Підручник українська мова 5 клас

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

§36. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. Синоніми

 

Омоніми

 

514. Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів, за потреби скориставшися словником.

1. Грицю вже не до коси: виплив човен з-за коси, в нім русявих дві коси. 2. Сіла баба Клава, де широка лава. Попри неї суне люду маса, лава, як ото з вулкана йде гаряча лава… Може, в шахті знову обвалилась лава? (О. Різниченко).

Слова, однакові за звучанням та написанням, але різні за лексичоним значенням, називаються омонімами.

Омоніми утворилися внаслідок випадкового збігу звучання слів. Наприклад: прозора пара — пара коней; спритна ласка — ласка в голосі; читання байки — спідниця з байки.

Найчастіше омонімічні пари виникають унаслідок запозичення іншомовних слів, за звуковим складом тотожних зі словами, що вже були в мові.

Наприклад: лава — меблі, призначені для сидіння, та лава — розплавлена вулканічна маса (з італ.).

515. Прочитайте народні прислів’я, визначте в них омоніми.

516. Прочитайте. Доведіть що виділені слова є омонімами. З’ясуйте значення цих слів за тлумачним словником.

1.     Де лисички бродили, там лисички вродили (А. Камінчук).

2.  Був холодний місяць лютий, лис ходив голодний, лютий (А. Качан). 3. Лящ зустрівся із лящем і вгостив його лящем (Є. Гуцало).

4.  В таксі спитала такса: «Яка в вас нині такса?» 5. В годівничку до вівсянки ми насипали вівсянки (3 журналу).

У статтях тлумачного словника омоніми подаються з позначкою

9. біля слова вгорі арабською цифрою. Після заголовного слова подаються його важливі граматичні характеристики (до іменника — закінчення форми родового відмінка і рід, до прикметника — закінчення форми жіночого і середнього родів, до дієслова — його особові закінчення тощо) та тлумачення його значення.

Наприклад:

Ласка1, -и, ж. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь.

Ласка2, -и, ж. Невелика хижа тварина.

Є спеціальні словники омонімів.

517. З кожним із поданих слів усно складіть по два речення так, щоб ці слова виступали омонімами.

Грамота, лебідка, шотландка, вити, підкочувати, марка.

Перевірте себе за тлумачним словником або словником омонімів.

518. Самостійно складіть словникові тлумачні статті на подані омоніми. Перевірте себе за словником.

I.     Мул, належати, літній, вити.

II. Нота, патрон, брак, лама.

519. Прочитайте. Визначте слова, що мають омоніми. На підтвердження своєї думки складіть із цими омонімами речення (усно).

1. Летіла зозуля та й стала кувати (Народна творчість). 2. Шумлять навколо дерева, димить туманом балка (М. Луків). 3. У крону липи, наче у колиску, сховався чи то вітер, чи то птах (Є. Гуцало).

520. Прочитайте словосполучення. Назвіть серед них такі, що містять багатозначні слова. Словосполучення з омонімами випишіть.

Солодкий цукор, солодкий сон; гриф гітари, хижий гриф; перлове намисто, перлова каша; гірка редька, гіркий спогад; фаянсова чашечка, колінна чашечка; ключ від кімнати, журавлиний ключ.

Як відрізнити багатозначні слова від омонімів?

Від багатозначних слів омоніми відрізняються тим, що лексичні значення омонімів не пов’язані між собою, не випливають одне з одного.

521. Прочитайте речення. Що в кожному з них обігрується — багатозначність слова чи вживання омонімів? Перевірте себе за словником.

1. Журавлиний в небі ключ відімкнув весну, мов ключ (О. Різниченко). 2. Я не скрипковий ключ, а журавлиний тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко). 3. Осіння пошта вчора принесла кленовий лист, що ходить без конверта (Є. Гуцало),

522. Розгляньте таблицю. Самостійно доберіть до кожної групи слів приклади і запишіть їх до зошитів.

ГРУПИ СЛІВ

ЗА

ЗВУЧАННЯМ

ЗА ЗНАЧЕННЯМ

ПРИКЛАДИ

Омоніми

однакові

зовсім різні

Синоніми

різні

однакові або близькі

Антоніми

різні

протилежні

523. Прочитайте речення. У вказаній послідовності зробіть лексичний розбір виділених слів.

1. У моїм садку витають пахощі густі. Приберіг я любим друзям груші золоті. І дідусь поважно скаже дітям у гурті, що у мене, у онука, руки золоті (В. Бровченко). 2. «Тепер головне — свіжа сорочка і чиста совість», — усміхнувся тато (М. Стельмах). 3. Душа моя летить за клином журавлиним (Є. Гуцало).

1. Поясніть лексичне значення слова (краще з використанням словника).

2.    Поясніть, до багатозначних чи однозначних слів воно належить.

3.    Скажіть, у прямому чи переносному значенні слово вжите.

4. Доберіть до нього синоніми, антоніми (якщо це можливо), назвіть його омоніми (якщо є).

Голосно курли чуть журавлів ключі (Я. Щоголів).

Ключ — тут: ряд живих істот або однорідних предметів, які рухаються один за одним, утворюючи кут. Слово багатозначне, вжите в переносному значення (пряме значення слова: знаряддя для замикання та відмикання замка). Синоніми — клин, трикутник. Омонім — ключ (джерело).

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО ЛЕКСИЧНОГО РОЗБОРУ

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

•   Що вивчає лексикологія? Що таке лексика?

•   Що таке лексичне значення слова? У яких словниках подається лексичне значення слова?

•   Яке значення, крім лексичного, має слово? Наведіть приклади.

•   Поясніть різницю між словами однозначними й багатозначними.

•   У якому стилі мовлення вживають ужиті в переносному значенні слова?

•   Що таке синоніми? Наведіть приклад синонімічного ряду.

•   Яка роль синонімів у мовленні?

•   Що таке антоніми? Наведіть приклад двох-трьох антонімічних пар.

•   Яка роль антонімів у мовленні?

•   Що таке омоніми? Як виникають омоніми? Наведіть приклади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити