Підручник українська мова 5 клас

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

 

§40. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ РОКУ

 

561. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. З кожного речення виберіть два-три словосполучення, визначте в них головне й залежне слова. Якими частинами мови ці слова виражено?

1. І зб..рігає мова калинова на гронах дивних свіжості красу, щоб у майбутнє муз..кою Слова н..сти душі народної красу (Д. Білоус). 2. Рідний голос, рідне слово — все народжене з любові (Г. Чубач.). 3. Як та гілка кал..нова, так і наша рідна мова (С. Мордач).

4. І тільки Слово бер..же в основі бе..смертя української душі (Б. Олійник.)

Зробіть синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

562. У поданих реченнях визначте граматичні основи. Поширте речення другорядними членами й запишіть. Підкресліть у записаних реченнях усі члени речення.

Наближаються канікули. Табори чекають. Школярі мріють.

563. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте та підкресліть однорідні члени речення.

1. Земля молодіє від рясту від сонця від цвіту (С. Пушик).

2. Чуєш як шумить і шелестить травнева злива? (М. Луків).

3. Вийшов травень з гаю нивам усміхнувся потім на стежинці весело роззувся (М. Сингаївський). 4. Барвінково волошково в небі світиться зоря (А. Камінчук). 5. Серед білих жовтих червоних квіток ліловіють дзвіночки (О. Іваненко).

Зробіть усний синтаксичний розбір останнього речення.

564. Перепишіть. У кожному з речень підкресліть усі члени речення. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Все навкруг сміється: луки, гай, ріка (М. Познанська). 2. Долівка була притрушена пахучим зіллям: лепешняком, осокою, м’ятою, любистком (Б. Степаненко). 3. Гіллясті черешні, висока трава — усе в цім краю таке соковите (Олесь Гончар).

Накресліть схеми речень.

565. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте звертання. В останньому реченні підкресліть усі члени речення.

1. Я зараз прийду на твою пісню побратиме і теж заспіваю. (Р. Іваничук). 2. Мене згадаєш милий друже (Л. Глібов). 3. У радості у горі іду криниченько до тебе! (П. Перебийніс). 4. Не в’янь мій проліску цвіти завжди (П. Коваль).

5566. Перебудуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Перебудовані речення запишіть, підкресліть у них усі члени речення. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації.

1. Зацвіла калина біля круч Дніпра (А. Камінчук). 2. Хмарка грайлива пливе щаслива (За Т. Гнатюком). 3. Обізвалась приспана струна (С. Грицюк). 4. Прибув із мандрів чорногуз до нашого барвінкового двору (П. Воронько).

567.  Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте вставні слова.

1. Звісно всі слова тут добрі але ти своє знайди (Д. Павличко).

2.  Знов прибули до нашої шпаківні її мабуть торішні хазяї (М. Рильський). З. Так минули прудкобіжно може дні а може тижні (Н. Забіла). 4. Проста здається думка але цінна (Б. Крищенко). 5. Дивлюсь на зорі опівнічні на жаль вони також не вічні (М. Луків). 6. Росинка у траву спросоння певно впала (Т. Складаний). 7. Бувало сядемо до столу наллє нам мати молока (Д. Луценко).

Укажіть складні речення, визначте та підкресліть у них граматичні основи.

•    Зробіть письмовий синтаксичний розбір останнього речення.

568.  Складіть речення з поданими словами, використавши їх у ролі вставних. Запишіть речення, поясніть розділові знаки.

Можливо, напевно, отже, будь ласка.

Прочитайте складені речення, дотримуючи правильної інтонації.

569. Прочитайте. Поясніть розділові знаки при прямій мові. Накресліть схеми речень.

1. Пита земля мене, питають ріки: «Чи ти Вкраїні син, чи син навіки?» 2. «Чити Вкраїні син?» — питає синь Дніпрова. Шевченко й Франко мого чекають слова (Д. Пилипчук.)

570. Прочитайте притчу. На який висновок вона вас наштовхнула? Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

Юнак ішов містом і побачив крамницю з вивіскою Продається все. Хлопцю стало цікаво він зайшов. За прилавком стояв янгол. Що бажаєте запитав янгол. Юнак попросив Продайте миру для всіх людей. Янгол пояснив Ми продаємо не плоди а насіння. Що це означає поцікавився юнак. Якщо хочете миру не сваріться

з сусідом відповів янгол. А потім додав Якщо не хочете чути злих слів то не кажіть їх першим.

571. Усно складіть казку про вашу улюблену квітку (дерево, кущ). Рослину «оживіть», щоб вона розмовляла з іншими рослинами та людьми. Використайте кілька речень із прямою мовою.

572. Запишіть діалог, членуючи його на репліки та розставляючи розділові знаки.

Одного разу зустрілися три старі Прислів’я і засперечалися. Перше сказало Добрий початок — половина справи. Краще за все — золота середина заперечило друге. Кінець діло хвалить заявило третє. Так прислів’я і не помирилися.

Джанні Родарі.

573. Подані слова передайте звукописом. У кожному слові визначте кількість звуків і букв.

Веснянка, єдність, щирість, буйнотрав’я, яскравість, з’ясування.

574. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. У виділених словах визначте орфограми. Передайте ці слова звукописом.

1. Як зелені списи з вогкої землі виткнулися в лісі проліски малі (Я. Забіла). 2. Важко джміль гойдаються на айстрі, птах галузку до гнізда н..се (С. Бурлаков). 3. Ластівки щ..бечуть попід стріхою, білим пір’ям гнізда пер..в’ють (А. Малишко). 4. Ліс відділяє чорноземний степ від прирічкової долини (І. Сенченко). 5. Розволочене поле бе..крає переливами синіми грає (Д. Луценко)

575. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, апостроф.

Духм..яний, рум..яний, трав..янийг бур..ян, бур..як, пів..яру, повітр..я, сузір..я, тьм..яний, львів..янка, моркв..яний, під..яремний, компьютер, м..юзикл, б..юро, п..юпітр, В..ячеслав, Св..ятослав, Лук..ян, Валерьян, Із..яслав, Вороб..йов..

576. Уставляючи, де це потрібно, апостроф. Слова з апострофом і без нього запишіть у дві колонки,

Слов..янин, різдв..яний, кав..ярня, рутв..яний, узгір..я, р..ясний, тім..я, риб..ячий, жираф..ячий, п..юре, інтерв..ю, заозер..я, сер..йозний, дзв..якнути, в..язати, ін..єкція, б..юджет, від..їздити, розв..язати, без..язикий, прислів..я, дит..ясла, мор..ячка.

 

577. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Виділені слова передайте звукописом. Позначте в словах вивчені орфограми.

1. Від серця до серця мелодія ллєт..ся (П. Перебийніс). 2. Червона калино, чого в лузі гнеш..ся? (7. Франко). 3. Добрий ранок, Придніпров’я, що готуєш., ти мені? (М. Стельмах). 4. Змалку ще пам’ятаю всі купал..с..кі обряди (Д. Білоус). 5. Хвилі не вір., ти мінливій! (Б.Грінченко). 6. Плюскоче хвил..ка тепла і жива, на камін..ці пісочок намива (Л. Костенко). 7. Цілий міх гостин..ців нашій господин..ці! (Є. Гуцало).

578. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Поясніть написання цих слів.

1.Весняний гомін народився в весняній (брунька) (Г. Коваль).

2.   На (квітонька) бджілка сиділа в саду. Напевне, та квітка була у меду (М. Познанська). 3. Був теплий дощ, в траві стоїть вода, на (гілка) синя бабка обсихає (М. Рильський). 4. Висить зоря на срібній (павутинка) (Л. Закордонець). 5. Ліс на (картинка) шумить (М. Овдієнко). 6. І сто веселих пташенят підспівують (вільшанка) (М. Пригара.)

579. Прочитайте. Запишіть тільки ті слова, які потрібно писати з подвоєними літерами. Виділені слова передайте звукописом.

Запитання, примирен..я, милосерд..я, підборі..дя, безмеж..я, гі..ля..чя, підгрунт..я, безсмерт..я, колос..я, багатово.. дя, передміст..я, Поліс..я, щеплен..я.

580. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери. Виділені слова передайте звукописом.

1. Поети славили в піснях від..авна Україну (Леся Українка).

2.   Вступила в мене сила незнищен..а (Д. Павличко). 3. Я вгору зводжу крила соколин..і (Д. Павличко). 4. Ніс..я місяць ясним небом там, де зоря ясна (М. Шашкевич). 5.Тече річка між камін..ям, Рос..ю прозивають (П. Куліш). 6. Несказан..а краса землі оновлює світ (Г. Коваль). 7. На узліс.л заростає чебрецем духмяний слід (М. Стельмах). 8. Дуб уперся головою в піднебес..я (А Малишко).

581. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Виділені слова передайте звукописом. Позначте в словах вивчені орфограми.

1. Йде в..сна бе..журна й молода, бе..турботна юна і в..села (М. Луків). 2. Знов з..лену траву біля хати ро..гойдали в..сняні дощі (М. Ткачук). 3. Травневий дощ збудив ліси і трави (Д. Павличко). 4. Сонце на всі боки ро. .сипало, розтрушувало промін..я (М. Стельмах). 5. А пісня лине у бе..межжя лану (Б. Самотуга).

6.  І знову джміль ро..мружить квітку ( П. Костенко). 7. Розплющилися квіти веч..рові. (Є. Маланюк.).

582. Прочитайте вірш. Чому не зрозуміли одне одного батько й син?

Сину в клубі виступати,

І його повчає тато:

— Ну, збирайся, та дивись

Ти вже там не провались.

— І чого б я провалився?

Марна то тривога,

Я всю сцену обдивився:

Там міцна підлога!

Грицько Бойко.

Яке слово вжито у вірші в переносному значенні? Розкрийте це значення.

583. Виберіть із дужок слово, з яким подані прикметники вживаються в переносному значенні. Утворені словосполучення запишіть. Розкрийте переносне значення слів.

Чиста (криниця, тарілка, душа), колюче (дерево, пір’я, слово), сухий (кущ, рушник, виступ).

584. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте це значення. Визначте лексичне й граматичне значення виділених слів.

1. Подивлюсь, котра година. Бачу я, що час іде. За вікном ясніє ранок, сонце вес..ло встає (Я. Забіла). 2. У небо встромився дз..об колодязного журавля (О. Сенчик). 3. Золоті в бабусі руки, люблят.. всі її онуки (В. Дворецька). 4. Рукавом сірим небо сл..озини вт..рає (Я. Харсайло).

585. До поданих слів доберіть синоніми. В утворених синонімічних рядах підкресліть ключове слово. Дібрані синоніми введіть до самостійно складеного висловлювання на тему «Весняний настрій».

Гарний, радісний, прикрашати, пестити.

 586. Перепишіть. Позначте в словах вивчені орфограми. Визначте антоніми. Зробіть лексичний розбір виділених слів.

1. Яка складна ця заповідь проста: «Не оскверняй неправдою вуста!» (С. Коваль). 2. Життя дідів сумне й веселе, в них сива мудрість, доброта (Д. Білоус). 3. Хто не шанує минулого, той не знайде стежку в майбуття (М. Федунець). 4. Не бійся друга чесних помилок, а недруга обходь слова нещирі (О. Довгий.)

587.  Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Виділені слова розберіть за будовою.

1. Зоряна нічка пр..мчала на конях, землю туманами вкрила (Д. Луценко). 2. Люблю дорогу, що вперед в..де, і подорожніх

б..режу людей (О. Довгий}. 3. Плакав жайвір наді мною у пр..рві голубої висоти (Я. Перебийніс). 4. Горе і лихо поборем, книгу пр..красну ро..горнем (М. Рильський). 5. А пр..звисько пр..липло, приклеїлося, невідомо яким побитом стало відоме всім (В. Гужва.)

588.  Прочитайте. Випишіть групи спільнокореневих слів. Поясніть різницю між спільнокореневими словами та синонімами.

Сонце, сонячний, сонечко; сонячний, ясний, світлий; праця, працювати, працьовитий; праця, труд, робота; ввічливий, привітний, приязний; ввічливий, ввічливість, ввічливо; дорога, подорожній, доріженька; дорога, шлях, путь.

589. До поданих слів доберіть спільнокореневі. Уведіть їх до самостійно складеного висловлювання на тему «На деревах хліб не росте».

Сонце, земля, наполегливий, працювати.

590. До поданих слів доберіть якнайбільше спільнокореневих слів, виділіть у них суфікси та префікси.

Україна, мова, казати, освіта, майбутнє, працювати, наполегливість.

591. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Виділені слова розберіть за будовою.

Пр. .рода пр. .красного така, що чим більше на шляху до н..ого трапляєтеся пер..шкод, тим більше воно вабить (Г. Сковорода).

2. Пр..ніжна квітко, не спіши розкритись! (О. Омельченко). 3. Заслухались квіти, пр..тихнув садок, і навіть фонтан журкотливий пр..мовк (А. Кримський). 4. Пахнуть медом доли, пр..летіли бджоли, загули над цвітом, пр..вітали з літом (А. Камінчук).

5. На крилах Змій пр..линув, князівну ухопив і наче в пр..рву зг..нув (Олександр Олесь). 6. Пр..десненс..кий день в долині гасне (М. Стельмах).

592. Нещодавно в Україні проводився конкурс «Моя люба Україна». Малюнок переможця нині прикрашає нову українську марку. Який малюнок запропонували би ви? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити