Підручник українська мова 5 клас

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

 

§17. СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І СПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ

 

198. Прочитайте речення мовчки, визначте в кожному граматичну основу. Прочитайте вголос лише ті речення, які мають дві і більше граматичних основ. Зі скількох простих речень складається кожне таке речення?

1. Щире слово, добре діло душу й серце обігріло. 2. Шабля ранить тіло, а слово калічить душу. 3. Очі без душі сліпі, вуха без серця глухі, руки без бажання безсилі. 4. Бідна душа не має гроша. 5. Як ти не маєш душі, то не поможуть і книші.

Народна творчість.

Як називають речення з однією граматичною основою? З двома і більше граматичними основами?

За будовою речення бувають прості та складні.

Просте речення має одну граматичну основу.

Складним реченням називають речення, яке складається з двох або кількох простих речень, кожне з яких має свою граматичну основу.

Прості речення у складному об єднані між собою за змістом та за інтонацією.

Між простими реченнями у складному робиться невелика пауза. У кінці кожного простого речення, крім останнього, інтонація підвищується. Наприкінці складного речення інтонація понижується. Частини складного речення можуть поєднуватися сполучниками

і, та, але, а, що, як, щоб, бо, тому що або сполучними словами який, що, коли, де.

Наприклад: Зустрічають мене чорнобривці, і сміється батьківська земля (В. Беля). Айстри вранці сумували, що дощі на них не впали (В. Кравчук).

Частини складного речення можуть поєднуватися без сполучників.

Наприклад: Гримить Дніпро, шумить Сула, озвались голосом Карпати (М. Рильський).

199. Перепишіть складні речення, визначте й підкресліть у кожному граматичні основи.

1. Душа душу чує, а серце серцю вість подає. 2. Око бачить далеко, серце чує глибоко. 3. Ти дорогу показав, якщо ти прислів’я сказав.

4.  Коли чистий будинок, і душа чистішає. 5. Серце співає, душа радіє.

Народна творчість.

Прочитайте записані речення, дотримуючи правильної інтонації.

•   Частини яких складних речень поєднано сполучниками або сполучними словами? Прочитайте ці речення.

•   Прочитайте речення, частини яких поєднано без сполучників і сполучних слів, лише інтонацією.

Поясніть вислів: «Прислів’я — скарбниця народної душі».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На письмі між простими реченнями у складному ставлять кому. Кому ставлять і тоді, коли прості речення в складному з’єднуються сполучниками або сполучними словами.

200. Перепишіть прислів’я, замість крапок додаючи дібрану з довідки кінцівку. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Правда і з дна моря виринає, а …. 2. Язик діє, та … . 3. Недруг підтакує, а …. 4. Праця додає здоров’я, а … .

ДОВІДКА

 

…друг сперечається. …рука не вміє.

…неправда потопає. …лінь добавляє хвороб.

Перепишіть, розставляючи пропущені коми. Визначте та підкресліть у реченнях граматичні основи. Поясніть наявність і відсутність коми перед сполучником і.

1. Сховав грудень під кригою річки і повдягав ліси в білі мережива (Ю. Старостенко). 2. Полетів останній лелека, і жоден перелітний птах не залишився на нашій землі (3 журналу).

•   Значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком.

•   Роздивіться репродукцію картини Євгена Лещенка. Розкажіть про зображене, уживаючи складні речення.

201.  Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки сполучники та сполучні слова. Визначте та підкресліть граматичні основи речень. Поясніть уживання розділових знаків.

1.      Зима спитає,… ти влітку був. 2. Літо запасає,… зима з’їдає.

3.  … не була зима, то літо довше б тягнулося. 4. Життя навчає, … труд єднає. 5. Тепло пропаде,… сніг упаде. 6. Зима стелить полотна, … мороз наводить мости.

ДОВІДКА

Якби. Але. Де. А. Як.

202. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. У кожному реченні визначте й підкресліть граматичні основи.

Пов’яли пишні квіти затих осінній сад туманом ліг на віти холодний листопад. Повільно на світанні бреде він у степах де листячком останнім легкий мороз пропах. Зима ось-ось прилине в снігах засне земля і пісня хуртовинна над нею загуля.

Д. Мегелик.

Поясніть уживання розділових знаків.

203. Подані пари простих речень об’єднайте у складні — за допомогою сполучників або без них. Утворені складні речення запишіть, поясніть уживання розділових знаків.

1. Землю закутав білий сніг. На ньому виразно чорніють тіні безлистих дерев.

    2.  Мороз скував Дніпро кригою. Глибоко під нею зеленіє вода.

3. Перехожі кутаються в теплі пальта. Пронизливий вітер змушує їх прискорювати ходу.

Чи утворюють записані вами речення текст? Свою думку поясніть.

204.        Перепишіть речення, підкресліть у них граматичні основи. Розставте пропущені розділові знаки.

Ми йдемо і темніє над нами небо. Дзвенить земля а я слухаю. Слухаю небо слухаю землю і слухаю дідові слова. У серце моє вливається якась незрима сила що на віки вічні прив’яже вона мене до цієї землі до співучої тихої мови.

Чим більше дід любив мене тим більше і щедріше розкривав він свою душевну скарбницю.

За В. Симоненком.

Поясніть, як ви розумієте вислів «душевна скарбниця»? Чи у кожної людини вона є? Що б ви хотіли мати у своїй душевній скарбниці?

1205. У вказаній послідовності зробіть синтаксичний розбір поданих складних речень (усно та письмово).

1. Визначте вид речення за метою висловлювання.

2. Визначте вид речення за інтонацією.

3. Укажіть прості речення в складному. Визначте граматичну основу кожного з них.

4. З’ясуйте, якими частинами мови виражені головні члени речення.

5. Визначте другорядні члени речення в кожній частині складного речення.

6. У складному реченні вкажіть прості речення, ускладнені однорідними членами речення, звертанням або вставним словом (якщо такі є).

1. Пісня до правди доводить, а правда до пісні горнеться (Народна творчість). 2. Пісню ту візьму собі на спомин, пісня буде поміж нас (В. Івасюк). 3. У мене вмить заб’ється в грудях серце, коли десь наша рідна пісня розіллється (За Д.Луценком). 4. Вилив душу в пісні український народ, і живе мій народ у пісенному слові! (В. Василашко). 5. Допоки слово житиме в мені, тобі я даруватиму пісні, мій краю рідний (В. Мозговий).

ЗРАЗОК УСНОГО СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Я іду у парку золотому, і прощально листя шелестить (В. Сосюра).

Речення розповідне, неокличне.

Складається з двох простих речень.

У першому реченні граматична основа я іду (підмет виражений займенником, присудок — дієсловом); у другому — листя шелестить (підмет виражений іменником, присудок — дієсловом).

В обох простих реченнях є другорядні члени речення: у першому — обставина у парку та означення золотому, у другому — обставина прощально.

ЗРАЗОК письмового СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

206. У вказаній послідовності зробіть письмовий синтаксичний розбір поданих речень.

1. Зоре моя вечірняя, зійди над горою! (Т. Шевченко). 2. Скоро, може, побачу я степ той широкий. (Б. Грінченко). 3. В Україні ростуть широколисті дерева: дуб, липа, в’яз, береза. (З підручника).

4.   Дрімучі ліси, птахи, змії, комахи — усе милувалося сонцем. (З журналу).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

• Які речення називають складними? Наведіть приклади.

• Як об’єднуються між собою прості речення у складному?

• Як інтонуються складні речення? Наведіть приклади.

• Якими сполучниками та якими сполучними словами можуть з’єднуватися прості речення у складному?

• Які розділові знаки ставлять між частинами складного речення?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити