Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах


§ 5. ДІЄСЛОВО


ПРИГАДАЙМО. 1. Яку частину мови називають дієсловом? 2. Як змінюються дієслова? 3. Які є часові форми дієслова?

39 І. Прочитайте текст. Визначте його тему. Чому свято Димитрія шанують у народі?

ОСІННІЙ ДИМИТРІЙ

Зі свят осіннього циклу для мене особливо пам’ятний день Святого великомученика Димитрія. Це свято припадає на 8 листопада. Воно здавна шанується в народі, бо завершує хліборобський рік. В останню напередодні Димитрія суботу поминають предків.

За народними уявленнями, Димитрій зачиняє землю і надає право господарювати на ній зимі. Ключі він тримає при собі, поки за ними не приїде верхи на білому коні весняний Юрій (6 травня). Тоді можна виганяти худобу на пасовисько.

Яка погода на Димитрія, така й на Великдень (За В. Скуратівським).

II.     Випишіть дієслова, у дужках скорочено зазначте їхній час, особу та число або вкажіть, що це неозначена форма.

ЗРАЗОК Припадає (теп. час, 3 ос., одн.).

С. Улько. Урожай

III.    Розгляньте ілюстрацію. Що спільного між нею та текстом вправи? Чи можна було б обидва твори опублікувати в книжці з назвою «Завершення хліборобського року»?

Особливості дієслів

Дієслова означають дію предмета і відповідають на питання що робити? що зробити?

Дієвідміни

Щоб визначити дієвідміну, треба дієслово поставити в 3-тю особу множини.

Дієвідміна

Закінчення у формі 3-ї особи множини

Приклади

І

-уть, -ють

пишуть,

співають

II

-ать, -ять

бачать,

люблять

Букви е, и в закінченнях

У закінченнях дієслів першої дієвідміни пишемо букви е, є. Наприклад: пишеш, співаєш. У закінченнях дієслів другої дієвідміни пишемо букви и, ї. Наприклад: бачиш, любиш.

е, и в закінченнях дієслів

І дієвідміна

II дієвідміна

е

-еш (-єш)

 -емо (-ємо)

-ете (-єте)

И

иш (-їш)

-имо (-їмо)

-ите (-їте)

40 І. Прочитайте байку. Поясніть, як ви розумієте її зміст. Яких людей викриває автор?

СОЛОВЕЙ У КЛІТЦІ

Із клітки Соловей озвався до Мисливця:

- Навіщо зачинив мене, немов злочинця?

- Мій дорогий, - Мисливець відповів, - Боюсь, щоб Котик наш тебе не з’їв.

- Ти про мою, як видно, дбаєш долю, - Промовив Соловей. — Похвальна доброта!

Якщо це так, пусти мене на волю,

А в клітці зачини Кота.

Павло Ключина

II. Випишіть дієслова, поставте їх у формі 3-ї та 1-ї особи множини теперішнього часу, позначте закінчення. Визначте дієвідміну.

Зразок. Гуляю - гуля|ють|, гуля |ємо| (І дієв.).

III.    Перекажіть усно зміст байки своїми словами, користуючись виписаними дієсловами.

41 Поспілкуйтесь. про кого в народі кажуть: «На язиці медок, а на думці льодок»? Як, на вашу думку, розпізнати справжню щирість?

42 І. Спишіть дієслова, уставляючи пропущені букви е(є) або и(ї). Скористайтеся поданим вище правилом і опорною таблицею.

Стан..ш, сто..м6, люб..ш, люб..те, каж..мо, скаж..ш, сі..мо, поміт..ш, вирост..ш, перемож..мо, крут..те, вивч..мо, говор..мо, переход..ш, пиш..ш.

II. Складіть речення з одним дієсловом (на вибір).

43 І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Прочитайте вголос виділені слова і запишіть їх у транскрипції.

1. Не все теє зробит(ь)ся, що на думці зродит(ь)ся. 2. На годину епізниш(ь)ся, за рік (не)доженеш.

Пишемо

Вимовляємо

-ться

-шся

[ц/:а]

[с/:а]


3. (Не)хвали коня, поки з дороги (не)вернеш(ь)ся (Нар. творчість). 4. Осі(н,нн)ій вечір жовтим листом хмурит(ь)ея… (В. Тарасенко).

II.     Підкресліть дієслова як головні члени речення (присудки).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити