Підручник українська мова 5 клас

Повторення вивченого в початкових класах


§ 6. ПРИСЛІВНИК


ПРИГАДАЙМО Яку частину мови називають прислівником? Чи змінюються прислівники?

44 І. Спишіть речення, добираючи з довідки пропущені прислівники. Поставте усно питання до цих слів. Яку роль виконують прислівники в реченнях?

1. А та скрипка … грає, солов’їний голос має (В. Стельмах).

2. Камінь … не котиться ні в яку пору (Нар. творчість).

3. І …, і … там соловей співав, і пташки пурхали, зозуленька кувала (Л. Глібов). 4. І вечір вишневий із нами вечеря, і … від щастя муркоче, мов кіт (Д. Іванов). 5. О, як ріка радіє …, на волю виривається … (Г. Дудка).

ДОВІДКА Вдень, ввечері, угору, красно, навесні, щосили, тихо.

II.     Підкресліть однорідні члени речення. Які з них виражені прислівниками?

45І. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Якби ви були художником, то яку ілюстрацію намалювали б до цього тексту?

КОНВАЛІЯ В САДУ

Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, він пильно дивився на неї.

«Зірву квітку, поставлю у вазу на столі», - подумав Петрик. Простяг руку, щоб зірвати квітку, але уявив: що ж станеться із садом без конвалії? Затулив долонями квітку - і в саду стало похмуро й незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли галасливі пташки. Петрик відтулив квітку. Знову почувся пташиний спів, а на деревах радісно заграли зелені листочки.

«Он яка ти, дивовижна квітко, - подумав Петрик. - Хіба ж можна тебе зривати й нести додому?» (За В. Сухомлинським).

II.     Випишіть сполучення прислівників з дієсловами. Покажіть зв’язок між словами в цих сполученнях (за зразком).


ЗРАЗОК

III. За виписаними сполученнями усно перекажіть прочитане.

Особливості прислівників

Прислівники означають ознаку дії та відповідають на питання як? де? коли? куди? звідки? і под. НАПРИКЛАД рішуче, влітку.

46 Попрацюйте в парах. Розділіть між собою групи прислівників. Доберіть усно антоніми до прислівників своєї групи. Оцініть роботу однокласника (однокласниці).

1.  Холодно, повільно, пізно, вгору, високо, ліворуч.

2.  Радісно, тихо, вранці, вгорі, далеко, зліва.

II. Доберіть спільнокореневі слова до виділеного прислівника своєї групи.

І Від поданих прикметників утворіть і запишіть прислівники. Позначте суфікси -о, -е. Поясніть, чим прислівники відрізняються від прикметників.

Щедрий, добрий, тепла, привітне, рішучий, щасливе, швидка, розумна, гарний, болючий.

II. Складіть і запишіть одне речення з поданим прикметником (на вибір) й одне речення з відповідним прислівником.

48 Чому так? З’ясуйте, у якому реченні виділене слово є прислівником, а в якому - прикметником. Обґрунтуйте свою думку. Розберіть ці слова за будовою.

1.  Добре ім’я - найкраще багатство (Нар. творчість).

2.  Із сухого дерева добре вогонь класти (Нар. творчість).

Запишіть прислівники разом. З одним прислівником (на вибір) складіть речення.

В/літку, в/зимку, в/осени, в/вечері, в/ранці, в/день, ліво/руч, право/руч, що/денно, що/години, що/тижня.

50 Відгадайте ребуси. Доведіть, що слова-відгадки є прислівниками.


1


В

2


е

3


с
4


е

5


л

6


о
51 Накресліть поданий кросворд на дошці або в зошиті. Упишіть відповіді-прислівники.

1.  Синонім до слова навкруг.

2.  Синонім до слова вгорі.

3.  Синонім до слова радісно.

4.  Антонім до слова ззаду.

5.  Антонім до слова тихо.

6.  Синонім до слова легко.

52 Складіть і запишіть невелику розповідь (5-7 речень) на одну з поданих тем, використавши щонайменше три прислівники. Прислівники підкресліть. Теми: «На стадіоні», «У парку атракціонів», «У зоопарку», «Сучасне телебачення», «Транспорт у минулому і сьогоденні».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити