Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


§44. СИНОНІМИ


Про особливості слів-синонімів, їхню роль у мовленні та взагалі про красу й багатство української мови

ПРИГАДАЙМО Що таке синоніми?

Прочитайте речення і знайдіть слова-синоніми, які означають настання світанку, ранку. Які ще слова з таким же лексичним значенням ви знаєте? Доведіть, що синоніми урізноманітнюють мовлення За потреби скористайтеся довідкою.

1. Почало світати… Зорі меркли в синьому небі, само воно біліло (Панас Мирний). 2. Розвиднялось. Світлішало небо, бліднули зорі (О. Іваненко). 3. Іще надворі й не сіріє, а Клим уже до річки йде (С. Воскрекасенко). 4. Гості роз’їхались уже, як дніло надворі (І. Нечуй-Левицький).

ДОВІДКА Світати (про настання світанку, ранку), розвиднятися, сіріти, дніти, розсвітати, світліти, світлішати, ясніти, зоріти, мріти.

Ознаки синонімів

Синоніми — це слова, різні за звучанням, але однакові чи близькі за лексичним значенням.

НАПРИКЛАД: красивий, гарний, привабливий, чарівний, чудовий.

Синонімічний ряд

Синоніми утворюють синонімічні ряди. У синонімічному ряду є опорне (стрижневе) слово, яке виражає найзагальніше значення синонімів. У словнику синонімів його подають першим.

Роль у мовленні

Зверніть увагу

Здебільшого синоніми належать до тієї самої частини мови.

356 І. Спишіть речення. Підкресліть синоніми як члени речення та надпишіть над цими словами частину мови. З якою метою автори скористалися синонімами?

1.  Українська пісня! Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність? (О. Довженко). 2. Величезні, гігантські кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах (М. Коцюбинський). 3. Місяць тихо, крадькома викочується увесь на небо (М. Коцюбинський).

4.  Небо гуготіло, ревло, клекотало, біснувалося, сліпуче розверзало свої нетрі (Є. Шморгун).

II. Знайдіть у реченнях стилістично забарвлені слова. Поясніть їхню роль.

III.    Поясніть уживання розділових знаків при однорідних членах речення.

357 І. Прочитайте текст, обираючи з поданих у дужках синонімів найбільш доцільний. Обґрунтуйте свій вибір.

СОКІЛ-БОРИВІТЕР

Я (йшов, крокував, прямував, ступав) лугом і (несподівано, раптом, миттю, зненацька) помітив, що високо над травою, тріпочучи крилами, висить на одному місці птах. Я подивився в бінокль і побачив (маленького, невеликого, мізерного) сокола-боривітра… Він (уважно, пильно, зосереджено) дивився вниз і раптом, щось помітивши, каменем упав у траву. Одна мить - і в кігтях у нього було мишеня, що необережно визирнуло з нірки. Як же міг птах здалеку (помітити, побачити, угледіти) свою крихітну здобич?

Справа в тому, що багато хижих птахів володіють дивовижно (проникливим, гострим, далеким) зором. І помічає боривітер мишеня за десятки метрів (За В. Танасійчуком).


II. Доберіть до виділених слів синоніми. Усно перекажіть прочитане, використовуючи дібрані синоніми.

358 Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди й запишіть. Підкресліть опорне (стрижневе) слово кожного ряду. Поясніть відмінність у відтінках лексичного значення синонімів одного з рядів. Перевірте виконання завдання за допомогою словника синонімів, поданого в додатках. Говорити, запашний, нещастя, гущавина, уздріти, балакати, гомоніти, зарості, угледіти, хащі, лихо, духмяний, нещастя, пахучий, нетрі, побачити, біла, ароматний.

359 ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому в перший парі словосполучень виділені слова є синонімами, а в другій - ні.

1.    Глибока яма, бездонне провалля.

2.     Глибокий сон, бездонне провалля.

Кожне значення багатозначного слова має «свої» синоніми. ПОРІВНЯЙМО:

 тихий чоловік - слухняний, лагідний, мовчазний;

 тихий голос - слабкий, приглушений, ледве чутний;

 тихий хід - безшумний, повільний, неквапливий.

360 Доберіть синоніми до слова добрий у поданих сполученнях. Що слід враховувати, виконуючи це завдання?

1. Добрий обід. 2. Добра людина. 3. Добрий урожай. 4. Добре слово.

361 Доберіть якнайбільше синонімів до слів: а) іти (роблячи кроки, пересуватися); б) говорити (передавати щось словами); в) швидкий (який швидко біжить, летить тощо).

362 І. Доберіть по 2-3 синоніми до кожного з поданих слів. Утворені синонімічні ряди запишіть. Визначте відмінність у відтінках лексичного значення (якщо вони є) синонімів одного з рядів.

Радісний, ввічливий, думати, завірюха, повільно.

363 II. З двома синонімами одного ряду (на вибір) складіть і запишіть речення.

Прочитайте уривок з народної пісні. Знайдіть синоніми та простежте, як вони сприяють відтворенню найтонших почувань. Поясніть роль синонімів в усній народній творчості.

Скажи мені правду, мій добрий козаче,

Що діяти серцю, коли заболить?

Як серце застогне і гірко заплаче,

Як дуже без щастя воно защемить?

Відредагуйте речення, замінивши одне зі спільнокореневих слів синонімом. Відредаговані речення запишіть. 364 Розкажіть про роль синонімів у мовленні.

1.  Мама робила в лікарні й пишалася своєю роботою. 2. Сніжна заметіль замела все навколо. 3. Навіть у вихідний день до школи прийшло багато школярів. 4. Помітивши за вікном товариша, хлопець непомітно вислизнув з хати. 5. У повідомленні повідомлялося про новий кінофільм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити