Підручник українська мова 5 клас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 

§ 51. ПРЕФІКС І СУФІКС


Про те, як визначити префікс і суфікс, про їхню роль у слові, а також про слова, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності

ПРИГАДАЙМО. 1. Що таке префікс? 2. Що таке суфікс?

409 Розгляньте схему. Поясніть, які додаткові значення вносять префікси до лексичного значення дієслова бігти? Поясніть роль префіксів.

Префікс

Префікс (від лат, рrае - попереду і fixus - прикріплений ) - це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових

410 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Оберіть кожен одне з поданих слів - клеїти, копати. Утворіть за допомогою префіксів якнайбільше нових слів від обраного дієслова і запишіть. Позначте префікси. Обміняйтеся зошитами і перевірте один в одного правильність виконання.

411 Доберіть до поданих слів антоніми. Запишіть утворені антонімічні пари. Позначте префікси й корені.

Розв’язаний, відв’язаний, вмикати, вилізати, вдихати, відцвітати, прихилятися.

412  І. Спишіть слова, позначте в них префікси.

Співучасник, списати, примазати, протитанковий, міжміський, прочитати, надписати, передосінній, прабаба.

II. Доберіть до кожного слова і запишіть слово з таким самим префіксом. З двома дібраними словами складіть і запишіть речення.

Суфікс

Суфікс (від лат. sufficus - прикріплений) — це значуща частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів. НАПРИКЛАД:

Творення сkів

Для утворення слів тієї чи іншої частини мови використовують певні суфікси. НАПРИКЛАД:

• суфікси -ар(-яр), -иц, -ист, -іст, -тель служать засобом творення іменників

• суфікси -н-, -ив-, -ськ-, -еньк- служать для творення прикметників

• суфікси -и-, -а-, -ва-, -ува-, -ти- допомагають утворювати дієслова

Зверніть увагу

Прислівники та неозначена форма дієслова не мають закінчень, тому після кореня в них можуть бути лише суфікси. НАПРИКЛАД

413 ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в словах молоко, квіти, вітру виділені букви входять до складу закінчень, а в словах глибоко, щоранку, читати - до складу суфіксів.

414 І. Запишіть слова в три колонки: а) іменники; б) прикметники; в) дієслова. Виділіть суфікси і закінчення (де це можливо).

Матуся, дубок, дрібненький, перечитати, зубчик, відлітати, активний, сушений, шахтар, човники, мудрість, записала, водичка, бетонний.

II. З одним словом (на вибір) складіть речення з прямою мовою. Накресліть схему речення.

415  І. Прочитайте слова, знайдіть у них корені й суфікси. Поясніть відмінність у лексичному значенні слів. Які суфікси надають словам відтінку згрубілості, а які - пестливості?

Скрипка — скрипаль — скрипочка; вітер — вітерець — вітрище; ведмідь - ведмедик - ведмедище; квіти - квітень - квітник - квітувати.

II. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Емоційне забарвлення

Окремі суфіксальні й префіксальні слова можуть надавати тексту емоційного забарвлення та виразності.

Слова з відтінками здрібнілості, пестливості, ласкавості, ніжності, зневаги, збільшеності, згрубілості тощо можна утворити за допомогою

Особливої експресії, відтінку урочистості набувають слова з префіксами по-, па-, пра-, уз-.

416 Перебудуйте подані речення, посиливши їхнє емоційне забарвлення й виразність. Для цього замініть виділені слова спільнокореневими із суфіксами позитивної чи негативної оцінки.

ЗРАЗОК Здалося, що десь близько пролетіла сова. - Здалося, що десь близенько пролетіла сова.

1. Посіявся рясний дощ. 2. Перед нами розкинувся ліс. 3. Вовк повільно підкрадався до села. 4. З-під торішнього листя пробилася перша трава. 5. Вітер виє голодним вовком.

417 I. Прочитайте текст. Обґрунтуйте написання виділених слів. Напишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим.

СТЕЖИНА

Якщо дружити зі стежиною, вона багато цікавого розповість. Тетянка вийшла на ґанок, а стежинка неначе взяла її за руку і повела за собою.

Довкола картопелька цвіте біло-рожево, соняхи в золоті бубни вигупують. Зелений огірочок виповз із грядки на стежку. Квасоля-повитиця пишається на високих тичках, їй звідтіля все видно. А гарбуз та гарбузиха з гарбузенятами сховалися під лапатим листям, щоб сонце не напекло (За В. Чухлібом).

II. Знайдіть іменники, яким суфікси надають зменшувально-пестливого відтінку. З якою метою ці слова використано в тексті? Позначте в них суфікси.

III.    Доберіть із тексту по одному слову, які відповідали б таким схемам:

418 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Запишіть не менше 8 назв різних овочів і фруктів зі зменшувально-пестливими суфіксами. Складіть і запишіть п’ять речень з дібраними словами. Поясніть, якого забарвлення надали ці слова реченням.

ВАРІАНТ Б. Запишіть не менше 8 назв різних овочів і фруктів зі зменшувально-пестливими суфіксами. Напишіть невеликий текст (5-7 речень) на тему «Влітку на городі», використавши деякі з дібраних слів. Поясніть, чи надали ці слова вашому тексту емоційного забарвлення й виразності.

Розбір слова за будовою

Послідовність розбору

1. Пояснити лексичне значення слова; визначити, до якої частини мови воно належить.

2. Визначити закінчення і основу. Вказати граматичні значення, які виражає закінчення.

3.     Визначити корінь, дібравши спільнокореневі слова.

4.     Визначити префікс (префікси), суфікс (суфікси).

Зразок усного розбору

Липень. Слово має нульове закінчення, що вказує на називний відмінок, однину, чоловічий рід. Основа слова - липень. Добираючи спільнокореневі слова (липа, липневий, липовий), виділимо корінь - лип. Після кореня є суфікс -ень.

Зразок письмового розбору


419 I. Прочитайте виразно текст, виділяючи найважливіші за змістом слова підвищенням голосу. Знайдіть речення, у якому виражено основну думку прочитаного.

Батьківщина - це дім. Дім, де ти народився, виріс, з якого щоранку біжиш у школу і куди повертаєшся. Дім, у якому легко й і радісно жити. І байдуже, чи буде то хатина в тайзі, чи шістнадцятиповерховий красень на березі великої річки, чи юрта в далекій тундрі… (Л. Захар’їн).

II.     До яких частин мови належать виділені слова?

III.    Виконайте усний розбір виділених слів за будовою. Розбір трьох з них запишіть.

А. Мещерський. Лісовий пейзаж

420  ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що, на вашу думку, означає любити рідну землю?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити