Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

§9. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ Й ЗАЛЕЖНЕ СЛОВА В СЛОВОСПОЛУЧЕННІ


76. Прочитайте слова та словосполучення.

Бібліотека — шкільна бібліотека. Читати — читати уважно. Розмовляти — розмовляти українською. Навчатися — навчатися в п’ятому класі.

Що точніше називає предмет, ознаку або дію — слово чи словосполучення?

Словосполучення, як і слово, вживають для називання предметів, їхніх ознак, ознак дій. Проте порівняно зі словом словосполучення є точнішим.

ПОРІВНЯЙТЕ:

СЛОВО

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

підручник


підручник З мови

урок


урок літератури

писати


писати диктант

Словосполучення складається з двох і більше слів, одне з яких головне, а друге (або інші) — залежне.

Як розрізняють у словосполученні головне та залежне слово? Від головного слова до залежного ставлять запитання. На письмі головне слово позначають знаком X.

Наприклад:

77. За допомогою питань установіть змістовий зв’язок між словами в поданих словосполученнях. Словосполучення запишіть, позначте головні слова.

Усна відповідь; одержати оцінку; наполеглива праця; відчували відповідальність; оцінила справедливо; працювали охоче; допоміг товаришеві; вивчати старанно; непрості запитання; підтримати однокласника; відпочити на перерві; готувати уроки; домашні завдання; записати до щоденника.

Із двома-трьома словосполученнями усно складіть речення.

Слова в словосполученні пов’язані:

* за змістом (за допомогою питання від головного слова до залежного);

78.  Перепишіть словосполучення. В кожному зі слів виділіть закінчення. Назвіть прийменники. Який зв’язок забезпечують закінчення або одночасно закінчення й прийменники між словами в словосполученні?

Сонячне проміння; осіннім ранком; уважних читачів; із тлумачного словника; перед наступним уроком; з цікавою книжкою.

Словосполучення бувають непоширені та поширені.

Непоширені складаються з двох слів (головного й залежного). Наприклад: корисний словник, читати вголос.

Поширене словосполучення складається з трьох і більше слів. Одне й те саме слово може бути головним (від нього ставлять питання до залежного слова) і залежним (до нього ставлять питання від іншого головного слова).

Наприклад: збірка дитячих віршів; готуватися до свята рідної мови.

79. Запишіть спочатку непоширені словосполучення, потім поширені. Поясніть різницю між ними.

Шкільний товариш; вірна дружба; мати друзів серед однокласників; допомогти сусідові по парті; готуватися до контрольної роботи; тестове завдання; дотримати даного другові слова; щира приязнь; дружити віддано.

80. Випишіть лише словосполучення. Скористайтеся підказкою.

Святковий день; біля школи; учні зібралися; школярі прийшли; новий підручник; гомоніли голосно; про канікули; книжки і   зошити; мишка від комп’ютера; світова література.

До словосполучень не належать:

✵     поєднання іменників або займенників із прийменниками (після уроків; перед тобою);

✵     слова, які виступають головними членами речення (учні читають; настав вечір);

✵     слова, незалежні одне від одного (квіти і трави; сучасний і цікавий; читають і пишуть).

81.  Випишіть лише словосполучення, у кожному знаком X позначте головне слово.

Вдячний читач; читати й перечитувати; читати вголос; школяр прочитав; незабутня книжка; прочитали та запам’ятали; дитина зачиталася; сучасне видавництво.

82. У вказаній послідовності зробіть синтаксичний розбір {усно) таких словосполучень: батькова порада; написати вірш; співати дзвінко.

1. Назвіть головне й залежне слова.

2 Поставте запитання від головного слова до залежного.

3. Визначте, якими частинами мови виражені головне й залежне слова.

4. Укажіть, як граматично пов’язане головне слово із залежним: за допомогою тільки закінчення або за допомогою закінчення та прийменника одночасно.

ЗРАЗОК     УСНОГО     РОЗБОРУ   СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

У словосполученні щедра осінь головне слово — осінь, залежне — щедра. Осінь (яка?) щедра.

Головне слово виражене іменником, залежне — прикметником. Граматично залежне слово пов’язане з головним за допомогою закінчення -а.

ЗРАЗОК     ПИСЬМОВОГО    РОЗБОРУ   СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

83.  Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Випишіть із речень два словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір (письмово).

1. Красива осінь виш..ває клени ч..рвоним, жовтим, срібним, золотим («Л. Костенко). 2. В..шиває осінь по канві з..леній золоті квітки. Квіти ож..вають, із д..рев спадають жовті нагідки (Олександр Олесь). 3. Л..тить до вирію, до теплої мети гусей згуртованих черга ширококрила (М. Рильський).

У мовленні найчастіше вживають вільні (синтаксичні) словосполучення: дивитися вперед; дивитися уважно; дивитися на небо.

Вільні словосполучення слід відрізняти від стійких (фразеологічних) словосполучень.

Стійкі словосполучення за значенням дорівнюють або одному слову (дивитися звисока — зазнаватися), або словосполученню (дивитися правді у вічі — бути щирим).

84.  З кожного рядка випишіть стійке словосполучення, яке за значенням дорівнює одному слову або словосполученню.

✵ Спіймати зайця; спіймати облизня; спіймати метелика.

Мокра курка; сита курка; прудка курка.

✵ Коса заплітається; дівчина заплітається; язик заплітається.

✵ Як камінь у воді; як риба у воді; як водорості у воді.

ДОВІДКА

Зазнати невдачі. Безвольна, нерішуча людина. Вільно, упевнено. Невиразне або через силу мовлення.

85.  Перепишіть, вибравши з дужок слово, яке утворює з поданим стійке словосполучення.

Узяти (книжку, стілець, моду); читати (оповідання, нотації, афіші); кусати (хліб, яблуко, лікті); наламати (дров, дерев, парканів).

Поясніть значення стійких словосполучень. За потреби скористайтеся довідкою.

ДОВІДКА

Вчинити необдумано. Призвичаїтися, звикнути. Шкодувати. Дорікати.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

Складіть і розіграйте діалог між двома товаришами, які діляться враженнями від переглянутого мультфільму. Використайте деякі з поданих у рамці стійких словосполучень.

За вуха не відтягнеш; хлібом не годуй; волосся стає дибки; похололо на душі; ложка дьогтю в бочці меду.

Кадри з мультфільмів «Лис Микита» та «Як козаки у футбол грали»

Складіть і розіграйте діалог між двома подругами, які розповідають одна одній про улюблених героїв книжок. Використайте деякі з поданих у рамці стійких словосполучень.

Запало в душу, силою не відтягнеш зачепило за живе; серце завмирає.

 


РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ I ЧИТАННЯ.  ПИСЬМО

ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ

86. Прочитайте. Доведіть, що подане висловлювання є текстом. Скористайтеся пам’яткою на с. 48.

Дорогий подарунок

Після перемоги над ворогами повертався князь Святослав із військом до Києва. їхали дружинники понад Дніпром.

Старі й малі вийшли вітати своїх захисників. Кожен ніс їм якийсь подарунок. Хтось дарував свіжу паляницю, хтось глечик духмяного меду. Хтось підносив гострий меч, пухнасте хутро впольованого звіра.

А одному хлопцеві не було чого подарувати. Підбіг він до Дніпра, набрав у пригорщу води й простягнув князеві.

Пильно поглянув Святослав у вічі хлопцеві. Тоді наказав подати золоту чашу й прийняти дорогоцінний подарунок.

Вода Славути для кожного українця священна.

За М. Янком.

Визначте тему та головну думку тексту.

✵     Укажіть у тексті зачин і кінцівку.

✵   Розкажіть, як скласти план тексту. Поясніть, чому для переказування тексту складання плану обов’язкове.

Яким ви уявляєте князя Святослава? Роздивіться ілюстрацію. Чи збіглися ваші уявлення з образом, створеним художником? Поясніть.

Георгій Якутович. Князь Святослав

Готуючись і до усного, і до письмового переказу, потрібно скласти й записати план тексту. План допомагає виділити у змісті тексту головне (мікротеми) і зазначити послідовність викладу думок.

Переказ буває докладний і стислий.

Докладний переказ — це повна й найбільш близька до тексту передача почутого або прочитаного. До докладного переказу тексту ставлять такі вимоги:

✵        відтворити зміст тексту повно (нічого не випускаючи);

✵        передати зміст тексту послідовно [не порушуючи порядку подій);

✵        відтворити текст правильно (точно передаючи назви, імена, події та зв'язок між ними).

Робота над докладним переказом тренує пам’ять, навчає добирати відповідні змістові виражальні засоби мови: слова, граматичні форми слова, словосполучення та речення потрібної будови.

87.    Колективно складіть план поданого в попередній вправі тексту і запишіть його. За планом напишіть докладний переказ на чернетці. Ознайомтеся з пам’яткою. Після відповідного доопрацювання чорнового варіанта переказу перепишіть його в зошит.

Як працювати з чернеткою

Прочитавши чорновий варіант переказу, замисліться: чи розкриває переказ тему (зміст) прочитаного чи прослуханого вами тексту?

чи передає він головну думку запропонованого для переказу тексту?

За потреби внесіть виправлення або доповнення.

Звіривши чорновий варіант переказу з планом, зверніть увагу на таке:

чи не додали ви чогось зайвого (чого не було в тексті)? Якщо додали, викресліть.

Чи не пропустили ви чогось, що є в тексті, який переказуєте? Якщо пропустили, допишіть.

Чи відповідає послідовність викладу думок у чорновому варіанті переказу його планові? Якщо послідовність порушено, переставте уривки чорнового тексту в потрібній послідовності.

Чи дотримували ви абзаців? Краще, якщо абзаци тексту відповідатимуть пунктам плану. Позначте абзаци знаком Z.

Ще раз прочитайте чорновий варіант переказу, звертаючи увагу на:

значення слів (слова, значення яких викликає сумнів, замініть іншими, близькими за значенням);

написання слів (перевірте їхнє написання за орфографічним словником; якщо допущено помилки, виправте їх) ;

уживання розділових знаків (якщо у правильності їх уживання виникає сумнів, перебудуйте речення).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити