Підручник українська мова 5 клас

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

§25. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі

 

262. Перепишіть пари слів, у кожному слові виділіть корінь і позначте місце наголосу. Вимовте слова.

Весело — веселка; широко — широкий; голуб — голубка.

Поспостерігайте: чи однаково вимовляються наголошені та ненаголошені звуки [е], [и], [о]? Зробіть висновок: чи впливає на вимову голосних звуків зміна в слові місця наголосу?

У наголошених складах звуки [е], [и] вимовляють чітко. У ненаголошених — [е] наближається у вимові до [и]а [и] наближається до [е].

Звукописом таке вимовляння передається так:

веселка [в еи с ё л к а], земля [зеимл’а], широкий [ш ие р о кий].

Звук [о] в ненаголошеному складі може вимовлятися із наближенням до [у]. Проте так звук [о] вимовляють лише в тому разі, якщо в наступному складі є наголошений звук [у]: голубка [г оул у б к а], зозуля [зоузу л’ а].

Така вимова голосних звуків відповідає правилам української орфоепії.

Щоб дізнатися, яку літеру слід писати в ненаголошеному складі, потрібно змінити форму слова або дібрати спільнокореневе слово, у якому сумнівний голосний буде наголошеним: в[е"]селка — в[е]село; ш[\л°]рокий — ш[и]роко; г[оу]лубка — г[о]луб.

Якщо дібрати перевірне слово не можна (пшениця, цибуля, козак, кропива), написання слова слід перевірити за орфографічним словником.

ОРФОГРАМА: букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні:

зерно, тихенько,

небесний, дивина

ОРФОГРАМА: буква о, що позначає сумнівний ненаголошений голосний:

розумний, голубка,

зозуля, кожух

263.  До кожного слова доберіть перевірне слово. Запишіть слова парами . Визначте й підкресліть у словах орфограму «букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні».

Сестра, весло, голубити, впливати, стеблина, зупинити, кленовий, ребро, височенний, випиляний, десяток, лисиця.

 Яка помилка називається орфографічною? Чи допомагає уникати таких помилок знання правил? Як називають такі правила?

264.  Зробіть звуковий запис поданих слів.

Крило, озеро, медівник, береза, велетень, криниця, глитати, грудень, кашель, півень.

Як з’ясувати написання слів, якщо перевірне слово дібрати не можна?

У сполученнях -ере-, -еле- пишуть літеру е: очерет; зеленіти.

У сполученнях -ри-, -ли- пишуть літеру и: кривавий, блищати. Якщо при зміні чи доборі спорідненого слова сумнівний ненаголошений голосний звук випадає, пишуть е: човен, бо човна, праведний, бо правда.

ОРФОГРАМА: буква е в сполученнях -ере-, -еле-: берег, селезень, очерет, зелений

ОРФОГРАМА: буква и в сполученнях -ри-, -литр и во га, блищати, кришити, глитати

ОРФОГРАМА: буква е, що позначає сумнівний ненаголошений голосний, який при зміні форми слова випадає (випадний е):

хлопець, човен,

вишень, тиждень

265.  Вимовте слова відповідно до правил орфоепії. Перепишіть, позначте орфограми.

Дерево, крикливий, шелестіти, черешня, крилатий, тривога, обережний, крижаний, пелена, кришити, стрепенутися, мережити, зелений, переказ, козелець.

Поясніть написання слів відповідним орфографічним правилом.

266. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.

1. Те джер..ло називається криницею, що в посуху воду дає. 2. Як не стр..бнеш у воду, не навчишся плавати. 3. У високого дер..ва й листя

в..лике. 4. Хто хоче зр..вати троянди, не має зважати на колючки. 5. Хто ходить босий, тому чер..вики не муляють. 6. Тер..н груш не родить. 7. Золото і в болоті бл..щить.

Народна творчість.

Позначте в словах орфограми «буква е в сполученнях -ере-, -еле-» та «буква и в сполученнях -ри-, -ли-».

267. Правильно вимовте слова. Поясніть написання е в ненаголоше- них складах. З’ясуйте орфограму. Поясніть написання слів відповідним орфографічним правилом.

Учень, хлопець, майстер, вітер, справедливий, їдалень, гривень, женці, шевця.

268. Перепишіть, уставляючи пропущені літери та записуючи в дужках змінену форму слова з випадним е.

1. Сумний груд..нь і в свято, і в будень. 2. Січ..нь року початок, а зими середина. 3. Як віт..р не дме, то очерет відпочиває. 4. Хлопець з ремеслом у житті не пропаде. 5. У ш..вця черевики завжди просять хліба. 6. Мислив..ць на всі боки дивиться.

Визначте та підкресліть у словах орфограми.

•    Прочитайте прислів'я, дотримуючи правил орфоепії.

269. Виділені слова передайте звукописом. Поясніть вимову й написання цих слів.

1. Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля (Марко Вовчок). 2. Хто сміється з кожуха, той сміється з кравця. 3. Часом і між кропивою лілія росте (Народна творчість). 4. Тобі тісно у леваді, мені душно жити в хаті (П. Куліш).

Укажіть слова, написання яких не можна перевірити наголосом. До якого словника слід у такому випадку звернутися?

270.    Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Мов кр..ло л..бедине, тиха музика лине (Д. Луценко). 2. Журавель край поля стер..же кр..ницю, не здійметься вгору, не махне кр..лом. Колосом додолу хил…ться пш..ниця, слухає розмову вітру з джер..лом (В. Раєвський). 3. Одгр..міла гроза, теплий дощ одшумів, одцвіли бл..скавиці кр..латі (В. Сосюра). 4. Зробив з мухи два к..жухи. 5. Р..зумна д..тина в батьковій св..тині. 6. Від людського поговору не запнешся пеленою (Народна творчість).

 Позначте в словах орфограми «букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні», «буква е в сполученнях -ере-, -еле-» та «буква и в сполученнях -ри-, -ли-».

• Укажіть слова, написання яких потрібно перевірити за орфографічним словником. Зробіть це.

271.    Перепишіть слова, уставляючи пропущені літери. Написання слів перевірте за орфографічним словником.

Г..рой, ч..пурний, м..лькати, м..нати, п..нал, ч..кати, п..рій, коч..рга, ц..буля, к.-рувати, л..ман, м..тро, д..таль, в..лос..пед, тр..мтіти, ч..брець, печ..ніг, тр..вожний, м..тушня.

3 виділеними словами складіть речення. За потреби з’ясуйте їхнє значення за тлумачним словничком.

272.    До поданих слів доберіть слова з протилежним значенням. Запишіть слова парами, визначте й підкресліть у них вивчені орфограми.

Ранковий, поразка, наступний, сваритись, відсталий, схвалювати, дурний.

 3 двома парами слів складіть і запишіть речення.

273. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставте дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова. Розставте пропущені розділові знаки.

1. Зернина … береже. 2. Ворону хоч … годуй а все буде чорна.

3.    Не криши два … до борщу бо переборщиш. 4. Ложкою годує а … очі виколює. 5. Черепаха повзе пустелею і бурчить Нащо стільки піску насипали Чи тут у них …?

ДОВІДКА

Мішок. Гриб. Пиріг. Черепок. Ожеледь.

Позначте в словах орфограми «букви е, и, що позначають сумнівні нена- голошені голосні», «буква е в сполученнях -ере-, -еле-» та «буква и в сполученні -ри-, -ли-».

•    Укажіть речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки.

274. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми «букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні», «буква е в сполученнях -ере-, -еле-» і «буква и в сполученнях -ри-, -ли-».

1. П..шаюсь родом і своїм народом, бо це — ж..ття моє, моя пр..рода (Л. Голота). 2. Кий, Щек, Хорив і їх с..стриця Либідь пл..вутьт..сячоліттю навздогін (І. Лобовик). 3. Ч..тала мама «Кобзаря», а потім сіла виш..вати. Впл..лась Шевченкова зоря у рушники її кр..латі (О. Данилюк). 4. Посіяла мати в своїй кол..сковій з..рнини добра і т..пла (Б. Дегтярьов). 5. Погойдує віт..р калину, гортає л..сток за л..сточком (77. Перебийте). 6. Цілющої води я зач..рпнув з глибокої криниці (П. Мовчан).

 Визначте речення, ускладнені однорідними членами. Поясніть у них розділові знаки.

•   У двох останніх реченнях підкресліть усі члени речення.

•   Поясніть написання великої літери.

275. Поясніть значення стійких словосполучень.

Дивитися вперед. Триматися середини. Лишати слід. Кидати слова на вітер. Лизати черевики. Набивати черево. Винаходити велосипед.

Визначте слова з орфограмою «букви є, и, що позначають ненаголошені

голосні».

•   Прочитайте стійкі словосполучення, дотримуючи орфоепічних норм.

•   3 трьома стійкими словосполученнями (на вибір) усно складіть речення. Що ви знаєте про фестиваль «Країна мрій»? Зберіть інформацію про нього. Розкажіть про фестиваль у класі.

 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

УСНА ВІДПОВІДЬ НА УРОЦІ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

276. Ознайомтесь із пам’яткою.

Як готуватися до усної відповіді на уроці

Обміркуйте тему свого висловлювання (про що будете говорити). Повторіть відомості з мови за підручником: уважно прочитайте правило, розгляньте таблицю (якщо є).

Установіть послідовність викладу думок: починати треба з головного. До кожного правила (пункту правила) самостійно доберіть приклади. Дотримуючи вимог наукового стилю, «прокрутіть» відповідь подум- ки. Думки мають бути чітко висловлені й підтверджені прикладами. Подумайте, як сприйме вашу відповідь учитель. Які зауваження міг би він зробити? Урахуйте ці уявні зауваження.

Подумайте, як сприймуть вашу відповідь однокласники. Чи все їм буде зрозуміло? Які запитання можуть у них виникнути?

Якщо маєте сумнів щодо значення або вимови якогось слова, перевірте його за словником або замініть іншим.

Ще раз повторіть відповідь подумки, звертаючи увагу на дотримання правил орфоепії. Прослухайте себе ніби збоку. Що ви змінили б у відповіді? Зробіть це.

Підготуйтеся до усної відповіді на уроці. Скористайтеся пам’яткою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити