Підручник українська мова 5 клас

Вступ

Значения мови в житті суспільства. Українська мова державна мова України

Повторення вивченого в початкових класах

§ 1. ІМЕННИК

§ 2. ПРИКМЕТНИК

§ 3. ЧИСЛІВНИК

§ 4. ЗАЙМЕННИК. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 5. ДІЄСЛОВО

§ 6. ПРИСЛІВНИК

§ 7. ПРИЙМЕННИК. СПОЛУЧНИК

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 8. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

§ 9. РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА

§ 10. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ

§ 11. ДОДАТОК

§ 12. ОЗНАЧЕННЯ

§ 13. ОБСТАВИНА

§ 14. РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 15. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ СЛОВО ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

§ 16. ЗВЕРТАННЯ

§ 17. ВСТАВНІ СЛОВА

§ 18. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 19. КОМА МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

§ 20. РЕЧЕННЯ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

§ 21. ДІАЛОГ

§ 22. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ «ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ»

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. ЗВУКИ МОВИ І ЗВУКИ МОВЛЕННЯ. ЗВУКИ ГОЛОСНІ ТА ПРИГОЛОСНІ

§ 24. ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ

§ 25. ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ

§ 26. СКЛАД. НАГОЛОС

§ 27. ОРФОГРАМА. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛОВА З РЯДКА В РЯДОК

§ 28. ВИМОВА ГОЛОСНИХ. ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ НЕНАГОЛОШЕНИХ [Е], [И] В КОРЕНЯХ СЛІВ

§ 29. ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 30. СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 31. ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 32. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

§ 33. ЧЕРГУВАННЯ У - В, I – Й

§ 34. ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ. ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М’ЯКШЕННЯ

§ 35. СПОЛУЧЕННЯ БУКВ ЙО, ЬО

§ 36. УЖИВАННЯ АПОСТРОФА

§ 37. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 38. ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ

§ 39. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 40. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ «ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ»

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 41. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ ТА БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА

§ 42. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 43. ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

§ 44. СИНОНІМИ

§ 45. АНТОНІМИ

§ 46. ОМОНІМИ

§ 47. ПОХОДЖЕННЯ (ЕТИМОЛОГІЯ) СЛОВА

§ 48. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ»

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 49. ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ. ЗМІННІ ТА НЕЗМІННІ СЛОВА

§ 50. КОРІНЬ СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ТА ФОРМИ СЛОВА

§ 51. ПРЕФІКС І СУФІКС

§ 52. ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

§ 53. НАПИСАННЯ І ВИМОВА ПРЕФІКСІВ ПРЕ, ПРИ-, ПРІ-

§ 54. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ»

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 55. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 56. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 58. ФОНЕТИКА ТА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Тема 1. МОВЛЕННЯ І СПІЛКУВАННЯ

Тема 2. ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ. МОНОЛОГІЧНЕ ТА ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

Тема 3. ТЕКСТ

Тема 4. МОВНІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. «ВІДОМЕ» ТА «НОВЕ» В РЕЧЕННЯХ ТЕКСТУ

Тема 5. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Тема 6. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША

Тема 7. СТИЛІ МОВЛЕННЯ

Тема 8. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Тема 9. ТИПИ МОВЛЕННЯ

Тема 10. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРЕДМЕТА

Тема 11. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 12. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРЕДМЕТА В ХУДОЖНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ СТИЛЯХ

Тема 13. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗПОВІДЬ НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 14. ЛИСТ. АДРЕСА

Тема 15. ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ (ЗІ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ) ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Тема 16. УСНИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ

Тема 17. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ

Тема 18. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИНИ

Тема 19. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 20. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ТВАРИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ СТИЛЯХ

ТЕМА 21. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

Тема 22. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ДОДАТКИ

Додаток 1 ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Додаток 2 СЛОВНИЧОК НАГОЛОСІВ

Додаток З СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ

Додаток 4 Скорочені відповіді до вправ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити