні вивчені лексичні засоби.

Лексикологія (від грец. lexikos - словесний, словниковий і loqos - учення) - це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.


§ 41. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ ТА БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА


Про те, що означають слова, скільки значень вони можуть мати, та взагалі про використання слів відповідно до їхнього значення

331 Порівняйте подані записи. У якій колонці маємо слова, а в якій - сполучення звуків? Зробіть висновок, за якої умови сполучення звуків може бути словом.

Лексика

Сукупність усіх слів мови, її словниковий склад називають лексикою.

Лексичне значення

Усі слова, крім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення - це те, що слово означає. НАПРИКЛАД іменник пасажир означає людину, яка здійснює поїздку різними видами транспорту.

Словник

Лексичне значення слова пояснюють у словниках, які називають тлумачними.

332 ЧОМУ ТАК? І. Поміркуйте, чому слова вишня і слива мають по два лексичних значення, а жолудь і яблуня - лише по одному.

II. Поміркуйте, чому носом назвали частину чайника, літака, пароплава. Як слова можуть набувати нових лексичних значень?

333 I.    Прочитайте текст, визначте його тему. Випишіть слова, які найбільш характерні для опису весни. Простежте, як вони допомагають розкрити тему.

Сніг уже скрізь почав танути, з гілок капали великі краплі води. Зграї пташок поверталися додому. На гілочках з’явилися невеличкі пуп’янки. Пахли вони чимось солодким, приємним.

За кілька днів нова несподіванка. Там, де були пахучі, липкі пуп’янки, з’явилися ніжні зелені листочки. Багато дерев укрилося квітами. Дикі груші, яблуні - усі вони стали врочисті та пишні. Різнобарвні квіти з’явилися на кущах: білі - на ожині, рожеві — на шипшині. Високо, високо зацвіли гірські фіалки (За В. Іваненко).

Ф. Захаров. Останній сніг

ІІ. З'ясуйте за тлумачним словником лексичне значення виділених слів. Визначте також їхнє граматичне значення (рід, число, відмінок).

III. Знайдіть у першому абзаці й обґрунтуйте вивчені орфограми.

Однозначні слова

Слова, які мають одне лексичне значення, називають однозначними. Наприклад: автобус, скотч, борщ, достиглий, киянин.

Багатозначні слова

Слова, які мають два і більше лексичних значень, називають багатозначними. Такі слова означають предмети, дії, явища, які в чомусь подібні між собою. Наприклад слово ручка має такі значення: 1) маленька рука; 2) частина предмета, за яку його держать; 3) приладдя для письма.

334 Розкрийте значення слів голова, глибокий і летіти в поданих словосполученнях. Доведіть, що ці слова багатозначні.

1. Голова людини, голова поїзда, голова зборів.

2. Глибоке провалля, глибока осінь, глибокі знання.

3. Летіти на літаку, летіти на велосипеді, летіти з дерева.

335 І. Розподіліть слова на групи й запишіть: а) однозначні; б) багатозначні Скористайтеся тлумачним словником.

Ручка, зірка, банкомат, медсестра, ноутбук, посіяти, журавель, крило, соловейко, теплий, перо, весна, помідор, ходити, корінь, підмет, Десна, корабель, холодний.

II. З одним багатозначним словом (на вибір) складіть два речення, у кожному з яких це слово вживалося б з іншим лексичним значенням.

335 Весела вікторина Дайте відповіді на запитання і поміркуйте, що стало основою формулювання цих запитань.

1. Який журавель не літає? 2. Якою голкою не пошиєш сорочки? 3. На якому полі нічого не росте? 4. Яка стрілка не показує час? 5. Для якого кореня не треба землі? 6. З якого полотна не пошиєш сорочки?

І таке буває

Арсене, чому ти після уроків не підійшов до мого класу, як ми домовлялися? - обурився Степан.

-   Я підходив, постояв біля дверей, але нікого не було.

-   Ні, були! Ми всім класом після уроків сиділи на стадіоні.

-   Зрозумів! - засміявся Арсен. - Просто …

Продовжте репліку Арсена. Поясніть, що стало причиною такого непорозуміння.

337 Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення вони мають?

1. Місяць на небі зіроньки сяють. 2. До доброї криниці стежка протоптана. 3. Іди, іди дощику зварю тобі борщику у новому горщику. 4. Гонор* голову ломить а холод душу. 5. Ой у полі озеречко там плавало відеречко там козаки молодії кониченьки напували (Нар. творчість).

*Гонор - перебільшене уявлення про свою гідність: чванливість.

З'ясуйте лексичні значення виділених слів, користуючись поданими нижче відомостями з культури мовлення. Чи доречно ці слова вжито в реченнях? Відредагуйте і запишіть речення.

1. Особливо людяні площі й вулиці міста у свята. 2. Найважче лічити душу людини. 3. Софія та Максим навчаються у музикальній школі. 4. У Маринки музичний слух.

Культурне мовлення

РОЗРІЗНЯЙТЕ

Лікувати - застосовувати ліки та інші засоби припинення болю, захворювання. Лікувати хворого, лікувати травами. Лічити - називати числа в послідовному порядку, рахувати. Лічити дні, лічити вголос.

Людний - багатолюдний. Людна площа. Людяний - доброзичливий, чуйний до інших. Людяний учинок.

Музикальний - обдарований здатністю тонко сприймати музику, виконувати музичні твори; мелодійний. Музикальна дитина, музикальний слух. Музичний - який стосується музики як виду мистецтва. Музична школа, музичний фільм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити