Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§36. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. Синоніми

 

Антоніми


504. Прочитайте прислів’я, вкажіть у них слова з протилежним лексичним значенням.

1. За роботою добро ходить, а за лінощами — зло. 2. Де гірка праця, там солодкий відпочинок. 3. Ледар як їсть, так нагріється; а як працює, то змерзне. 4. Брехня тільки доти стоїть, доки правда не прийде. 5. Від одного берега відстав, а до другого не пристав. 6. Запряг прямо, та поїхав криво.

Що ви знаєте про антоніми?

•     Якими частинами мови є антоніми в кожному з речень?

Слова з протилежним лексичним значенням називаються антонімами. Антоніми утворюють не ряди, як синоніми, а пари.

Наприклад: день — ніч; великий — малий; голосно — тихо, там — тут.

Антоніми є словами однієї й тієї ж частини мови.

Часто антоніми включають до статей тлумачного словника, щоб точніше пояснити лексичне значення слів. Є спеціальні словники антонімів.

505. Прочитайте вірш, правильно інтонуючи речення. Випишіть антоніми парами.

Два брати жили на світі,

Був один з них працьовитий,

А другий — ледачий дуже.

Слухай казку про них, друже.

Той хоробрий і правдивий,

Той брехливий,полохливий,

Той розумний, той дурний,

Той великий, той малий.

День і ніч брати сварились

І  ніколи не мирились.

Все, що перший будував,

Другий миттю руйнував.

Кожен рать повів свою,

Стрілись вороги в бою.

Із високим стрівсь низький,

На товстого йшов худий,

Стрів білявого чорнявий,

Огрядного — худорлявий,

На сумного йшов веселий,

На тендітного — дебелий.

Ця кривавая війна —

Нині сива давнина.

Хоч брати вже й помирились,

Після них слова лишились,

Дуже горді, незалежні,

Абсолютно протилежні.

В мові ці слова живуть,

Їх антонімами звуть.

А. Свашенко.

506. До поданих слів доберіть антоніми. Утворені антонімічні пари запишіть.

Будень, сумний, забути, брехливо.

У дібраних антонімах визначте орфограми, поясніть написання цих слів.

З двома антонімічними парами складіть і запишіть речення.

507. Прочитайте. У кожному з речень визначте антоніми. Які з них є спільнокореневими словами?

1. Що руками будується, те руками й руйнується (Б. Хмельницький). 2. Чужа дорога не приведе до рідного дому (О. Довгий).

3.  Ревуть Дніпрові береги — занурення і виринання (І. Малкович).

4.  Через літа в душі несу і перемоги, і поразки (Д.Луценко). 5. У житті, як у метро: одні піднімаються, інші опускаються (В. Чемерис). 6. В землі кроти за всякої погоди для себе риють виходи і входи (Р. Качурівський).

508. До поданих слів доберіть однокореневі антоніми, які різняться префіксами або суфіксами.

Воля, правда, сходитись, журливий, кореневище, вовчик, вед- медисько, заселитись, славний.

509.  Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте антоніми. Якими частинами мови вони є?

1. Ух..ляйся від зла і твори добро (3 Біблії). 2. Правди в брехні не ро..мішуй (В. Симоненко). 3. Ж..ттєві істини прості, неначе бат..кові поради. Не все можливо у ж..тті купити чи продати (П. Перебийніс). 4. Усякі люди трапляються на містку: щ..рі і сумні, в..селі, мовчазні й говіркі (М. Стельмах). 5. Я хочу радості і світла, іти вп..ред, а не назад (В. Сосюра).

Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

• Позначте в словах вивчені орфограми.

510.  До поданих слів доберіть антоніми, враховуючи багатозначність цих слів.

Світлий, глибокий, старий, холодний, недалекий.

Дві антонімічні пари уведіть до самостійно складених речень.

511.  Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи антоніми.

1. Цей уміє з чорного зробити …. 2. Чи будень чи … — усе йому безділля. 3. На ньому далеко не поїдеш — де сядеш, там і… .

 На які людські риси вказують прислів’я?

Складіть і запишіть висловлювання «Чого навчають нас прислів’я». Використайте антоніми.

 512. До поданих іншомовних слів доберіть антоніми. Слова запишіть парами.

Старт, епілог, симпатія, егоїзм.

Визначте в словах іншомовного походження орфограми, поясніть правопис слів.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

Складіть і розіграйте діалог між двома читачами районної бібліотеки, один з яких ще не знає правил користування книгозбірнею, інший підказує йому, як записатися, як добирати літературу. У репліках діалогу використайте подані в рамці синоніми.

Спочатку, насамперед, передовсім; розповісти, розказати, повідомити; з’ясувати, дізнатися, визначити; відшукати, знайти; шафи, стелажі; скринька, ящик; розмовляти, говорити, спілкуватись.

Складіть і розіграйте діалог між п’ятикласницею та її бабусею. Дівчинка обстоює думку про шкідливість однакового для всіх учнів одягу. Бабуся наполягає на перевагах єдиної шкільної форми. У репліках діалогу використайте подані в рамці антонімічні пари.

Користь — шкода; радість — сум; сміх — сльози; однаковий — різноманітний; подібний — відмінний; смак — несмак; однотонний — різнокольоровий; праця — відпочинок; зібраність — розслабленість; увага — неуважність.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ * ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ СИНОНІМИ ТА АНТОНІМИ

513. Прочитайте казку. Визначте в її тексті синоніми та антоніми.

Жив собі парубок Гриць. Мав він лише козу. Була вона неслухняна, уредна й баламутна.

Зайшла якось коза у шкоду. Кинув Гриць у неї палицею, палиця зникла. Пішов хлопець її шукати й побачив яму. Поліз Гриць у яму по палицю й провалився в підземне царство.

У тім царстві зустрів Гриць русалку, у руках якої була його палиця. Просив, благав, не віддає! Замість Грицевої звичайної дала йому палицю чарівну. Як торкнути нею щось живе, то стане мертвим. Як доторкнутися до чого великого, то стане малим, і навпаки.

Пішов Гриць далі й побачив золотий палац. Увійшов, а там лежить у ліжку мертва царівна. Торкнув її Гриць палицею, вона й ожила.

Розказала царівна, що її Змій украв, то вона з печалі й туги вмерла.

Тут летить Змій. Торкнув його Гриць палицею, і упав Змій мертвим.

Почали Гриць із царівною в дорогу лаштуватися. Торкнувся хлопець палацу палицею, той став малесенький. Поклав Гриць палац у кишеню.

Тут почулося мекання кози. Пішли царівна із Грицем на те мекання і потрапили в печеру. А звідти йде лаз у білий світ. Вилізли вони.

Одружилися Гриць і царівна, живуть у палаці. А в найбільшій кімнаті козу оселили.

Народна творчість.

Складіть план казки, запишіть його.

•    Усно перекажіть казку за планом. У переказі вживайте антоніми та синоніми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити