Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


§ 43. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА


Про те, які слова закріпилися за тим чи іншим стилем мовлення, а які можна вживати без будь-яких обмежень

ПРИГАДАЙМО Які ви знаєте стилі мовлення?

Прочитайте речення. Визначте, з яким стилем мовлення співзвучне кожне з них. Яке з виділених слів властиве мовленню науковців, а яке доречно вживати лише в усному невимушеному спілкуванні?

1. З давніх часів людина використовує природні волокнисті матеріали для виготовлення одягу й різних предметів домашнього вжитку (3 підручника). 2. Ти послухав би, що він каже. Він каже… Та що ти тямиш? (М. Коцюбинський).

Загальновживані

Слова, які вживають в усіх стилях мовлення, називають загальновживаними (нейтральними).

НАПРИКЛАД- хліб, банк, спати, великий, сім, мало.

Стилістично забарвлені

Слова, які вживають лише в окремих стилях мовлення або в одному з них, називають стилістично забарвленими.

НАПРИКЛАД: дітлашня, жаднюга, фотосинтез.

Групи стилістично забарвлених слів

Назва групи

Стиль, у якому вживаємо слова

Приклади

Наукова лексика

Науковий

доданок, молекула, прислівник

Офіційно-ділова

лексика

Офіційно-діловий

інструкція, міністерство, ініціювати

Суспільно- політична лексика

Публіцистичний

парламентар, демократія, загальнодержавний

Розмовна лексика

Розмовний,

художній

мобіла, шкандибати, прочухан

Зверніть увагу

У художніх творах розмовні слова вживають для характеристики персонажів.

Емоційна лексика

Серед стилістично забарвлених слів окрему групу становить емоційно-експресивна лексика. Вона служить для вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок. НАПРИКЛАД дитинчата, білявенький, ніженьки, дубище, здоровило, базікати, збіговисько. Емоційно-експресивні слова вживають переважно в розмовному і художньому стилях.

Зверніть увагу

У словниках біля розмовних слів роблять помітку розм., зневажливих — зневажл., пестливих - пестл. тощо.

348 Випишіть стилістично забарвлені слова. Визначте, у якому стилі може бути використане кожне з них. Чим ці слова відрізняються від загальновживаних?

Швидко, радіус, супермаркет, зирити, дивитися, ледащо, ферма, функціонувати, гриль, серденько, високий, загальнонародний, велик, реклама, суфікс, відфутболити, військово-патріотичний, жити, фотосинтез, декларація*, дітлашня.

*Декларація - офіційна заява з приводу чогось, урочисте проголошення яких-небудь принципів, а також документ, у якому вони викладені.

349  І. Прочитайте текст та визначте його стиль мовлення. Знайдіть стилістично забарвлені слова, обґрунтуйте доцільність їх використання.

Бобри, переселені в новий ставок або річку, одразу ж беруться за гідробудування*. І у водоймі вище греблі змінюється фауна. З’являється багато молюсків, водяних комах і їхніх личинок, а це принаджує водоплавних птахів. До повалених бобрами дерев приходять живитися зайці, копитні тварини, мишовидні гризуни (3 підручника).

*Гідробудування - будівництво споруд для використання води.

II.  З’ясуйте, чи вжито в тексті слова в переносному значенні. Якщо ні, то чим це можна пояснити.

350  Уявіть, що у вас з'явилася нагода звернутися одним- двома реченнями до дорослих від імені всіх дітей планети. Що ви сказали б?

351 Хто зможе дібрати таку синонімічну пару, у якій одне слово було б стилістично забарвленим, а інше - нейтральним? Наприклад плакати, рюмсати.

352 І.        Розгляньте репродукцію картини «Жінка з полотном».

К. Трутовський. Жінка з полотном

II. Уявіть себе в ролі екскурсовода. Перед вами група п'ятикласників. Розкажіть їм, що ми бачимо на картині «Жінка з полотном». У розповіді використайте емоційно-експресивну лексику. Чи доречною в цій ситуації буде офіційно-ділова чи суспільно-політична лексика?

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть стилістично забарвлені слова. Для яких стилів мовлення вони характерні та чи доречно вжиті в реченнях?

1. Двометровий здоровило Грицько був як кажуть у гарячому купаний. Слово йому скажи - він уже заводиться (В. Нестойко ). 2. Побазікати можна і з приятелем а помовчати - лише з вірним другом (О. Ільченко). 3. У демократичних державах конституційно затверджені принципи свободи віросповідання світогляду та совісті (З виступу). 4. Епітет виділяє в зображуваному якусь характерну рису визначальну якість явища чи предмета індивідуалізує їх (3 підручника).

II.     Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Яке фонетичне явище відбувається за вимови цих слів?

Прочитайте речення. Чи всі слова в них ужито доречно? Відредагуйте речення.

1. Коли я грався на вулиці, мій телефон перестав функціонувати. 2. Спасибоньки Вам за позитивне вирішення питання, порушеного в моєму зверненні. 3. Велосипед брата перейшов у моє розпорядження. 4. У золотистих промінцях вранішнього сонця виблискували на травиці атмосферні опади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити